Unit 16 lớp 11: The wonders of the world-Speaking

Tiết học Speaking của Unit 16 lớp 11 "The wonders of the world" hướng dẫn các em trao đổi các thông tin xoay quanh Kim tự tháp Giza bằng việc sử dụng một vài cấu trúc thể hiện sự chắc chắn khi đưa ra ý kiến của mình.

Unit 16 lớp 11: The wonders of the world-Speaking

1. Task 1 Speaking Unit 16 lớp 11

The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) and which ones, opinions (O)? Put a tick (✓) in the right column (Các câu dưới đều xuất hiện trong bài đọc. Làm việc theo cặp. Xác định các câu câu nào là sự thật (F), câu nào là quan điểm (O). Đặt dấu (✓) vào ô đúng)

Guide to answer

2. Task 2 Speaking Unit 16 lớp 11

Work in pairs. Tell your partner about some facts and opinions of the Great Pyramid of Giza, using the information in Task 1 (Làm việc theo cặp. Kể cho bạn học về các sự thật và quan điểm về Đại Kim Tự Tháp Giza, sử dụng thông tin trong Task 1)

A: Have you ever heard about "The Great Pyramid" - one of the most famous wonders in the world?

B: Yes. Is it so high?

A: Oh. It is 147 metres high.

B: Great. It consists of many stones, right?

A: Of course. Approximately 2 million blocks of stone.

B: Amazing.

Tạm dịch

A: Bạn đã từng nghe đến "Kim tự tháp Giza" - một trong những kì quan nổi tiếng nhất trên thế giới chưa?

B: Có. Nó rất cao phải không?

A: Ờ. Nó cao 147 mét.

B: Tuyệt thật.  Nó bao gồm rất nhiều đá đúng không?

A: Đương nhiên rồi. Xấp xỉ gần 2 triệu viên đá đó.

B: Kinh thật.

3. Task 3 Speaking Unit 16 lớp 11

Work in groups. Discuss possible answers to the following question, using the suggestions below (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về câu trả lời cho các câu hỏi sau, sử dụng các gợi ý dưới đây)

 • Who built the Great Pyramid of Giza? (Ai đã xây dựng Kim tự tháp Giza?)
 • How long did it take to build it? (Mất bao lâu để xây nó?)
 • Where did the builders find the stones? (Những người thợ xây tìm những viên đá ở đâu?)
 • How could they build the Pyramid so high? (Họ có thể xây Kim tự tháp cao như vậy bằng cách nào?)

Guide to answer

A: How long did it take to build it?

B: It is thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

B: The stones are supposed to be found in Everest Mountain.

A: How did they transport them?

B: The stones are believed to be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could they build the Great Pyramid of Giza?

B: People say that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

Tạm dịch

A: Mất bao lâu để xây xong?

B: Mọi người nghĩ Kim tự tháp được xây khoảng thời gian 20 năm.

A: Các thợ xây tìm thấy những viên đá ở đâu?

B: Những viên đá được cho rằng đã được tìm thấy ở Núi Everest.

A: Họ vận chuyển chúng như thế nào?

B: Những khối đá được tin rằng đã được vận chuyển bằng hàng ngàn đòn tay khổng lồ.

A: Họ có thể xây Kim tự tháp Giza bằng cách nào?

B: Mọi người nói rằng kiến trúc của dốc thoải thẳng hay có dạng xoắc ốc đã được nâng lên như là bước phát triển của ngành kiến trúc. Những viên đá được nâng lên và đặt vào vị trí nhờ các đòn tay khổng lồ.

4. Practice

Complete each of the sentence with one appropriate word (Hoàn thành mỗi câu sau với từ thích hợp)

chamber     burial     tomb     belongings     spiral

treasures     ramps     wonders    mysterious       man-made

1. Many forgotten ______ have been discovered in the attics of the old houses.

2. She collected up her personal ______ and left.

3. We want to give him a decent Christian ______.

4. Iceland is full hot springs, beautifully coloured rocks, and other natural ______.

5. Rayon is a ______ fiber.

6. Divers transfer from the water to a decompression ______.

7. A ______ is a grave where a dead person is buried.

8. Special ______ have been designed for wheelchair access.

9. A snail's shell is ______ in form.

10. They are investigating the ______ disappearance of the plane.

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các nội dung quan trọng như sau

a. Từ vựng

 • builder ['bildə] (n): người xây dựng
 • giant ['dʒaiənt] (adj): khổng lồ
 • transport ['trænspɔ:t] (v): vận chuyển

b. Cấu trúc

- Một vài cách mở đầu để phỏng đoán cho câu trả lời trong giao tiếp:

 • I think /I am sure....
 • It is said that ...
 • The pyramid is said / believed / thought to have been ...
 • Probably they...
Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM