Unit 12 lớp 10: Music-Speaking

Bài học Unit 12 lớp 10 "Music" phần Speaking hướng dẫn các em trao đổi về thể loại nhạc, lí do bạn yêu thích thể loại nhạc đó, nhóm nhạc, bài hát yêu thích với các bạn trong lớp. Mời các em tham khảo.

Unit 12 lớp 10: Music-Speaking

1. Task 1 Speaking Unit 12 lớp 10

Read what Ha Anh says about music (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc)

"Yes, I love music. It keeps me happy. I really like the Backstreet Boys - they are easy to listen to. Their songs cheer me up whenever I feel bad. I listen to them all the time. I've got a Walkman so I can listen to music when I'm out. At home I always have the radio on and I watch pop programmes on TV."

Tạm dịch

“Tôi là người yêu âm nhạc. Âm nhạc làm tôi phấn khởi. Tôi rất thích nhóm Backstreet Boys - nhạc của họ dễ nghe. Những bài hát của họ giúp tôi phấn khởi mọi lúc tôi thấy buồn tẻ nhất. Tôi luôn nghe những bài hát đó mọi lúc. Tôi có một máy Walkman, nên có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài. Ở nhà tôi luôn luôn mở ra-đi-ô và coi chương trình nhạc pop trên tivi.”

Work in pairs. Answer the questions (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi)

1. What kind of music does Ha Anh like? (Hà Anh thích loại nhạc nào?)

2. Why does she listen to it? (Tại sao cô ấy nghe thể loại nhạc đó?)

3. What is her favourite band? (Nhóm nhạc thần tượng của cô ấy là gì?)

4. When does she listen to music? (Khi nào cô ấy nghe nhạc?)

Guide to answer

1. Ha Anh likes pop music. (Hà Anh thích nhạc pop.)

2. Because it keeps her happy. (Vì nó giúp cô ấy vui.)

3. Her favourite band is the Backstreet Boys. (Nhóm nhạc thần tượng của cô ấy là Backstreet Boys.)

4. She listens to music all the time. (Cô ấy nghe nhạc mọi lúc.)

2. Task 2 Speaking Unit 12 lớp 10

Work in groups. Ask your partner questions to get information to complete the lable below (Làm việc từng nhóm. Hỏi bạn cùng học của em câu hỏi để lấy thông tin điền bảng dưới đây)

Guide to answer

A: What kind of music do you like?

B: I like K-Pop music.

A: Why do you like it?

B: Because it makes me relax

A: What’s your favourite band?

B: I like BlackPink Band.

A: What piece of music do you like best?

B: I like the "How you like that".

A: When do you listen to this music?

B: I usually listen to music in my freetime.

Tạm dịch

A: Bạn thích loại nhạc nào?

B: Tôi thích nhạc K-Pop.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Bởi vì nó làm cho tôi thư giãn.

A: Ban nhạc yêu thích của bạn là gì?

B: Tôi thích nhóm nhạc BlackPink.

A: Bạn thích bản nhạc nào nhất?

B: Tôi thích "How you like that".

A: Khi nào bạn nghe nhạc này?

B: Tôi thường nghe nhạc vào thời gian rảnh rỗi của tôi.

3. Task 3 Speaking Unit 12 lớp 10

Now report what you have found out about your partners (Bây giờ thuật lại những gì em đã nhận thấy về các bạn cùng học của em)

Guide to answer

Linh likes K-pop music and Diem likes folk music. Both of them usually listen to music in their free time. Linh's favourite band is EXO Band, she loves singing and dancing. Diem's really into watching some video on Youtube.

Tạm dịch

Linh thích nhạc K-pop và Diễm thích nhạc dân gian. Cả hai bạn thường nghe nhạc vào thời gian rảnh rỗi. Nhóm nhạc yêu thích của Linh là nhóm EXO, cô ấy thích hát và nhảy. Diễm thích xem video trên Youtube.

4. Practice

4.1. Make questions

Make questions for the underlined words/ phrases in the following sentences (Đặt câu hỏi cho các từ hoặc các cụm từ trong các câu sau)

1. I often listen to classical music to relax my mind.

…………………………………………………………………………………………...

2. We prefer pop music to classical music.

…………………………………………………………………………………………...

3. My favorite musician is Trinh Cong Son.

…………………………………………………………………………………………...

4. Music can help relax and feel rejuvenated.

…………………………………………………………………………………………...

5. I like classical music.

…………………………………………………………………………………………...

6. There were about 90 to 100 people at the concert last night.

…………………………………………………………………………………………...

7. The concert last night was great.

…………………………………………………………………………………………...

Để ôn tập cách nhấn âm và phát âm hỗ trợ cho bài nói, mời các em luyện tập với phần trắc nghiệm Unit 12 Speaking Tiếng Anh 10 sau đây.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau

  • band (n) [bænd]: ban nhạc
  • musician (n) [mju:'zi∫n]: nhạc sĩ
  • kind of music ['mju:zik] (n): thể loại âm nhạc
  • cheer [t∫iə] (v) somebody up: làm ai cảm thấy vui vẻ 
Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM