Unit 10-11 lớp 11: Test Yourself D

Bài học Unit 10-11 lớp 11 phần Test Yourself D này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 10 đến bài 11 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

Unit 10-11 lớp 11: Test Yourself D

1. Listening Test Yourself D Unit 10-11 lớp 11

Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences

(Nghe đoạn văn về bảo tồn nguồn nước và hoàn thành các câu sau đây)

1. Without water, people and other living things _______

2. If there were no plants, water would run off after_______

3. Water can be held on the land by planting _______

4. Dams are built across rivers to help _______

5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in _______

Guide to answer

1. Without water, people and other living things cannot live.

(Nếu không có nước, con người và các loài khác không thể sống sót.)

2. If there were no plants, water would run off after it rains.

(Nếu không có thực vật, nước sẽ chảy đi sau khi trời mưa.)

3. Water can be held on the land by planting vegetation.

(Nước có thể được giữ lại trong đất bằng cách trồng cây cối.)

4. Dams are built across rivers to help hold back the water.

(Đập ngăn nước được xây dựng trên sông giúp giữ nước lại.)

5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in dry seasons.

(Nước được dự trữ trong các hồ chứa trong suốt mùa mưa để sử dụng cho mùa khô.)

Tapescript

Water is very necessary to people and other living things. Without water, people, animal and plants cannot live. And if there were no plants, water would run off after it rains; and this would cause a lot of floods. But nature has many ways of consening and controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests and grass should be planted in where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.

Tạm dịch

Nước là rất cần thiết cho con người và các sinh vật khác. Không có nước, con người, động vật và thực vật không thể sống. Và nếu không có cây cối, nước sẽ trôi hết sau khi trời mưa; và điều này sẽ gây ra rất nhiều lũ lụt. Nhưng thiên nhiên có nhiều cách để đảm bảo và kiểm soát nước. Nước có thể được giữ trên đất bằng cách trồng cây cối. Rừng và cỏ nên được trồng ở nơi không có sự tăng trưởng tự nhiên. Đập bắt qua sông giúp giữ nước. Các hồ chứa đằng sau đập ngăn nước trong mùa mưa để sử dụng trong mùa khô. Đập ngăn ngừa lũ bằng cách kiểm soát dòng nước.

2. Reading Test Yourself D Unit 10-11 lớp 11

Read the passace and answer the questions

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi)

Air, water, and soil are necessary to the survival of all living things. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of the soil reduces the amount of land that is available for growing food. The pollution problem is very complicated because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes a large percentage of air pollution. But the automobile provides transportation for millions of people. Factories discharge much of the material that pollutes the air and water, but factories give employment to a large number of people. Thus, to end or greatly reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit them. Pollution can be gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or to cut down on certain polluting activities.

Tạm dịch

Không khí, nước và đất cần thiết cho sự sống còn của tất cả các sinh vật. Không khí bị ô nhiễm nặng có thể xảy ra bệnh tật và thậm chí tử vong. Nước ô nhiễm giết chết cá và các sinh vật biển khác. Ô nhiễm đất làm giảm số lượng đất có sẵn để trồng cây lương thực, vấn đề ô nhiễm môi trường rất phức tạp bởi vì ô nhiễm nhiều gây ra bởi những thứ mang lại lợi ích cho mọi người. Ví dụ, khí thải từ ô tô gây ra một tỉ lệ lớn ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, ô tô cung cấp giao thông vận tải cho hàng triệu người. Nhà máy xả nhiều vật liệu gây ô nhiễm không khí và nước, nhưng các nhà máy cung cấp việc làm cho một số lượng lớn người dân. Vì vậy, để chấm dứt hay giảm đáng kể ô nhiễm ngay lập tức, mọi người sẽ phải ngưng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ. Ô nhiễm có thể sẽ được giảm dần theo nhiều cách. Các nhà khoa học và các kĩ sư có thể làm việc để tìm cách giảm bớt lượng ô nhiễm mà những thứ như xe ô tô và các nhà máy gây ra. Chính phủ có thể thông qua và thực thi luật yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải ngưng hoặc cắt giảm một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

1. What is necessary for the survival of all living things?

(Điều gì là cần thiết cho sự sống còn của tất cả các sinh vật?)

____________________________________

2. What can polluted air, water and soil cause?

(Cái gì có thể gây ô nhiễm không khí, nước và đất?)

____________________________________

3. Why is the pollution problem complicated? Give one example?

(Tại sao vấn đề ô nhiễm lại phức tạp? Đưa ra một ví dụ?)

____________________________________

4. What would people have to do to end or to reduce pollution immediately?

 (Người ta phải làm gì để chấm dứt hoặc giảm thiểu ô nhiễm ngay lập tức?)

____________________________________

5. How can governments control pollution?

(Các chính phủ có thể kiểm soát ô nhiễm như thế nào?)

____________________________________

Guide to answer

1. Air, water and soil are necessary for the survival of all things.

(Không khí, nước và đất cần thiết cho sự sống của tất cả sinh vật.)

2. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.

(Không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng có thể gây bệnh tật, và thậm chí là chết người. Nước bị ô nhiễm làm chết cá và các loài thủy sinh khác. Ô nhiễm đất giảm diện tích đất để trồng thực phẩm.)

3. Because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobile causes a large percentage of air pollution, but the automobile provides transportation for millions of people.

(Bởi vì quá nhiều sự ô nhiễm được gây ra bởi những thứ có lợi cho con người. Ví dụ như khói bụi từ ô tô gây ra 1 lượng phần trăm lớn về ô nhiễm không khí, nhưng ô tô cung cấp phương tiện đi lại cho hàng triệu người.)

4. They would have to stop using many things that benefit them.

(Họ sẽ phải dừng việc sử dụng những thứ có lợi cho họ.)

5. Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cut down on certain polluting activities.

(Các chính phủ có thể thông qua và ban hành luật yêu cầu các cơ quan và cá nhân dừng hoặc giảm thiểu các hoành vi gây ô nhiễm.)

3. Pronunciation and Grammar Test Yourself D Unit 10-11 lớp 11

a. Listen and put a tick (✓) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word

(Lắng nghe và đánh dấu (✓) trong ô bên phải, chú ý đến cách phát âm của phần gạch dưới của từ đó)

1 sleep                  sneeze

2 snack                 smash

3 shrimp                spring

4 spread                splash

b. Complete each of the following sentences, using the correct form (to-infinitive or participle) of the verb in the box

(Hoàn thành mỗi câu sau đây bằng cách sử dụng đúng mẫu (to-infinitive or participle) của động từ trong khung)

1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

2. I was woken up by a bell _____

3. John was the last student _____ the lecture hall.

4. Do you have anything _____?

5. None of the people _____ to the party can come.

6. There was a tree _____ down in the storm last night.

Guide to answer

1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

(Đôi khi cuộc sống là rất khó chịu cho những người sống gần sân bay.)

2. I was woken up by a bell ringing.

(Tôi bị đánh thức bởi chuông reo.)

3. John was the last student to leave the lecture hall.

(John là học sinh cuối cùng rời khỏi giảng đường.)

4. Do you have anything to drink?

(Bạn có gì uống không?)

5. None of the people invited to the party can come.

(Không ai trong số những người được mời dự tiệc có thể đến.)

6. There was a tree blown down in the storm last night.

(Đêm qua đã có một cây cối bị đổ trong cơn bão tối qua.)

4. Writing Test Yourself D Unit 10-11 lớp 11

Write a paragraph of 120 words about the measures to protect the environment, using the cues given below.

(Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về các biện pháp bảo vệ môi trường, bằng cách sử dụng những gợi ý đưa ra dưới đây.)

- Introduction

 • we / try to find solutions / environmental pollution.

- Body

 • people / stop cutting trees for timber.
 • instead, they / plant trees and forests.
 • people / reduce using cars, motorbikes / that cause noise and air pollution.
 • we / prevent farmers / use fertilizers and pesticides / that damage soil.
 • people / not leave / litter on land and in water.
 • we / prohibit factories / dump industrial waste rivers and lakes.

- Conclusion

 • it / be high time / governments / have suitable measures that require companies, individuals / stop /cutting down polluting activities.

You may begin with:

We are trying to find solutions to environmental pollution. People should stop cutting trees for timber...

Tạm dịch

- Mở bài

 • chúng ta / cố gắng tìm giải pháp / ô nhiễm môi trường.

- Thân bài

 • người / ngừng chặt cây lấy gỗ.
 • thay vào đó, họ / cây trồng và rừng.
 • người / giảm sử dụng ô tô, xe máy / cái mà gây ô nhiễm tiếng ồn và không khí.
 • chúng ta ngăn ngừa nông dân / sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu / làm hư đất.
 • người / không để / rác trên mặt đất và trong nước.
 • chúng ta / cấm các nhà máy / bơm rác thải công nghiệp vào các con sông và hồ chứa.

- Kết bài

 • đã đến lúc / chính phủ / có biện pháp phù hợp yêu cầu các công ty, cá nhân / ngừng / cắt giảm các hoạt động gây ô nhiễm.

Guide to answer

We are trying to find solutions to environmental pollution problem. People should stop cutting trees for timber, Instead, they should plant more trees and forests. They should reduce using cars and motorbikes that cause noise and air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers and pesticides that damage the soil. People should not litter on the land and in the water. We should prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes. It is high time governments over the world had measures that require companies and individuals to stop or cut down on polluting activities.

Tạm dịch

Chúng ta đang cố gắng để tìm giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường. Người ta nên ngừng chặt cây lấy gỗ, Thay vào đó, họ nên trồng thêm cây cối và rừng. Họ nên giảm sử dụng ô tô và xe máy cái mà gây ồn và ô nhiễm không khí. Chúng ta nên ngăn không cho nông dân sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu gây hại cho đất. Người ta không nên xả rác trên đất và trong nước. Chúng ta nên cấm các nhà máy thải các chất thải công nghiệp vào sông ngòi và hồ. Đã đến lúc chính phủ trên thế giới có các biện pháp yêu cầu các công ty và cá nhân phải ngừng hoặc cắt giảm các hoạt động gây ô nhiễm.

5. Practice Task 1

Read the passage carefully, then choose the correct answers (Đọc đoạn văn cẩn thận và sau đó chọn câu trả lời đúng)

The search for alternative sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage and other biological waste products to produce electricity- Converting waste products to gases or oil is also an efficient way to dispose of wastes. Experimental work is being done to derive synthetic fuels from coal, oil shale, and coal tars. But to date, that process has proven expensive. Other experiments are underway to harness power with giant windmills. Geothermal power is also being tested. Some experts expect utility companies to revive hydroelectric power derived from streams and rivers. Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electricity used in the United States, but to day it supplies only 4 percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways to convert the energy of ocean currents, tides, and waves to electricity. Experiments are also underway to make use of temperature differences in ocean water to produce energy.

1. What is the best title of the passage?

a. The Use of Water Products for Energy

b. The Search for Alternative Sources of Energy

c. Efficient Ways of Disposing of Waste

d. New Discoveries in Geothermal Power

2. What provided one third of the electricity in the United States fifty years ago?

a. wind              b. waste products          c. water           d. oil

3. What could Rest replace the phrase 'geothermal power' in the passage?

a. heat from the earth

b. gases in the earth's atmosphere

c. steam that shot up out of the earth

d. water in the ocean, lake, or river

4. Which of the following is not mentioned in the passage as an alternative source of energy?

a. Burning of garbage

b. Geothermal power

c. Synthetic fuels

d. Electricity.

5. According to the author, what is the impracticability of using coal, oil shale and coal tars' as sources of energy due to?

a. They take a lot of time

b. They are expensive

c. They are non-renewable resources

d. They are scarce resources

6. What can be inferred from the paragraph?

a. All alternative production of energy will be derived from water.

b. Hydroelectric power will be the main source of energy.

c. Synthetic fuels will be the principal source of alternative energy.

d. Alternative energy will come from a variety of sources.

6. Practice Task 2

Fill in each blank with one appropriate word (Điền vào chỗ trống từ cho sẵn sau đây)

matter    consuming     filthy    dangerous    supply    available

reachs     contain       conservation   safe       renewable      correct

Solar energy, air and water are, usually called (1) ______, resources because there is an unlimited (2) ______, of them. However, this definition may change if people are not careful with the (3) ______, of these resources. The quality of solar energy that (4) ______ the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy reaching the earth may be (5) ______. If life is about to continue, the air must (6) ______ the appropriate amount of N, O2, CO2 and other gases. If humans continue to pollute the air, it will not contain the (7) ______ amount of these gases. Water is also a (8) ______ to take into consideration. Industry is making our water (9) ______. Therefore, resources must be conserved, the air and water must be protected. (10) ______ must play important part in life.

7. Conclusion

Qua bài học này các em cần củng cố từ vựng và ngữ pháp đã học qua các bài học đầu tiên từ Unit 10-11 theo các kĩ năng Listening, Reading, Pronunciation and Grammar and và Writing. Thông qua những bài tập này các em sẽ có cơ hội ghi nhớ thêm kiến thức mà mình đã học.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM