Thẻ Div trong HTML

Thẻ Div trong HTML là gì? Và dùng để làm gì? Hãy cùng eLib.VN tìm hiểu về Thẻ Div trong HTML qua bài viết này nhé.

Thẻ Div trong HTML

1. Thẻ Div trong HTML

Thẻ Thẻ HTML <div> hay thẻ div trong html được sử dụng để nhóm nhiều phần tử HTML lại với nhau..

Chúng ta biết rằng mỗi thẻ trong HTML đều có mục đích cụ thể chẳng hạn như thẻ p được sử dụng để chỉ định một đoạn văn bản, các thẻ <h1> đến <h6> được sử dụng để chỉ định tiêu đề. Nhưng thẻ <div> chỉ như một khối chứa nhiều thẻ khác bên trong và phân chia tài liệu HTML thành các phần khác nhau. Vì thế thẻ div cũng được sử dụng để trình bày bố cục cho trang web.

Thẻ div thường được các nhà phát triển web sử dụng để nhóm các phần tử HTML với nhau và áp dụng các kiểu CSS cho nhiều phần tử cùng một lúc. Ví dụ: Nếu bạn gộp một tập hợp các phần tử đoạn văn vào một phần tử div để bạn có thể tận dụng các kiểu CSS và áp dụng kiểu chữ cho tất cả các đoạn văn cùng một lúc thay vì viết mã cho cùng một kiểu cho mỗi phần tử đoạn văn đó.

<div style="border:1px solid pink;padding:20px;font-size:20px"> 
<p>Đoạn văn thứ nhất.</p> 
<p>Đoạn văn thứ hai</p>
<p>Đoạn văn thứ n </p>
</div> 

Kết quả:

Đoạn văn thứ nhất.

Đoạn văn thứ hai

Đoạn văn thứ n

2. Sự khác nhau giữa thẻ div và thẻ span trong HTML

Thẻ div Thẻ span
HTML div là một phần tử khối (block). HTML span là một phần tử một dòng (inline)
HTML div được sử dụng để nhóm các phần tử có liên quan lại thành một khối. HTML span được sử dụng để nhóm các văn bản, hình ảnh ... thành nhóm nhỏ.

3. Ví dụ về HTML div - Login Form

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng thẻ div để tạo một box và có một form login bên trong box đó. Dưới đây là code css và html và download code ví dụ.

CSS code:

.loginform {
 padding: 10px;
 border: 1px solid pink;
 border-radius: 10px;
 float: left;
 margin-top: 10px;
}

.formheading {
 background-color: red;
 color: white;
 padding: 4px;
 text-align: center;
}

.sub {
 background-color: blue;
 padding: 7px 40px 7px 40px;
 color: white;
 font-weight: bold;
 margin-left: 70px;
 border-radius: 5px;
}
HTML code:
<div class="loginform">
 <h3 class="formheading">Please Login</h3>
 <form action="LoginServlet" method="post">
  <table>
   <tr>
    <td>Email:</td>
    <td><input type="email" name="email"/></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Password:</td>
    <td><input type="password" name="password"/></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2" style="text-align:center"><input class="sub" type="submit" value="login"/></td>
   </tr>
  </table>
 </form>
</div>

Kết quả:

Trên đây là bài viết của eLib.VN về Thẻ Div trong HTML. Thẻ <div> nếu bạn chỉ sử dụng trong HTML không thì có thể bạn sẽ chưa hiểu lắm về vai trò của nó dẫn đến việc hiểu sai, mà khi bạn làm việc với CSS thì đây là thẻ mà bạn có thể sẽ rất thích vì đơn giản là sử dụng quá nhiều. Bạn đọc cần lưu ý.

Ngày:07/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM