Luận án TS: Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là hoàn thiện cơ sở lý luận cho việc tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên tuyến đường sắt từ đó có phương án tổ chức chạy tầu hàng cố định theo thời gian trên mạng lưới đường sắt phù hợp với sự phát triển của ĐSVN trong giai đoạn hiện nay và tương lai. 

Luận án TS: Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Mong muốn biết trước chính xác tàu đi đến các ga là yêu cầu tất yếu để chủ hàng có thể chủ động trong việc sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức chạy tầu hàng cố định theo thời gian trên tuyến đường sắt sẽ thu hút được các chủ hàng đến với đường sắt, đem lại những lợi ích kinh tế to lớn, tăng nhanh tốc độ đưa hàng, tiết kiệm giờ xe, nâng cao năng lực thông qua của tuyến đường sắt. Do đó việc nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam là cấp thiết, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất. Thông qua việc nghiên cứu lý luận, phân tích công tác chạy tàu hàng, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành đường sắt Việt Nam.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở vận dụng, kế thừa các kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan đến luận án cùng với việc tiếp thu các kinh nghiệm trong công tác tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam và trên thế giới, hoàn thiện cơ sở lý luận cho việc tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên tuyến đường sắt từ đó có phương án tổ chức chạy tầu hàng cố định theo thời gian trên mạng lưới đường sắt phù hợp với sự phát triển của ĐSVN trong giai đoạn hiện nay và tương lai. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam và thế giới.

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu công tác tổ chức chạy tàu hướng tới chạy tàu cố định theo thời gian trên các tuyến đường sắt của Việt Nam

1.4  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

Về mặt khoa học: Nghiên cứu và làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác tổ chức chạy tàu hướng tới chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam. Xây dựng các nguyên tắc trong việc tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt.

Về thực tiễn: Nghiên cứu các kinh nghiệm về công tác tổ chức chạy tàu hướng tới chạy tàu cố định theo thời gian ở Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu công tác tổ chức chạy tàu hướng tới chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp về tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam.

2. Nội dung

2.1  Tổng quan các vấn đề nghiên cứu ở trong và ngoài nước

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu công tác tổ chức chạy tàu cố định theo thời gian ở ngoài nước

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu công tác tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian ở trong nước

Khoảng trống trong các công trình đã nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của luận án

Kết cấu luận án

2.2 Cơ sở lý luận tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt

Khái niệm chung về tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian

Lợi ích của việc tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian

Hiệu quả tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian

Các căn cứ khoa học kỹ thuật của tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian

Công tác vẽ biểu đồ chạy tàu  hàng cố định theo thời gian

Năng lực thông qua của biểu đồ chạy tàu  hàng cố định theo thời gian

Kinh nghiệm công tác tổ chức chạy tàu hàng trên thế giới

2.3 Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức chạy tàu hướng tới chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam

Tổng quan về mạng lưới đường sắt Việt Nam

Trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức chạy tàu hàng

Phân tích thực trạng công tác tổ chức chạy tàu hàng hướng tới chạy tàu cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam

Quá trình tổ chức chạy tàu hướng tới chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam

Kết luận về công tác tổ chức chạy tàu hướng tới chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam (chuyên tuyến, chuyên đoàn)

Nghiên cứu các điều kiện để tổ chức chạy tàu  hàng cố định theo thời gian

Các bước đi tiến tới việc tổ chức chạy tàu cố định hàng cố định  theo thời gian

2.4 Các giải pháp tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt nam

Xây dựng các điều kiện cần thiết để tổ chức chạy tàu cố định theo thời gian trên đường sắt Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức chạy tàu cố định theo thời gian, xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua BĐCT  hàng cố định theo thời gian

Phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua BĐCT hàng cố định theo thời gian

Xây dựng bài toán xác định hiệu quả tổ chức chạy tàu cố định theo thời gian

Quy định về giá cước

Xây dựng quy định trách nhiệm của chủ hàng và đường sắt

Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên

Thu hút khách hàng để từng bước có thể tổ chức chạy tàu cố định theo thời gian

Giải pháp xây dựng kế hoạch chạy tàu hàng cố định theo thời gian

Giải pháp nâng cao tốc độ chạy tàu khi tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian

3. Kết luận

Luận án đã làm rõ về bản chất của chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt, đưa ra được lợi ích đối với Nhà nước, Ngành đường sắt và các chủ hàng khi tiến hành tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian. Tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian làm cho quá trình VTĐS được hợp lý, giảm chi phí vận tải đường sắt, giảm giá thành, giảm giá cước vận tải, giảm chi phí vận tải trong xã hội, đặc biệt giảm tải cho vận tải đường bộ trong vận chuyển hàng hóa. Với những ưu điểm khối lượng vận chuyển lớn, an toàn, giá cước rẻ trên cự ly dài, khi thu hút được chủ hàng đến với đường sắt sẽ đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội. Điều này cũng tạo ra sự phát triển hài hòa và bền vững giữa các phương thức vận tải.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ Giao thông vận tải (2018), Thông tư 33/2018/TT-BGTVT tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt, cấp phép lái tàu.

Nguyễn Thụy Anh Nguyễn Đức Trùy (1976), Tổ chức chạy tàu trên đường sắt.

Trần Văn Bính (2005), Kinh tế và kế hoạch vận tải, Nhà xuất bản giao thông vận tải

Vũ Văn Chung (2018), Bộ Phần mềm vẽ Biểu đồ chạy tàu aBieudoS, aBieudoV 18.5.

Nguyễn Hữu Hà (1988), Phương pháp giải bài toán phân công toa xe giữa các tổ chức đường sắt hạch toán độc lập trong trường hợp sử dụng biểu đồ chạy tàu cố định theo thời gian, Tạp chí GIao thông vận tải số tháng 1+2, .

4.2 Tiếng Anh

Chun-Liang Lin; Hsien-Hung Chien Bwo-Renke (2012), Improve of freight train timetable for single - track railway system, International Symposium on Computer, Consumer and Control.

Jianwei Huo, Jianjun, Liujiang Kang Bo Wang (2016), Railway Timetable Rescheduling Based on Priority and Train Order Entropy, Journal of computing in Civil. 30(5). 

Mirko Cicak, Tomislav Josip Mlinaric Borna Abramovic (2004), Methods for determining throughput capacity of railway lines using coefficients of elimination, Promet - Traffic&Transportation.

Ove Frank (1966), Two-way traffic on a single line network, Journal Operations Research. 45(5), 801-811.

ShiMu Maged Dessouky (2011), Scheduling freight trains traveling on complex network, Transportation Research Part B: Methodological. 45(7), 1103-1123.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM