Luận án TS: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

Luận án Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương được hoàn thành với mục tiêu nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, điều chỉnh các chiến lược tái cấu trúc ngành nông nghiệp, quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Hải Dương; góp phần xác định một mô hình tổ chức quản lý sản xuất tiếp cận được với cách thức phát triển mới, hiện đại cho ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương, đó là cách thức phát triển dựa chủ yếu vào thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất lao động và làm chủ KHCN theo hướng phát triển bền vững. 

Luận án TS: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Việc nghiên cứu đánh giá một cách khách quan các nguồn lực, đề xuất mô hình phát triển NNHĐ và tìm ra các giải pháp có cơ sở khoa học cho phát triển nông nghiệp của tỉnh Hải Dương có ý nghĩa quan trọng cả trong giai đoạn hiện nay cũng như trong dài hạn. Xuất phát từ những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở tỉnh Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu sinh, chuyên ngành Quản lý kinh tế. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu đề tài luận án là nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, điều chỉnh các chiến lược tái cấu trúc ngành nông nghiệp, quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Hải Dương; góp phần xác định một mô hình tổ chức quản lý sản xuất tiếp cận được với cách thức phát triển mới, hiện đại cho ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương, đó là cách thức phát triển dựa chủ yếu vào thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất lao động và làm chủ KHCN theo hướng phát triển bền vững. 

1.3 Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài luận án

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nghiên cứu đề tài luận án: Góp phần nghiên cứu, xây dựng phương pháp phân tích các yếu tố hợp thành của mô hình phát triển NNHĐ, phương thức tổ chức thực hiện mô hình NNHĐ trong phát triển KT-XH của một địa phương cấp tỉnh; sử dụng phương pháp, chỉ tiêu đánh giá phát triển NNHĐ đã đề ra vào việc phân tích, đánh giá sự phát triển nông nghiệp trong điều kiện KTXH của một địa phương cụ thể, đặc thù là tỉnh Hải Dương;

2. Nội dung

2.1  Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Tổng quan các nghiên cứu đã công bố ở trong, ngoài nước có liên quan về mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu của Luận án

2.2 Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Lý luận chung về mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Nội dung và tiêu chí đánh giá hiệu quả của mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Các nhân tố chính ảnh hưởng đến mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại của một số nước và bài học cho Việt Nam

2.3 Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương trong so sánh với mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp hiện đại

Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005-2015

Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương so với tiêu chí mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại

Những hạn chế và nguyên nhân của nó trong mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở Hải Dương

Phân tích ma trận SWOT cho mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại ở Hải Dương

2.4 Đề xuất mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại và giải pháp tổ chức thực hiện mô hình tại tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

Bối cảnh và một số dự báo về các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại tỉnh Hải Dương từ nay đến năm 2030

Đề xuất xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại tại tỉnh Hải Dương

Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công mô hình phát triển nông nghiệp hiện đại tại tỉnh Hải Dương

3. Kết luận

Luận án đưa ra quan điểm, mục tiêu yêu cầu trong xây dựng mô hình phát triển NNHĐ từ đó đề xuất xây dựng mô hình phát triển NNHĐ tại tỉnh Hải Dương với 8 thành tố và các thành phần của nó: Hình thành các quy hoạch; Thúc đẩy chuyển giao KHKT, công nghệ; Phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và ngành nghề nông thôn; Phát triển hạ tầng kỹ thuật cho SXNN; Tái cơ cấu tổ chức sản xuất nông nghiệp; Thu hút nguồn lực cho phát triển nông nghiệp; (vii) Phát triển công nghiệp chế biến bảo quản sau thu hoạch và ngành nghề nông thôn; Hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Đồng thời xác định các điều kiện cần thiết và 9 bước thực hiện việc xây dựng mô hình phát triển NNHĐ tại tỉnh Hải Dương. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bách khoa toàn thư (2000), NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội

Ban chấp hành TW Đảng (2008), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, số 26 – NQTW, Hà Nội.

Ban tuyên giáo TW (2011), các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2015), báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2015.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (10.2004), Báo cáo tổng kết tình hình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn sau 20 năm đổi mới. Hà Nội. 

4.2 Tiếng Anh

Albert O. Hirshman, The Strategy of Economic Development, Yale University Press, C.T., 1958.

Barbara Chmielewska (2009), “The Problems of Agriculture and Rural Areas in the Process of European Integration”, Journal of International Studies, Vol. 2, No 1, 2009, pp. 127-132

C.Mác – Ph. Ăngghen (1996), toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, HN

Douglass C.North (1998), “Institution, institutional change and economic performance”, NXB Khoa học xã hội & Trung tâm nghiên cứu Bắc Mỹ, Hà Nội-1998 

FAO (1992), Land evaluation and farming systems analysis for land use planning, working document, Rome. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM