Unit 9-11 lớp 10: Test Yourself D

Bài học Unit 9-11 lớp 10 phần Test Yourself D này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 9 đến bài 11 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

Unit 9-11 lớp 10: Test Yourself D

1. Listening Test Yourself D Unit 9-11 lớp 10

Listening to the passage and answer the questions (Nghe đoạn văn và trả lời các câu hỏi)

Guide to answer

1. Why do people go to a national park? (Tại sao con người lại tới công viên quốc gia?)

⇒ Because they want to enjoy nature. (Bởi vì họ muốn tận hưởng thiên nhiên.)

2. When did Yellowstone become a national park? (Yellowstone trở thành công viên quốc gia vào năm nào?)

⇒ It became a national park in 1872. (Nó trở thành công viên quốc gia vào năm 1872.)

3. Is Yellowstone the smallest national park in the world? (Có phải Yellowstone là công viên quốc gia nhỏ nhất trên thế giới?)

⇒ No, it's the world's largest park. (Không, nó là công viên lớn nhất trên thế giới.)

4. How many geysers does Yellowstone have? (Yellowstone có bao nhiêu mạch nước phun?)

⇒ It has 70 geysers. (Nó có 70 mạch nước phun.)

5. What mustn't visitors do in Yellowstone? (Du khách không được làm gì ở Yellowstone?)

⇒ Visitors mustn't pick flowers and feed or hunt anmals. (Du khách không được phép ngắt hoa, cho ăn hoặc săn bắt động vật.)

Tapescript

A national park is a large piece of land. In the park, animals are free to come and go. Trees and plants grow everywhere. People go to a national park to enjoy nature. Many people stay in campgrounds in national parks. They sleep in tents and cook their food over campfires. They also walk on trails or paths in the park.

Yellowstone is the world's oldest nationl park. It became a national park in 1872. It is also the world's largest park.

Yellowstone is famous for its geysers. These holes in the ground shoot hot water into the air. There are about seventy gersers in the park. The most famous is Old Faithful. About every hour Old Faithful shoots hot water hundreds of feet into the air.

Two-and-a-half million people visit this beautiful park each year. Visitors are not allowed to pick the flowers. They must not feed or hunt the animals, either.

Tạm dịch

Vườn quốc gia là một nơi rất rộng. Trong công viên, động vật được tự do di chuyển. Cây cối và hoa quả nảy nở khắp nơi. Mọi người đi đến một công viên quốc gia để đắm chìn với thiên nhiên. Nhiều người ở trong các khu cắm trại tại nơi này. Họ ngủ trong lều và nấu nướng bằng lửa trại. Họ cũng đi bộ trên lối mòn hay đường trong công viên.

Yellowstone là công viên quốc gia lâu đời nhất thế giới. Năm 1872 nó đã trở thành một công viên quốc gia. Đồng thời cũng là công viên lớn nhất thế giới.

Yellowstone nổi tiếng với mạch nước phun. Những lỗ trên mặt đất bắn nước nóng ra không trung. Tại nơi đây có khoảng bảy mươi mạch nước phun. Được biết đến nhiều nhất là Old Faithful. Khoảng mỗi giờ Old Faithful bắn nước nóng hàng trăm feet.

Môi năm có khoảng hai triệu rưỡi du khách đến thăm thú cảnh đẹp này. Du khách không được hái hoa. Họ cũng không được cho động văn ăn hay săn bắn chúng.

2. Reding Test Yourself D Unit 9-11 lớp 10

Read the following passage, and then do the exercises that follow (Đọc đoạn văn sau, và sau đó làm các bài tập theo sau)

1. Find the words or phrases which mean the following (Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa như sau)

a. Rubbish and useless things: _________

b. Scenery:__________

c. Main road that connects towns or cities:_________

d. Good for your health: ____________

Guide to answer

a. Junk and litter (rác thải)

b. Landscape (khung cảnh)

c. Highway (đường cao tốc, quốc lộ)

d. Healthy (khỏe mạnh)

2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F))

Guide to answer

a. T

b. T

c. F

d. F

e. T

f. T

3. Grammar Test Yourself D Unit 9-11 lớp 10

Put the verbs in brackets in the correct form (Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Guide to answer

a. Everything is ready for our lesson. The board (1) has been cleaned and the lights (2) have been turned on. All the students (3) are waiting for you. (Mọi thứ đã sẵn sàng cho bài học. Bảng đã được lau và đèn đã được bật sáng. Tất cả các học sinh đang đợi bạn.)

b. If Mary (1) knew anything about car mechanics, I’m sure she (2) would help us fix the car, but I think she (3) knows even less than we do. (Nếu Mary biết về cơ khí ô tô, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ giúp chúng ta sửa cái ô tô này, nhưng tôi nghĩ cô ấy còn biết ít hơn cả chúng ta.)

c. I (1) decided (2) to stay at home last night. I (3) would have gone out if I (4) hadn’t been so tired. (Tối hôm qua tôi quyết định ở nhà. Tôi sẽ đi ra ngoài nếu tôi không mệt đến vậy.)

4. Writing Test Yourself D Unit 9-11 lớp 10

Complete the invitation lelter below, using the words and phrases given as cues (Hoàn thành lá thư mời dưới đây, dùng từ hay cụm từ đã cho như là gợi ý)

Guide to answer

Dear Alex,

a) You will be delighted to know my father is giving a party to celebrate the New Year.

b) He has invited some of our relatives and his friends to make the party a success.

c) I too have invited a number of my friends in the neighbourhood.

d) Mother has asked me to tell you to come home for the New Year celebration.

e) I'm sure you will be here in time to share the fun with us on that day.

Love,

Helen

Tạm dịch

Alex thân yêu,

Cậu sẽ rất phấn khởi khi nghe tin bố mình sẽ làm tiệc đón năm mới.

Bố mình đã mời họ hàng và bạn bè đến dự tiệc.

Mình cũng rủ các bạn hàng xóm nữa.

Mẹ mình nói rủ cậu đến nhà mừng năm mới.

Mình chắc chắn cậu sẽ đến kịp để chia sẻ niềm vui chung vào hôm đó nhé.

Yêu thương,

Helen

5. Practice Task 1

There is at least one mistake in each sentence. Correct all the mistakes you can find (Có tối thiểu một lỗi sai trong mỗi cây sau. Sửa tất cả các lỗi sai mà bạn có thể tìm thấy)

1. Rescue planes are trying to location the miss sailors.                                             .......................

2. The committee was establishing in 1912.                                                              .......................

3. They recognized the need taking the problem serious.                                           .......................

4. The children had to survive by beg and steal.                                                        .......................

5. She was orphanage in the war.                                                                               .......................

6. The baby had been abandoning by its mother.                                                       .......................

7. A temple has existed here hundreds of years ago.                                                  .......................

8. A child is recovering in hospital after a serious attact by a stray dog.                   .......................

9. The college is not an official recognized English language school.                       .......................

10. Some kinds of birds were once a common sight are now becoming rare.           .......................

6. Practice Task 2

Put in the correct verb form (Cho dạng đúng của động từ)

1. If he .......(be) late, he will be punished.

2. I could have understood him if he ....... (speak) more slowly.

3. What ....... you (do) ....... if you were a monkey?

4. He didn't listen to the teacher. If he ....... (listen) carefully, he ....... (perform) well in his examination.

5. He is waiting for his mother to come back from Chicago. If his mother ....... (come) home, he ....... (have) a lot of presents.

6. Nick is a naughty boy and often makes fun of his friends. If he .......(start) a joke, someone .......(cry) bitterly.

7. He wanted to buy some Christmas presents for his children but he couldn't. If he ....... (afford) to buy, his children ....... (be) happy to greet a new year.

8. She is never willing to help poor people. If she ....... (do) something, the earth ....... (stop) moving.

7. Conclusion

Qua bài học này các em cần củng cố từ vựng và ngữ pháp đã học qua các bài học đầu tiên từ Unit 9-11 theo các kĩ năng Listening, Reading, Grammar và Writing. Thông qua những bài tập này các em sẽ có cơ hội ghi nhớ thêm kiến thức mà mình đã học.

  • Tham khảo thêm

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM