Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 32: Chuyển hóa

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 31: Chuyển hóa giúp các em nắm rõ bản chất quá trình chuyển hóa vật chất. hoàn thành các dạng bài tập so sánh các quá trình chuyển hóa vật chất. Giải thích mối quan hệ giữa các quá trình chuyển hóa.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 32: Chuyển hóa

1. Giải bài 1 trang 103 SGK Sinh học 8

Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Phương pháp giải

Xem lại quá trình trao đổi chất, nắm rõ bản chất của quả trình. Giair thích thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Hướng dẫn giải

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm quá trình đồng hóa tổng hợp các sản phẩm đặc trưng cho tế bào của cơ thể, tiến hành song song với quá trình dị hóa để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống.

2. Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 8

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Phương pháp giải

Xem lại quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng từ đó giải thích: Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống.

Hướng dẫn giải

- Bởi vì: Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

3. Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 8

Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Phương pháp giải

Xem lại quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. So sánh sự khác nhau giữa đồng hoá và tiêu hoá, giữa dị hoá với bài tiết.

Hướng dẫn giải

- Sự khác biệt giữa đồng hoá và tiêu hoá:

- Sự khác biệt giữa dị hoá với bài tiết:

4. Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh học 8

Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Phương pháp giải

Xem lại khái niệm, bản chất của đồng hòa và dị hóa từ đó giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Hướng dẫn giải

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa và dị hóa. 

Đồng hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng do môi trường trong cung cấp thành sản phẩm đặc trưng của tế bào. Đó chính là sự tổng hợp chất của tế bào. Trong quá trình đó, năng lượng được tích lũy dưới dạng các liên kết hóa học của vật chất trong tế bào.

Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích lũy trong tế bào để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Sự dị hóa tạo ra các sản phẩm phân hủy và khí CO2.

Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau song gắn bó chặt chẽ với nhau.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM