Unit 10 lớp 10: Conservation-Speaking

Trong tiết học Speaking của Unit 10 lớp 10 "Conservation" này, các em sẽ được trao đổi ý kiến với nhau về những ý tưởng để bảo vệ những loài động vật quý hiếm, cùng nhau lên kế hoạch và chia sẻ với các bạn trong lớp. 

Unit 10 lớp 10: Conservation-Speaking

1. Task 1 Speaking Unit 10 lớp 10

Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions (Đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi)

A. Zoos are very sensitive about their image nowadays. They don't want to be seen as places where animals are imprisoned against their will. Instead, they want to be seen as places where endangered species can develop. They want to reconstruct the animals' natural environment. So there appears a new kind of zoo.

B. Howletts Zoo in Kent is owned by John Aspinall, who is famous for his programme of breeding endangered animals and reintroducing them into the wild. The zoo has the largest gorillas in the world and its policy is to provide as natural an environment as possible for the animals. At times, this can be risky, and some keepers have been injured and one has been killed.

1. For what purpose are zoos of the new kind opened? (Vì mục đích nào mà các loại vườn thú mới được mở ra?)

2. What are their main features? (Các tính năng chính của chúng là gì?)

Guide to answer

1. They are opened to help endangered species to develop. (Chúng được mở ra để giúp các loài có nguy cơ tuyệt chủng phát triển.)

2. The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment/ habitats. (Những con vật được giữ trong lồng. Chúng có thể sống trong môi trường sống tự nhiên của chúng.)

2. Task 2 Speaking Unit 10 lớp 10

Pul a tick (✓) in the right box to show your agreement or disagreement. Then share your idea with a partner (Tích vào hộp bên phải để biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến với bạn học)

Guide to answer

3. Task 3 Speaking Unit 10 lớp 10

Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below (Làm việc theo nhóm. Thảo luận những thuận lợi và bất lợi của vườn thú loại mới. Dùng từ gợi ý dưới đây)

- the conditions the animals are in

- the money spent on reconstructions of the animals' natural environment

- the animals that people can visit

- the dangers that keepers may have

Guide to answer

A: I think zoo of new kind are very good for animal. What do you think?

B: I agree with you but I have another opinion. It is very expensive to reconstruct animal's natural environment. And then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in the nature.

C: OK. It's true. And the animals cannot do what they want, that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they do in the nature.

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, so they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and have better food.

C: However, there's a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.

Tạm dịch

 A: Tôi nghĩ loại hình sở thú mới rất tốt cho các loài động vật. Bạn nghĩ sao?

B: Tôi đồng ý với bạn nhưng tôi có một quan điểm khác. Rất tốn kém để xây dựng lại môi trường tự nhiên của cho các loài động vật. Và thêm nữa tôi nghĩ điều kiện mà cho các loài động vật hoang dã sống thì không tốt và thoải mái bằng môi trường sống trong thiên nhiên.

C: OK. Điều đó là đúng. Và các loài động vật không thể làm những gì mà chúng muốn, đó là chúng không thể chạy, nhảy, trèo hoặc săn mồi như chúng vẫn làm trong tự nhiên.

A: Nhưng trong loại hình sở thú mới, các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng có thể được an toàn khỏi việc bị săn bắt hoặc giết hại, vì vậy chúng có thể phát triển. Hơn nữa, chúng có thể được bảo vệ từ các bệnh nguy hiểm trong tự nhiên và có đồ ăn tốt hơn.

C: Tuy nhiên, có một bất lợi mà chúng ta có thể lờ đi: đó là các mối nguy hại mà người trông giữ có thể gặp phải. Họ có thể bị thương hoặc giết chết bởi các loài động vật.

4. Task 4 Speaking Unit 10 lớp 10

Make group reports, sharing your views with the rest of the class (Làm báo cáo nhóm, chia sẻ quan điểm của bạn với các bạn trong lớp)

Guide to answer

Hi everyone. I'm .... I represent for group 1 to present our view about new kind of zoo. We disagree with this because of following reasons.

Firstly, wild animals is not free anymore.

Secondly, it is harmful to keepers.

And they don't live in their natural environment

Tạm dịch

Chào mọi người. Tôi tên là ... Tôi đại diện cho nhóm 1 để trình bày quan điểm của chúng tôi về loại sở thú mới. Chúng tôi không đồng ý với điều này vì những lý do sau đây.

Thứ nhất, động vật hoang dã không được tự do như trước nữa.

Thứ hai, rất có hại cho người canh giữ chúng

Và động vật hoang dã không được sống trong môi trường tự nhiên của chúng.

5. Practice

5.1. Choose the best option

1.

A: “ Would you like to go to the movies tonight ?”

B: “…………………..”

A. No I don’t like

B. Yes I’d like

C. Of course

D. I’d love to

2. Many organizations have been set up and funds have been raised.

A. established          B. collapsed          C. delayed           D. decreased

3.  Laws have been introduced to prohibit the killing of endangered animals.

A. advised        B. decreased       C. ban             D. encouraged

4. The……..is the air, water land in or on which people animals and plants live.

A. consequence     B. environment      C. planet        D. resource

5. Many national parks have been established……………endangered animals.

A. to save      B. to kill         C. to protect        D. to ban

6. Many rare…….. of animals are in danger of extinction.

A. species      B. classes        C. being          D. pairs

7. People are destroying the air by adding…….to it

A. polluted B. pollutions C. polluters D. pollutants

Để rèn luyện kĩ năng nói cũng như cách phát âm và nhấn âm, mời các em cùng đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 10 Speaking Tiếng Anh 10 ngay sau đây.

Trắc Nghiệm

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

  • breed (v) [bri:d]: nhân giống 
  • reintroduce (v) [,ri:intrə'djus]: đưa lại 
  • sensitive (a) ['sensətiv]: nhạy cảm
  • imprision (v) [im'prizn]: giam giữ
  • against someone’s will [wil] : một cách cưỡng ép.
  • reconstruct (v) ['ri:kən'strʌkt]: tái tạo
  • gorilla (n) [gə'rilə]: con tinh tinh
  • policy (n) ['pɔləsi]: chính sách
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM