Câu hỏi trắc nghiệm HTML có đáp án

Để củng cố cũng như ôn tập lại những kiến thức đã học về lập trình HTML, mời bạn đọc cùng thực hiện những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây. Chắc chắn với bộ câu hỏi này bạn sẽ tự tin hơn vào kiến thức lập trình của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm HTML có đáp án

Câu 1. WWW được dựa trên 3 thành phần:

a. FPT, URL, HTTP

b. HTTP, URL, HTML

c. HTTP, TCP, HTML

d. FTP, IP, HTML

Câu 2. Cấu trúc đơn giản của một trang HTML được khai báo theo thứ tự là:

a. HEAD, HTML, BODY

b. HEAD, TITLE, BODY

c. HEAD, BODY, HTML

d. HTML, HEAD, BODY

Câu 3. Để trình bày một đoạn văn bản trong tài liệu HTML ta dùng thẻ:

a. <HR>

b. <P>

c. <BR>

d. <PRE>

Câu 4. Để khai báo một phần bị đánh dấu trên trang web ta sử dụng thẻ <A> với thuộc tính:

a. NAME

b. CLASS

c. HREF

d. ID

Câu 5. Để chèn hình ảnh vào trang web ta dùng thẻ:

a. <PIC>

b. <IMG>

c. <IMAGE>

d. <PICTURE>

Câu 6. Để hiển thị các thông tin như tác giả, địa chỉ, chữ ký trong tài liệu HTML ta dùng thẻ:

a. <ADDRESS>

b. <PRE>

c. <BLOCKQUOTE>

d. <AUTHOR>

Câu 7. Để hiển thị văn bản trên trình duyệt với tất cả các định dạng đã được xác định từ trước bỡi mã nguồn HTML ta dùng thẻ:

a. <ADDRESS>

b. <PRE>

c. <BLOCKQUOTE>

d. <AUTHOR>

Câu 8. Để nhóm các thành phần có liên quan với nhau ta dùng thẻ:

a.  <SPAN>

b. <PRE>

c. <BLOCKQUOTE>

d. <DIV>

Câu 9. Để khai báo một danh sách có thứ tự ta sử dụng thẻ:

a. <LI>

b. <UL>

c. <OL>

d. <DL>

Câu 10. Để xác định kiểu chữ, kích thước, màu sắc... ta dùng thẻ:

a. <COLOR>

b. <FONT>

c. <FONTSTYLE>

d. <FONTSIZE>

Câu 12. Để khai báo một bảng trên trang web ta sử dụng thẻ:

a. <TR>

b. <TD>

c. <TABLE>

d. <TH>

Câu 13. Để khai báo một hàng trong bảng trên trang web ta sử dụng thẻ:

a. <TR>

b. <TD>

c. <TABLE>

 d. <TH>

Câu 14. Để tạo ra những ô mà chúng có thể kéo rộng ra hơn một dòng trên bảng ta sử dụng thuộc tính:

a. COLSPAN

b. ALIGN

c. ROWSPAN

d. VALIGN

Câu 15. Để canh lề dọc cho các ô trong bảng ta sử dụng thuộc tính:

a. COLSPAN

b. ALIGN

c. ROWSPAN

d. VALIGN

Câu 16. Để định nghĩa một tập các FRAME đơn ta sử dụng thẻ:

a. <FRAME>

b. <NOFRAME>

c. <IFFRAME>

d. <FRAMESET>

Câu 17. Để khai báo một phần tử điều khiển nhập văn bản chỉ có một dòng ta sử dụng thẻ:

a. <INPUT TYPE= “TEXT”>

b. <INPUT TYPE = “HIDDEN”

c. <INPUT TYPE= “PASSWORD”

d. <TEXTAREA>

Câu 18. Để khai báo một phần tử điều khiển ẩn có chứa một VALUE để phục vụ cho các mục đích khác trên trang web mà không muốn hiển thị ra ta dùng thẻ:

a. <INPUT TYPE= “TEXT”>

b. <INPUT TYPE = “HIDDEN”

c. <INPUT TYPE= “PASSWORD”

d. <TEXTAREA>

Câu 19. Để khai báo một phần tử điều khiển cho phép người dùng có thể chọn một hay nhiều giá trị ta sử dụng thẻ:

a. <INPUT TYPE= “TEXT”>

b. <INPUT TYPE = “RADIO”

c. <INPUT TYPE= “CHECKBOX”

d. <TEXTAREA>

Câu 20. Để khai báo một phần tử điều khiển khi nhấn vào sẽ gửi thông tin của Form đi ta sử dụng thẻ:

a. <INPUT TYPE= “TEXT”>

b. <INPUT TYPE = “SUBMIT”

c. <INPUT TYPE= “PASSWORD”

d. <INPUT TYPE = “RESET”>

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Câu hỏi trắc nghiệm HTML có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung, mời các bạn cùng làm bộ câu hỏi trắc nghiệm "Câu hỏi trắc nghiệm HTML có đáp án"

Trắc Nghiệm

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM