Thẻ Label trong HTML

Thẻ label dùng để định nghĩa nhãn cho các thẻ input trong HTML. Tác dụng của label là làm cho thao tác nhập liệu trở nên dễ dàng hơn.

Thẻ Label trong HTML

1. Thẻ Label trong HTML

Thẻ HTML <label> hay thẻ label trong HTML được sử dụng để định nghĩa nhãn cho phần tử <input>. Chẳng hạn như textbox, email, password, textarea...

Ví dụ về thẻ label trong HTML

<label for="email">EMAIL-ID:<br />
<input type="email" value="" name="emailid" size="30"  
  placeholder="Enter a valid email address"><br /><br /> 
<label for="phone">PHONE NO:<br />
<input type="text" value="" name="phno" size="30"  
  maxlength="10" placeholder="Enter a valid phone number" pattern="[0-9]{10}">

Kết quả:

2. Trình duyệt hỗ trợ

Chrome Firefox IE Opera Safari Android

Trên đây là bài viết của eLib.VN về Thẻ Label trong HTML. Thẻ Lable giúp cho thao tác nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công!

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM