Unit 13 lớp 10: Films and Cinema-Speaking

eLib xin giới thiệu đến các em bài học Unit 13 "Films and Cinema" lớp 10 phần Speaking. Nội dung tiết học này giúp các em chia sẻ những thể loại, bộ phim yêu thích của bản thân và tìm hiểu sở thích xem phim của các bạn khác trong lớp.

Unit 13 lớp 10: Films and Cinema-Speaking

1. Task 1 Speaking Unit 13 lớp 10

How much do you like each kind of film? Put a tick() in the right column. Then compare your answers with a partner’s (Em thích các thể loại phim sau nhiều không? Viết (✓) ở cột phải. Sau đó so sánh câu trả lời của em với câu trả lời của một bạn cùng học)

Guide to answer

2. Task 2 Speaking Unit 13 lớp 10

Work in groups. Find out what your friends feel about each kind of the. Use the words in the table below (Tìm hiểu xem các bạn của em cảm nghĩ gì về mỗi loại phim. Dùng từ ở bảng bên dưới)

Tạm dịch

Guide to answer

A: What do you think of love story films?

B: Oh, I find them really boring.

A: I don’t quite agree with you. I find them moving. How about war films?

B: Oh. I find them really interesting.

A: I agree with you.

B: What do you think of detective films?

A: Oh. I find them boring.

B: Yes, I agree with you.

Tạm dịch

A: Bạn nghĩ gì về phim tình cảm?

B: Ồ, tôi thấy chúng thực sự chán.

A: Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi thấy chúng cảm động. Thế còn phim chiến tranh thì sao?

B: Oh. Tôi thấy chúng rất thú vị.

A: Tôi đồng ý với bạn.

B: Bạn nghĩ gì về phim trinh thám?

A: Oh. Tôi thấy chúng buồn chán.

B: Vâng. Tôi đồng ý với bạn.

3. Task 3 Speaking Unit 13 lớp 10

Work with a partner. Find out his / her preferences for films. Use the cues below (Làm việc với một bạn cùng học. Tìm những sự yêu thích về phim của bạn ấy. Dùng từ gợi ý bên dưới)

  • Thrillers or science fiction films (Phim giật gân (rùng rợn) hay phim khoa học viễn tưởng)
  • Horror films or detective films (Phim kinh dị hay phim trinh thám)
  • Love story films or cartoon films (Phim tình cảm hay phim hoạt hình)
  • Cartoon films or science fiction films (Phim hoạt hình hay phim khoa học viễn tưởng)

Guide to answer

A: Do you like cartoon films?

B: Well, it’s really funny but I don't find it interesting anymore.

A: What about love story films?

B: No. It's boring. My favorite film is horror films.

A: Really?

B: Yes, I love watching it because it attracts and makes me pay attention.

Tạm dịch

A: Bạn có thích phim hoạt hình không?

B: No thật sự rất hài hước nhưng tôi chẳng hề thấy thú vị gì cả.

A: Còn phim tình cảm thì sao?

B: Không, tôi không thích. Thể loại phim yêu thích của tôi là phim kinh dị.

A: Thật hả?

B: Vâng. Tôi thích xem phim kinh dị vì nó cuốn hút và khiến tôi tập trung để xem nó.

4. Task 4 Speaking Unit 13 lớp 10

Work in groups. Talk about a film you have seen. Use the suggestions below (Làm việc từng nhóm. Nói về phim em đi xem. Dùng những gợi ý bên dưới)

1. Where did you see it?

2. What kind of film is it?

3. What is it about?

4. Who is/are the main character(s)?

5. How do you feel about it?

6. Why do you prefer it to other films?

Tạm dịch

1. Bạn đã xem nó ở đâu?

2. Nó thuộc thể loại phim gì?

3. Nó nói về cái gì?

4. Nhân vật chính là ai?

5. Bạn cảm nhận như thế nào về nó?

6. Vì sao bạn thích nó hơn các phim khác?

Guide to answer

Last weekend we went to see a film called "The Adventure” at the cinema. It was an action film. I was really excited while I was watching it.

The Africa couple found an old village. They was looking for treasure. People around hadn’t known about it at all. When they were driving, suddenly they saw a big bag. This story began from this scene. They drove with nice technic and speedy. They had to fight against some monsters to get treasure. And then, they completed the misson and they had a happy life. The local people were surprised about this.

It's really a interesting film.

Tạm dịch

Cuối tuần trước, chúng tôi đã đi xem một bộ phim "The Adventure" tại rạp chiếu phim. Đó là một bộ phim hành động. Tôi rất phấn khởi khi xem phim này.

Một cặp đôi người châu Phi đã tìm đến một ngôi làng xa xưa. Họ đang đi tìm kho báu. Những người sinh sống quanh nơi đây không biết gì về nó. Khi họ đang lái xe, đột nhiên họ thấy một cái túi lớn. Câu chuyện bắt đầu từ cảnh này. Họ lái xe có kĩ thuật và tốc độ cao. Họ phải chiến đấu với các con quái vật để chiếm được kho báu. Và sau đó, họ cũng hoàn thành được nhiệm vụ và có được một cuộc sống hạnh phúc. Những người sinh sống tại đây rất bất ngờ về sự việc này.

Nó thật sự là một bộ phim rất thú vị.

5. Practice

5.1. Choose one best option

1. There’s a love story in it, and it’s very funny. I suppose you’d call it a ____________

a. horror film    b. detective film     c. romantic comedy     d. thriller

2. Steven Spielberg is one of the famous __________. He has made lots of films including Jaw,Jurassic Park, Schindler’s List, etc.

a. stars        b. directors        c. actors         d. script writers

3. The film contains of explicit __________of violence.

a. scenes       b. scents      c. sceneries      d. screens

4. The main ___________is played by Nicole Kidman.

a. actress      b. character      c. director         d. film maker

5. Silence of The Lambsis a/an ___________film. It makes the audience scared.

a. disaster        b. science fiction        c. action           d. horror

6. The film is ___________the 1940s, during the Second World War.

a. made for         b. based on       c. set in           d. occurred in

7. The movie Schindler’s Listwas ___________on the novel Schindler’s Arkwritten by the Australian writer Thomas Keneally.

a. based            b. depended      c. played         d. performed

8. Charlie Chaplin is considered as the greatest comic actor of the ___________.

a. musical cinema          b. commercial film

c. romantic comedy       d. silent cinema

9. When did the cinema come into ____________?

a. exist          b. existing           c. existence           d. existences

10. England is an ____________country.

a. industrialize       b. industry        c. industrial          d. industrialization

Để nâng cao kĩ năng nói cũng như phát âm và nhấn âm, mời các em đến với phần luyện tập trắc nghiệm Unit 13 Speaking Tiếng Anh 10 sau đây.

Trắc Nghiệm

6. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

  • prefer (v) sb/sth to sb/sth: thích ai/cái gì hơn ai/cái gì
  • suppose (v) [sə'pouz]: cho là, cho rằng
  • strongly (adv): một cách mạnh mẽ
  • moving (adj) ['mu:viη]: cảm động
Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM