Unit 12 lớp 10: Music-Listening

Tiết học phần Listening của Unit 12 lớp 10 này, các em sẽ có cơ hội trao đổi về thông tin cũng như các nhạc phẩm tiêu biểu của các tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng trong cả nước. Qua bài nghe, các em xác định các phát biểu đúng hay sai và trả lời các câu hỏi.

Unit 12 lớp 10: Music-Listening

1. Before You Listen Unit 12 lớp 10 

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)

 • Which of these songs were written by Van Cao? (Bài hát nào được viết bởi Văn Cao?)

1.  Suoi Mo                            4.  Truong Ca Song Lo

2.  Ha Noi Mua Thu                5.  Lang Toi

3.  Tien Quan Ca                    6.  Tinh Ca

Guide to answer

1. Suoi Mo (Suối Mơ)

3. Tien Quan Ca (Tiến Quân Ca)

4. Truong Ca Song Lo (Trường Ca Sông Lô)

5. Lang Toi (Làng Tôi)

 • Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Sweet and gentle       rousing                exciting

Boring                            lyrical                  solemn

Tạm dịch

- Sweet and gentle: ngọt ngào và nhẹ nhàng

- Rousing: sôi nổi

- Exciting: hào hứng

- Boring: nhàm chán

- Lyrical: trữ tình

- Solemn: trang nghiêm, oai hùng

 • Which of the words above can you to describe Van Cao’s music? (Từ nào trong những từ trên em có thể dùng mô tả nhạc của Văn Cao)

Guide to answer

- Sweet and genlle, lyrical, solemn, exciting, rousing

Tạm dịch

- Ngọt ngào và nhẹ nhàng, trữ tình, oai hùng, hào hứng, sôi nổi

2. While You Listen Unit 12 lớp 10 

2.1. Task 1 Unit 12 lớp 10

Listen and then decide whether the statments are true (T) or False (F) (Nghe và sau đó quyết định những câu đúng (T) hay sai (F))

T   F

  1. The guest of the show is Lan Huong. (Khách mời của chương trình là Lan Hương.)

  2. Except for Van Cao, Quang Hung doesn't like any other Vietnamese musicians. (Ngoại trừ Văn Cao, Quang Hưng không thích bất kỳ nhạc sĩ Việt Nam nào khác.)

  3. Quang Hung thinks some of Van Cao's music is very sweet and gentle. (Quang Hưng cho rằng âm nhạc của Vân Cao rất ngọt ngào và dịu dàng.)

  4. "Tien Quan Ca". the Vietnam National Anthem, was written in 1954. ("Tiến Quân Ca", Quốc ca Việt Nam, được viết vào năm 1954.)

  5. Quang Hung sometimes feels proud of his country, Vietnam, when he hears the song. (Quang Hưng đôi khi cảm thấy tự hào về đất nước mình, Việt Nam, khi anh nghe bài hát.)

Guide to answer

1. F (The guest of the show is Quang Hung.)

2. F (He likes some Vietnamese musician.)

3. T

4. F (It was written in 1944.)

5. F (He always feels proud of his country when he hears the songs.)

Tapescript

Lan Huong: Hello, I'm Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome to the programme, Quang Hung. (Xin chào. Tôi là Lan Hương. Chương trình của chúng ta là "Nhạc sĩ yêu thích của tôi". Bây giờ, khách mời tối nay là Quang Hưng, một diễn viên nổi tiếng. Xin chào ông đến với chương trình.)

Quang Hung: Thanks, Lan Huong. (Cám ơn Lan Hương.)

Lan Huong: Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please? (Quang Hưng, có thể kể cho chúng tôi nghe về nghệ sĩ Việt Nam mà ông thích nhất được không ạ?)

Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to listen to. (Chắc chắn được rồi. Gần đây, có một vài nhạc sĩ giỏi. Những bài hát của họ rất phổ biến và rất hay.)

Lan Huong: Do you like them? (Ông có thích chúng không?)

Quang Hung: Well, I do like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He's really my favorite musician. (Có chứ, tôi thích một vài. Nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ Việt Nam hay nhất của mọi thời đại là Văn Cao. Ông ấy thật sự là nghệ sĩ yêu thích của tôi.)

Lan Huong: Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you like him? (Văn Cao, tác giả của bài Tiến Quân Ca? Ông có thể nói với chúng tôi vì sao lại thích ông ấy?)

Quang Hung: He's great musician. Just listen to Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want to stand up and sing out as loud as possible. It's hard and solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it. (Ông ấy là một nhạc sĩ rất tuyệt. Chỉ cần nghe Tiến Quân Ca. Bất cứ khi nào nghe nó, tôi muốn đứng dậy và hát thật to nhất có thể. Thật khó và trang trọng. Và luôn luôn có cảm giác thật tuyệt, cảm thấy tự hào về quốc gia của mình khi tôi nghe nó.)

Lan Huong: That's true. It's very rousing. Do you know when he wrote it? (Đúng vậy. Nó rất khuấy động. Ông có biết ông ấy viết bài hát này khi nào không?)

Quang Hung: In 1944. (Năm 1944.)

Lan Huong : Do you like any other songs by Van Cao? (Ông có thích bài hát nào khác của Văn Cao không?)

Quang Hung: Oh, yes, lots of them. Especially the songs about rural life in Viet Nam. They are sweet and gentle, and very lyrical. (Có chứ, rất nhiều. Đặc biệt là các bài hát về nông thôn Việt Nam. chúng rất ngọt ngào và nhẹ nhàng và rất trữ tình.) 

Lan Huong: Well, let me see if we can play one of the songs for you ... (Vâng, để tôi xem nếu chúng ta có thể chơi một trong số các bài hát đó ...)

2.2. Task 2 Unit 12 lớp 10

Listen again and answer the questions (Nghe lại và trả lời câu hỏi)

1. What is the name of the radio programme? (Tên chương trình radio là gì?)

2. Which song by Van Cao does  Quang Hung like most? (Bài hát nào của Văn Cao làm Quang Hưng thích nhất?)

3. Why does Quang Hung like it? (Tại sao Quang Hưng lại thích nó?)

Guide to answer

1. It’s “My Favourite Musician”. (Đó là "Nhạc sĩ yêu thích của tôi".)

2. It’s the “Tien Quan Ca”. (Đó là "Tiến Quân Ca".)

3. It's hard and solemn, it makes him feel great and proud of his country. (Thật khó và trang trọng, nó làm cho anh ta cảm thấy tuyệt vời và tự hào về đất nước của mình.)

3. After You Listen Unit 12 lớp 10 

Work in groups. Discuss Quang Hung's ideas about Van Cao’s music. Do you agree or disagree with him? (Làm việc từng nhóm. Thảo luận ý kiến của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay không đồng ý với anh ấy?)

Guide to answer

A: Quang Hung thinks Van Cao is a great musician .

B: His music is not only sweet and gentle but also lyrical.

A: He feels proud of the country when he hears Van Cao’s music.

B: Quang Hung says the piece of music he likes best is the " Tien Quan Ca", and whenever he hears this song he feels proud and great.

A: I completely agree with Quang Hung’s ideas.

Tạm dịch

A: Quang Hưng nghĩ rằng Văn Cao là một nhạc sĩ giỏi.

B: Những tác phẩm của ông không chỉ ngọt ngào và dịu dàng mà còn trữ tình.

A: Khi nghe nhạc của Văn Cao anh ấy cũng thấy tự hào về quê hương mình.

B: Quang Hưng tiết lộ "Tiến Quân Ca" là bài hát anh thích nhất, và hễ cứ anh nghe bài hát này anh cảm thấy tự hào và tuyệt vời.

A: Tôi hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Quang Hưng.

4. Practice

4.1. Complete the passage

Complete the passage with the appropriate words (Hoàn thành đoạn văn sau với từ thích hợp)

Elton John, an English pop singer and piano (1) …………….., is known for wearing unusual clothes and large colorful glasses. He has been popular (2)………….. the 1970s and his most successful (3)……………..have included Your song (1970), Rocket man (1972), Don’t go breaking my Heart (1976) and Sacrifice (1989). He was a friend of Diana, Princess of Wales, and played and (4)……………..a special version of his song Candle in the Wind at her funeral (5)……………..This immediately (6)……………..the most successful record of all time, with all the profits going to a special charity set (7)……………..in memory of Princess Diana. Elton John was (8) ……………..a knight in 1998.

Để biết thêm nhiều từ vựng hỗ trợ cho quá trình nghe, mời các em đến với phần trắc nghiệm Unit 12 Listening Tiếng Anh 10 sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

 • rousing (adj) ['rauziη]: hào hứng, sôi nổi
 • lyrical (adj) ['lirikəl]: trữ tình
 • sweet [swi:t] and gentle ['dʒentl] (adj): ngọt ngào và dịu dàng
 • well-known (adj) ['wel'noun]: nổi tiếng
 • be proud [praud] of (adj): tự hào về
 • national anthem (n) ['næ∫nəl, ‘ænθəm]: quốc ca
 • date of birth [bə:θ] (n): năm sinh
 • date of death [deθ] (n): năm mất 
 • birthplace (n) ['bə:θpleis]: nơi sinh
 • music composer [kəm'pouzə] (n): nhà soạn nhạc
 • compose (v) [kəm'pouz]: sáng tác nhạc
 • actor (n) ['æktə]: nghệ sĩ
 • author (n) ['ɔ:θə]: tác giả
Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM