Thẻ Textarea trong HTML

Textarea là công cụ cho phép người dùng nhập nhiều dòng văn bản. Thường được sử dụng để lấy thông tin phản hồi, chi tiết bài viết, chi tiết sản phẩm…Mời bạn đọc cùng eLib.VN tìm hiểu về thẻ Textarea trong HTML qua bài viết dưới đây.

Thẻ Textarea trong HTML

1. Thẻ Textarea trong HTML

Thẻ HTML <textarea> được sử dụng để định nghĩa một ô nhập văn bản nhiều dòng. Có thể nhập đoạn văn bản dài vô hạn và hiển thị với độ dài ô nhập là cố định.

Kích thước của HTML textarea được định nghĩa bởi các thuộc tính <cols> và <rows> hoặc có thể được định nghĩa thông qua tính chất height và width của CSS.

2. Ví dụ về Textarea trong HTML

<textarea rows="9" cols="70"> 
  Đây là một ví dụ sử dụng thẻ textarea với thuộc tính rows và cols
</textarea> 

Kết quả:

3. Các thuộc tính mới của Textarea trong HTML 5

Thuộc tính Mô tả
autofocus Chỉ định rằng một textarea sẽ được tự động focus khi page được tải xong.
form Chỉ định textarea thuộc về một hoặc nhiều form.
maxlength Chỉ định số ký tự tối đa mà bạn có thể nhập vào textarea.
placeholder Chỉ định một gợi ý ngắn mô tả giá trị dự kiến của một textarea.
required Chỉ định textarea phải nhập giá trị vào.
wrap Chỉ định rằng các văn bản trong vùng văn bản được bao bọc như thế nào vào thời điểm submit form.

Ví dụ:

<form action="#" id="usrform"> 
  Name: <input type="text" name="usrname"> 
  <input type="submit"> 
</form> 
<br> 
<textarea rows="9" cols="70" name="comment" form="usrform"> 
Nhập văn bản...
</textarea>

Kết quả:

Trong ví dụ trên, textarea trên nằm bên ngoài thẻ form, nhưng nó vẫn thuộc về form có id="usrform".

Chú ý: Thuộc tính form của thẻ textarea không được hỗ trợ trong Internet Explorer.

Trên đây là bài viết của eLib.VN về Thẻ Textarea trong HTML. Text area cho phép nhập nhiều dòng văn bản. Vì vậy để thiết lập văn bản mặc định dữ liệu được đặt ở giữa text area. Và giá trị được đẩy lên server ngay cả khi dữ liệu text area rỗng. 

Ngày:07/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM