Thẻ Input trong HTML

Thẻ input là các yếu tố dùng để tạo ra một một đầu vào, và đầu vào có thể được hiển thị bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào các loại giá trị nằm bên trong thuộc tính type. Để tìm hiểu về Thẻ Input trong HTML, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của eLib.VN

Thẻ Input trong HTML

1. Định nghĩa và sử dụng

Thẻ HTML <input> hay thẻ input trong HTML được sử dụng để biễu diễn một trường input nơi mà người dùng có thể nhập dữ liệu.

Các phần tử <input> được sử dụng bên trong 1 phần tử <form> để khai báo các điểu khiển đầu vào mà cho phép người dùng nhập dữ liệu.

Trường input có thể thay đổi theo nhiều cách, tùy thuộc vào giá trị của thuộc tính type.

2. Ví dụ về thẻ input trong HTML

<form action="#"> 
First name: <input type="text" name="firstName"  placeholder="enter firstname..."><br>
Last name: <input type="text" name="lastName" placeholder="enter lastname..."><br>
<input type="submit" value="Submit">
</form> 

Kết quả:

3. Những điểm cần nhớ

Một số điểm cần lưu ý:

  • Sử dụng phần tử input bên trong phần tử form để khai báo các điểu khiển đầu vào cho phép người dùng nhập dữ liệu.
  • Phần tử input là trống. Nó chỉ chứa các thuộc tính. Không cần thẻ kết thúc trong HTML.
  • Nếu bạn muốn định nghĩa nhãn cho phần tử input, sử dụng phần tử label với mỗi thẻ input.

4. Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML 5 không hỗ trợ thuộc tính "align". Có một và thuộc tính mới cho thẻ <input> trong HMTL 5, và thuộc tính type có nhiều giá trị khác nhau.

5. Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

Trong HTML, thẻ <input> được sử dụng không cần phải có thẻ đóng. Trong XHTML, thẻ <input> phải có thẻ đóng.

6. Các thuộc tính của thẻ input trong HTML và HTML 5

= thuộc tính mới trong HTML 5.

Thuộc tính Giá trị Mô tả
accept file_extension
audio/*
video/*
image/*
media_type
Chỉ định kiểu của file mà server chấp nhận (chỉ khi type="file")
align left
right
top
middle
bottom
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định sự sắp hàng của image input (chỉ khi type="image")
alt text Chỉ định một văn bản thay thế cho hình ảnh (chỉ khi type="image")
autocomplete  on
off
Chỉ định một phần tử <input> có cần phải bật tính năng tự động hoàn tất
autofocus  autofocus Chỉ định rằng một phần tử <input> được focus tự động khi trang tải trang web
checked checked Chỉ định rằng một phần tử <input> có được chọn trước (pre-selected) khi tải trang web (đối với type="checkbox" hoặc type="radio")
dirname  inputname.dir Chỉ định rằng hướng văn bản sẽ được gửi
disabled  disabled Chỉ định rằng một phần tử <input> bị vô hiệu hóa
form  form_id Chỉ định một hoặc nhiều form mà có phần tử <input> thuộc về nó
formaction  URL Chỉ định URL của file sẽ xử lý các thông tin của form được gửi(đối với type="submit" và type="image")
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Chỉ định cách dữ liệu của form phải được mã hoá khi gửi nó lên máy chủ (đối với type="submit" và type="image")
formmethod  get
post
Định nghĩa phương thức HTTP cho việc gửi dữ liệu của form tới action URL (đối với type="submit" và type="image")
formnovalidate  formnovalidate Định nghĩa các phần tử của form không cần phải kiểm tra hợp lệ khi gửi
formtarget  _blank
_self
_parent
_top
framename
Chỉ định nơi hiển thị những gì nhận được sau khi gửi form (đối với type="submit" và type="image")
height  pixels Chỉ định chiều cao của một phần tử <input> (chỉ đối với type="image")
list  datalist_id Tham chiếu đến một phần tử <datalist> chứa các tùy chọn được định nghĩa trước
max  number
date
Chỉ định giá trị maximum cho một phần tử <input>
maxlength  number Chỉ định số ký tự lớn nhất được nhập vào phần tử <input>
min  number
date
Chỉ định một giá trị nhỏ nhất cho phần tử <input>
multiple  multiple Chỉ định rằng người dùng có thể nhập nhiều hơn một giá trị cho phần tử <input>
name  text Chỉ định tên của một phần tử <input>
pattern  regexp Chỉ định một biểu thức chính quy được sử dụng để kiểm tra giá trị của phần tử <input>
placeholder  text Chỉ định một gợi ý gắn mà mô tả giá trị mong đợi của một phần tử <input>
readonly  readonly Chỉ định rằng một trường input là read-only
required  required Chỉ định rằng một trường input phải được nhập trước khi gửi form
size  number Chỉ định chiều rộng theo ký tự của một phần tử <input>
src  URL Chỉ định URL để sử dụng như 1 nút gửi (chỉ đối với type="image")
step  number Chỉ định các khoảng cách số hợp lệ cho một trường nhập
type  button
checkbox
color
date
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Chỉ định kiểu của phần tử <input> để hiển thị
value  text Chỉ định giá trị của một phần tử <input>
 
width  pixels Chỉ định chiều rộng của một phần tử <input> (chỉ đối với type="image")

7. Trình duyệt hỗ trợ

Chrome Firefox IE Opera Safari Android

Trên đây là bài viết của eLib.VN về thẻ Input trong HTML. Thẻ Input là một thẻ quan trọng và cần thiết trong HTML. Bạn đọc cần lưu tâm và để ý để vận dụng vào code của mình.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM