Luận văn: Phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyta và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam

Luận văn Phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyta và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm  tổng kết kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam thông qua việc nghiên cứu mô hình tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh qua chuỗi cung ứng của Toyota.

Luận văn: Phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyta và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay với tỷ lệ lạm phát tăng cao, lãi suất cho vay tăng và tiêu dùng ngày càng đắt đỏ đã đặt các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam nói riêng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn. Do đó việc tối ưu hóa sản xuất kinh doanh là ưu tiên hàng đầu mà các doanh nghiệp sản xuất ô tô cần hướng đến, trong số các phương pháp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hoạt động quản trị chuỗi cung ứng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó cũng là lý do người viết chọn đề tài: “Phân tích mô hình quản trị chuỗi ung ứng của Toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam”.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đề tài này tổng kết kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam thông qua việc nghiên cứu mô hình tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh qua chuỗi cung ứng của Toyota

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu qua sách báo, táp chí

Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: thực tế hoạt động của công ty Toyota trên thế giới

1.4  Đối tượng nghiên cứu

Mô hình tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh qua chuỗi cung ứng của Toyota

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp

Chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Các nghiệp vụ của quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Ứng dụng công nghệ thông tin

2.2 Phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyota

Giới thiệu về công ty Toyota

Mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyota

Đánh giá mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyota

2.3 Bài học kinh nghiệm về quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam 

Tổng kết kinh nghiệm của Toyota trong việc quản trị chuỗi cung ứng

Phân tích đặc điểm thị trƣờng ô tô Việt Nam

Một số đề xuất để nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng ở các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam

3. Kết luận

Khi nghiên cứu đề tài “Phân tích mô hình quản trị chuỗi ung ứng của Toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam” với những phân tích, đánh giá, nhận định, người viết xin đi đến một số kết luận chủ yếu nhƣ sau: Việc quản trị chuỗi cung ứng đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất ô tô nói riêng và toàn bộ hoạt động trong kinh tế nói chung. Nếu các doanh nghiệp sản xuất ô tô làm tốt điều này thì sẽ có được những nguồn lợi vô cùng to lớn khi giảm đƣợc chi phí, ổn định sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyota có thể xem là tiêu biểu và thành công nhất trong các mô hình quản trị chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp sản xuất ô tô trên thế giới. Mô hình quản trị chuỗi cung ứng của Toyota đóng một phần không nhỏ vào thành công chung của Toyota. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Michael Hugo (2008), ―Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng‖, NXB Công ty cổ phần Tinh Văn , trang 57,129

Shoshanah Cohen và Joseph Roussel (2008), ―Quản Trị Chiến Lƣợc Chuỗi Cung Ứng - 5 Nguyên Tắc Đạt Hiệu Quả Hoạt Động Tốt Nhất‖, NXB Lao động xã hội

Lê Anh Tuấn và Trịnh Thanh Hòa (2011), ―Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng thông qua quản lý nguồn cung”, tạp chí Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam, số ra ngày 8 tháng 2 năm 2011.

Quyết định 177/2004/QĐ-TTg, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2004

4.2 Tiếng Anh

Ananth V. Iyer, Seshadri.S, Vasher.R (2008), “Toyota supply chain management”, The McGraw-Hill Companies

Banri Asanuma (1986), Transactional Structure of Parts Supply in the Japanese Automobile and Electric Machinery Industries: A Comparative Analysis, Technical Report # 3, Socio-Economic Systems Research Project, Kyoto University.

Douglas M.Lambert (2008). Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. Supply Chain Management Institute

Eulálio G. Campelo F, and Wolffried Stucky (2007), The Supplier Relationship Management Ma

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Quản trị kinh doanh trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM