Biên bản Ngữ văn 9

eLib xin gửi đến các em nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em nắm được đặc điểm của văn bản. Đồng thời, bài học này còn giúp các em biết cách viết biên bản. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Biên bản Ngữ văn 9

1. Đặc điểm của biên bản

- Về nội dung:

+ Số liệu, sự kiện phải chính xác cụ thể.

+ Ghi chép phải trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan.

+ Thủ tục phải chặt chẽ (ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể).

+ Lời văn ngắn gọn, chính xác chỉ có một cách hiểu, tránh mập mờ tối nghĩa.

- Về hình thức:

+ Viết đúng theo mẫu quy định.

+ Không trang trí tranh ảnh.

2. Cách viết biên bản

Biên bản gồm 3 phần:

- Phần mở đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia (tên biên bản viết chữ in hoa).

- Phần nội dung: Ghi diễn biến và kết quả sự việc.

- Phần kết thúc: thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những hiện vật và văn bản kèm theo (nếu có).

-> Lời văn cần ngắn gọn, chính xác, ghi chép trung thực, đầy đủ, số liệu chính xác.

3. Luyện tập

Câu 1: Em hãy viết thử một biên bản mẫu về cuộc sinh hoạt lớp.

Gợi ý trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

..., ngày ... tháng ... năm ...

Tuần: ...

- Học kỳ: ...

- Năm học: ...

Hôm nay, vào lúc ..., thứ ... ngày ... tháng ... năm 2012

Tại phòng số … lớp … tổ chức sinh hoạt thường kỳ.

Thành phần tham dự: Tổng số học sinh có mặt ... vắng ... có phép ... không phép ...

Chủ trì: ...

I. Sơ kết hoạt động trong tuần

1. Tình hình hoạt động chung của lớp:

- Sĩ số lớp: ...

- Nghỉ học có phép: ...

- Nghỉ học không phép: ...

- Nề nếp, tác phong: ...

- Điểm thi đua:

+ Điểm trừ: ... Lý do: ...

+ Điểm trừ: ... Lý do: ...

+ Điểm trừ: ... Lý do: ...

- Tổng cộng điểm trừ: ...

- Các hoạt động khác: ...

2. Tình hình học tập:

- Đánh giá giờ học của giáo viên:

+ Giờ Tốt: ...

+ Giờ Khá: ...

+ Giờ Yếu: ...

- Nhận xét: ...

- Tuyên dương:

...

...

...

II. Triển khai hoạt động trong tuần tới:

...

...

...

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Câu 2: Em hãy thử viết một biên bản mẫu về cuộc họp Đại hội chi đoàn.

Gợi ý trả lời:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

NHIỆM KỲ ...

Vào lúc ... ngày ...

Tại Hội trường A, ...

Ban chấp hành Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ... với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Đoàn cấp trên: ...

- Lãnh đạo: ...

- Đoàn viên tham dự: ... đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ... tỷ lệ %.

2. Thành phần điều khiển đại hội:

- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đồng chí ...

- Thư ký đại hội: Đồng chí ...

3. Nội dung văn kiện: 

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

...

...

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

...

...

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

...

...

b. Thảo luận danh sách nhân sự:

- Ý kiến đóng góp: ...

- Ứng cử, đề cử: ...

- Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử:

...

...

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

- Tổ bầu cử gồm:

+ ... Trưởng ban

+ ... Ủy viên

+ ... Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ...

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

- Kết quả biểu quyết: .../ ... tỷ lệ ... %

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ... ngày ...

Đoàn Chủ tịch

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Phân tích được yêu cầu của biên bản và liệt kê được các loại biên bản thường gặp trong thực tế cuộc sống.

- Viết được một biên bản sự vụ hoặc hội nghị.

- Có ý thức tìm hiểu rèn luyện các kĩ năng viết văn bản, học tập nghiêm túc.

Ngày:10/01/2021 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM