Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 2

Phần Lesson 2 - Unit 1 xoay quanh việc cung cấp điểm ngữ pháp mới về cách hỏi và trả lời nơi đến của một người hoặc một nhóm người. Với các bài tập được eLib biên soạn đầy đủ và chi tiết, các em sẽ được thực hành cũng như nắm vững điểm ngữ pháp này.

Unit 1 lớp 4: They're from Australia - Lesson 2

Grammar (Ngữ pháp) 

1. Task 1 Unit 1 Lesson 2

Listen to the story and repeat. Act. (Nghe câu chuyện và lặp lại. Diễn câu chuyện)

Tạm dịch:

1. Holly: Các em họ của chúng ta ở đâu?

Max: Anh không biết.

2. Holly: Những người đó đến từ đâu vậy?

Max: Họ không phải đến từ Úc. Họ đến từ Mexico. Nhìn lá cờ kìa.

3. Holly: Nhìn kìa! Họ là em họ của chúng ta sao?

Max: Không, Holly. Họ đến từ Việt Nam. Nhìn cờ của họ kìa. Họ hàng của chúng ta đến từ Úc.

4. Amy: Nhìn phía sau này Holly! Em là Amy và đây là Leo.

Leo: Chúng em là em họ của anh. Rất vui được gặp mọi người.

2. Task 2 Unit 1 Lesson 2

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch

- Bạn đến từ đâu? - Mình đến từ Hàn Quốc.

- Cậu ấy đến từ đâu? - Cậu ấy đến từ Bra-xin.

- Họ đến từ đâu? - Họ đến từ Việt Nam.

3. Task 3 Unit 1 Lesson 2

Read and check (x) (Đọc và đánh dấu x)

Guide to answer

Tạm dịch:

1. Cô ấy đến từ Hàn Quốc.

2. Họ đến từ Việt Nam.

3. Anh ấy đến từ Mexico.

4. Họ đến từ Mỹ.

4. Task 4 Unit 1 Lesson 2

Write. (Viết)

Guide to answer

2. She's

3. We're

4. They's

Tạm dịch:

1. Tom chín tuổi. Cậu ấy đến từ Mỹ.

2. Jenny tám tuổi. Cô ấy đến từ Australia.

3. Chi và mình là bạn. Họ đến từ Việt Nam.

4. Jaidee và Tài là anh em. Họ đến từ Thái Lan.

5. Practice

Reorder the words to make complete sentences (Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh)

1. Where/ you/ from/ are/?

2. are/ they/ Where/ from/?

3. They're/ Korea/ from

4. from/ She's/ Viet Nam

5. he/ Where/ is/ from/?

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc hỏi và trả lời về nơi mình đến:

  • Where are you from? => I'm from + tên đất nước.
  • Where is he from? => He's from + tên đất nước.
  • Where are they from? They're from + tên đất nước.
Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM