Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Giải bài tập Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 eLib sưu tầm và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu là lời giải hay, chi tiết và chính xác cho các bài tập trong SGK trang 220. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nâng cao kiến thức của các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây chuẩn bị cho bài học sắp tới

Giải bài tập SGK Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

1. Giải bài 1 trang 220 SGK Lịch sử 12

Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì?

Phương pháp giải

Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để trả lời.

Gợi ý trả lời

Những thắng lợi lịch sử:

- Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.

- Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”.

- Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975.

- Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.

Nguyên nhân cơ bản của thắng lợi cách mạng:

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù trong lao động, chiến đấu kiên cường, dũng cảm.

- Có Đảng lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước.

2. Giải bài 2 trang 220 SGK Lịch sử 12

Thực tế cách mạng nước ta năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì?

Phương pháp giải

Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học về thực tế cách mạng nước ta năm 1930 đến năm 2000 để trả lời.

Gợi ý trả lời

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta.

- Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử.

- Không củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

3. Giải bài 3 trang 220 SGK Lịch sử 12

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Phương pháp giải

Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học về lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 để trả lời.

Gợi ý trả lời

- Từ 1919 đến 1930:

+ Tháng 6 - 1925: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập

+ Năm 1929: Xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng, Đông DươngCộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng

+ Đầu năm 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

- Từ 1930 đến 1945:

+ Năm 1930 - 1931: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh

+ Tháng 10 - 1930: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Tháng 3 - 1935: Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

+ Tháng 7 - 1936: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

+ Tháng 11 - 1939: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

+ Tháng 5 - 1941: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

+ Tháng 8 - 1945: Thắng lợi Cách mạng tháng Tám

+ Tháng 2 - 1951: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

- Từ 1954 đến 1975:

+ Năm 1959 - 1960: Phong trào “Đồng khởi”

+ Tháng 9 - 1960: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

+ Năm 1961 - 1965: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

+ Năm 1965 - 1968: Chiến lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”

+ Năm 1968: Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

+ Năm 1969 - 1973: Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến tranh”

+ Năm 1972: Cuộc tiến công chiến lược

+ Ngày 27 - 1 - 1973: Ký kết Hiệp định Pari

- Từ 1975 đến 2000:

+ Tháng 6 đến tháng 7 - 1976: Quốc hội khóa khóa VI nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

+ Từ năm 1976 - 1980: Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất

+ Năm 1981 - 1985: Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai

+ Năm 1975 - 1979: Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

+ Tháng 12 - 1986: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)

+ Tháng 6 - 1991: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

+ Tháng 6 - 1996: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM