Unit 11 lớp 11: Sources of energy-Speaking

Bài học Unit 11 lớp 11 "Sources of energy" phần Speaking hướng dẫn các em nói về những thuận lợi và bất lợi của những nguồn năng lượng trong tự nhiên.

Unit 11 lớp 11: Sources of energy-Speaking

1. Task 1 Speaking Unit 11 lớp 11

The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (✓) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's

(Các báo cáo sau đây liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với những khó khăn), sau đó so sánh kết quả với các bạn học)

Guide to answer

2. Task 2 Speaking Unit 11 lớp 11

Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages ... (Làm việc theo cặp. Nói chuyện với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế, sử dụng các gợi ý trong Bài tập 1)

Guide to answer

 • Nuclear power

A: I think that nuclear power can be an alternative source ofenergy

(Tôi nghĩ rằng năng lượng hạt nhân có thể là một nguồn nhiên liệu thay thế.)

B: Why do you think so?

(Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?)

A: Because our major sources of energy are running out while nuclear power is unlimited.

(Bởi vì nguồn nhiên liệu chính của chúng ta đang cạn kiệt trong khi năng lượng hạt nhân thì vô tận.)

B: However, it can be very dangerous. A nuclear reactor releases radiation which is harmful to the environment.

(Tuy nhiên, nó rất nguy hiểm. Một lò phản ứng hạt nhân có thể thải ra bức xạ rất có hại đối với môi trường.)

 • Solar energy

A: I think that solar energy can be an alternative source of energy.

(Tôi nghĩ rằng năng lượng mặt trời có thể là một nguồn nhiên liệu thay thế.)

B: Why do you think so?

(Tại sao bạn lại nghĩ như vậy?)

A: Because our major sources of energy are running out while solar energy is plentiful and infinite.

(Bởi vì nguồn nhiên liệu chính của chúng ta đang cạn kiệt trong khi năng lượng hạt nhân thì rất nhiều và vô tận.)

B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is only possible during the day time.

(Tôi biết là nó cũng sạch và an toàn đối với môi trường. Tuy nhiên, nó chỉ có lúc ban ngày mà thôi.)

3. Task 3 Speaking Unit 11 lớp 11

Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy ... . (Bày tỏ niềm tin của bạn vào việc gia tăng sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, sử dụng các gợi ý từ Bài tập 2.)

Guide to answer

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power... are clean and safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Gợi ý hội thoại:

A: Give your suggestion of an alternative source of energy. (I think/believe that more and more people will use... as a source of energy in the future.)

B: Ask A for the reason. (Why do you think/believe so?)

A: Explain the reason. (Because it is unlimited ... .)

C: Say the disadvantage of that source. (But it is expensive and only available during ... .)

D: Express his own opinion. (I hope the progress of science and technology will help overcome this problem ... .)

4. Practice

Choose the best answer (Chọn câu trả lời đúng nhất)

1. The amount of solar energy that reaches the earth depends ______ the atmosphere.

a. to         b. in       c. on          d. with

2. The natural environment consists ______ all natural resources.

a. in        b. of        c. to              d. on

3. Solar energy can be changed ______ electricity.

a. in         b. to          c. into         d. for

4. Oil, coal and natural gas are ______ fuels made from decayed material from animal or plants.

a. unleaded           b. smokeless          c. solid            d. fossil

5. A nuclear reactor releases ______ which is dangerous to the environment.

a. radiation       b. heat          c. energy             d. carbon dioxide

6. We could make better ______ of our energy resources.

a. spend        b. use          c. need           d. limit

7. The government has spent £1 million on an advertising ______ to encourage energy conservation.

a. campaign       b. promotion          c. operation          d. enterprise

8. All fossil fuels are ______ resources that cannot be replaced after use.

a. unlimited      b. renewable      c. available        d. non-renewable

9. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.

a. boundless       b. unlimited      c. uncountable           d. inflexible

10. Many newer cars have a much lower fuel ______.

a. consuming        b. consumer         c. consumation         d. consumption

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý một số từ vựng như sau

 • abundant [ə'bʌndənt] (adj): dồi dào, phong phú
 • convenient [kən'vi:njənt] (adj): tiện lợi
 • enormous [i'nɔ:məs] (adj): to lớn, khổng lồ
 • harmful [hɑ:mful] (adj): có hại
 • hydroelectricity [,haidrouilek'trisiti] (n): thủy điện
 • nuclear reactor ['nju:kliə [ri:'æktə] (n): phản ứng hạt nhân
 • radiation [,reidi'ei∫n] (n): phóng xạ
 • renewable [ri'nju:əbl] (adj): có thể thay thế
 • run out [rʌn'aut] (v): cạn kiệt
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM