Luận án TS: Vai trò của nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Luận án Vai trò của nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất hệ thống các quan điểm và những giải pháp khả thi nhằm tăng cường vai trò Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP ở Việt Nam.

Luận án TS: Vai trò của nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Mặc dù Nhà nước luôn quan tâm xây dựng và phát triển song việc hiện thực hóa những định hướng, chủ trương lớn của Nhà nước đối với đầu tư bằng ngân sách trong lĩnh vực CNQP trong tình hình mới vẫn còn những hạn chế, bất cập trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực CNQP; ban hành chính sách pháp luật, nhất là trong việc tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra quá trình đầu tư bằng vốn NSNN cho CNQP. Trong bối cảnh địa chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự của thế giới, khu vực có nhiều biến chuyển khó lường, cũng như cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thế giới phát triển như vũ bão, đang tiến sâu vào cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi thực hiện đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP của Việt Nam cần có tính hiệu quả, hiệu suất và minh bạch hơn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa lĩnh vực CNQP. Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra hiện nay phải giải quyết.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa và bổ sung cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP.

- Khảo sát kinh nghiệm quốc tế về vai trò Nhà nước đối đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP ở Việt Nam giai đoạn 2013-2018; đánh giá những thành tựu, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó.

- Đề xuất quan điểm và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP ở Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP ở Việt Nam; trong đó Nhà nước là chủ thể, tác động lên đầu tư, là khách thể; vai trò của Nhà nước thể hiện sự can thiệp, tác động của Nhà nước đối với quá trình đầu tư chứ không phải bản thân đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP.

Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP một cách toàn diện dưới góc độ khoa học Kinh tế chính trị.

1.4 Đóng góp mới của luận án

- Đề tài có cách tiếp cận mới về vai trò Nhà nước đối với đầu tư từ mối quan hệ có tính hai mặt: Một mặt, do yêu cầu của quá trình đầu tư trong lĩnh vực CNQP - một lĩnh vực đặc thù. Mặt khác, là sự tác động tích cực của Nhà nước đối với quá trình này.

- Luận án đưa ra khái niệm mới về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP, đó là phạm trù kinh tế phản ánh quan hệ kinh tế, trong đó Nhà nước là chủ thể tác động lên khách thể là hoạt động đầu tư trong lĩnh vực CNQP nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng.

- Luận án xây dựng được hệ thống tiêu chí định tính, định lượng phản ánh quan hệ đồng biến giữa vai trò của Nhà nước với kết quả can thiệp của Nhà nước đối với đầu tư trong lĩnh vực CNQP. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của luận án

Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Khoảng trống nghiên cứu và khung phân tích của luận án

Phương pháp nghiên cứu của luận án

Mô hình nghiên cứu tác động của vai trò Nhà nước đến đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các giả thuyết nghiên cứu

2.2 Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Một số vấn đề cơ bản về công nghiệp quốc phòng và đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Lý luận cơ bản về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước cho công nghiệp quốc phòng

Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và bài học rút ra cho Việt Nam

2.3 Thực trạng vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Khái quát về nền công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Thực trạng vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Đánh giá chung thực trạng vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

2.4 Quan điểm và giải pháp tăng cường vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Bối cảnh và định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Yêu cầu tăng cường vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Giải pháp tăng cường vai trò Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Kiến nghị

3. Kết luận

Hệ thống hóa, luận giải rõ hơn và bổ sung cơ sở lý thuyết về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư từ vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP trên một số nội dung trọng tâm, như khái niệm, sự cần thiết đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP, các mô hình đầu tư trong lĩnh vực CNQP, nội dung vai trò Nhà nước trong lĩnh vực CNQP (trên 4 trụ cột là chiến lược, quy hoạch; ban hành văn bản và chính sách đối với đầu tư; tổ chức thực hiện đầu tư và kiểm tra, kiểm soát đối với đầu tư), làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP, xây dựng mô hình và hệ thống giả thuyết nghiên cứu để phân tích tác động vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP. Khảo sát kinh nghiệm quốc tế từ các quốc gia có tính tương đồng với Việt Nam về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP và rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bùi Ngọc Hưng (2018), “Công tác nghiên cứu khoa học trong xây dựng và phát triển CNQP”, Tạp chí CNQP và kinh tế, số 6-2018.

Đặng Anh Dũng (2017), “Hiệu quả hoạt động kết hợp kinh tế với quốc phòng của Binh đoàn 15 trên địa bàn Tây Nguyên”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 8 năm 2017.

Đặng Đồng Tiến (2018), “Xu hướng phát triển vũ khí, trang bị của một số nước trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 10-2018.

Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu (đồng chủ biên) (2001), Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Giáo dục.

Đỗ Mạnh Hùng (2008), Đầu tư phát triển các khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ kinh tế, bảo vệ năm 2008 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

4.2 Tiếng Anh

Evan S. Medeiros, Roger Cliff, Keith Crane., James C. Mulvenon (2005), A New Direction for China's Defense Industry, “RAND Project Air Force”, Includes bibliographical references. ISBN 0-8330-3794-3.

Judith Reppy, ed., (2000) The Place of the Defense Industry in National Systems of Innovation, Cornell university.

Nicole Ball and Malcolm Holmes (2002), Integrating defense into public expenditure work, a report for UK Department for International Development.

Rich Smith, (2014), Defense Industry: Investing Essentials. https://www.fool.com/investing/general/2014/08/20 /defense-industryinvesting-essentials.aspx

Goodman Robert (1997), The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note, J. Child Psychol. Psychiat, Cambridge University Press 38: 581-586. 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM