Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa giúp học sinh nắm được cácquá trình tiêu hóa thức ăn. Từ đó các em có biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân. Hình thành thói quen tốt trong hoạt động ăn uống.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

1. Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Phương pháp giải

Xem lại cách phân nhóm thức ăn, đặc điểm của mỗi nhóm thức ăn. Trình bày đáp án.

Hướng dẫn giải

- Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau:

+ Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:

  • Các chất hữu cơ: gluxit, lipit; prôtêin; vitamin, axit nuclêic.
  • Các chất vô cơ: muối khoáng, nước.

+ Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa:

  • Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin axit nuclêic.
  • Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, muối khoáng, nước.

2. Giải bài 2 trang 80 SGK Sinh học 8

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

Phương pháp giải

Xem lại vai trò của hoạt động tiêu hóa thức ăn đối với cơ thể người. Bản chất của hoạt động tiêu hóa thức ăn.

Hướng dẫn giải

Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

3. Giải bài 3 trang 80 SGK Sinh học 8

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không?

Phương pháp giải

Xem lại sự phân nhóm thức ăn, quá trình tiêu hóa thức ăn từ đó nắm rõ các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa đi theo con đường nào.

Hướng dẫn giải

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải trải qua các hoạt động như: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm chích qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM