Unit 12 lớp 11: The Asian Games-Writing

Bài học Unit 12 lớp 11 "The Asian Games" phần Writing giúp các em cải thiện kỹ năng viết bài và hướng dẫn các em viết về cách thức chuẩn bị cho Á vận hội ở một quốc gia châu Á. 

Unit 12 lớp 11: The Asian Games-Writing

1. Writing Unit 12 lớp 11

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games using the cues given below

(Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để mô tả việc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á)

Tạm dịch

You may begin with:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium and...

Guide to answer

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium. And we will upgrade the National sports Centres and local stadiums because they are not in good condition. Then the training ares and roads to sports buildings need to be widened. Next, we have to equip more hotels and guest houses with modern facilities. After that, we will recruit volunteers to serve the Games and hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games. One more important thing is that it is necessary to promote and advertise the preparations for the Asian Games on the radio and TV. We hope that the coming Asian Games in Vietnam will be successful.

Tạm dịch

Để chuẩn bị cho Á vận hội sắp tới, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, chúng tôi sẽ xây dựng thêm một Sân vận động Quốc gia. Và chúng tôi sẽ nâng cấp các Trung tâm thể thao quốc gia và các sân vận động địa phương vì chúng không hoạt động tốt. Sau đó, các khu tập luyện và đường đến các tòa nhà thể thao cần được mở rộng. Tiếp theo phải trang bị thêm các khách sạn, nhà khách hiện đại. Sau đó, chúng tôi sẽ tuyển chọn các tình nguyện viên phục vụ Đại hội và tổ chức cuộc thi để chọn ra một bài hát chính thức chào mừng Đại hội Thể thao châu Á. Một điều quan trọng nữa là cần quảng bá, quảng bá công tác chuẩn bị cho Á vận hội trên báo đài, TV. Chúng tôi hy vọng rằng Đại hội thể thao châu Á sắp tới tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

2. Practice Task 1

Fill in each gap with only one suitable word (Điền một từ thích hợp để hoàn thành câu)

1. The Asian Games take ………………every four years.

2. In this event, people from all over Asia ………………together to compete in sports.

3. There were eleven countries ………………part in the 1st Asian Games.

4. In the 14th Asian Games, the athletes ………………in 38 different sports and won 427 gold.

5. Lewis established a new world ………………with a time of 9.86 seconds.

6. Ly Duc won a gold medal in ……………… in the 14th Asian Games.

7. The 1st Asian Games were ………………in New Delhi, India in 1951.

8. The 14th Asian Games attracted 9,919 ………………from 44 countries.

9. Swimming and water skiing are both ………………sports.

3. Practice Task 2

Rewrite the sentences using who, whom, which, that, whose, where, when, why, what, whoever, whatever, wherever, whenever, whichever. (Viết lại câu sử dụng who, whom, which, that, whose, where, when, why, what, whoever, whatever, wherever, whenever, whichever.)

1. He didn't believe what I said which annoyed me very much.

2. Two men, neither of whom I had seen before, came into the office.

3. He's got a job in a new firm, where they don't work such long hours.

4. Have you got something that will get ink out of a carpet?

5. He was respected by the people with whom he worked.

4. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

  • advertise ['ædvətaiz] (v): quảng cáo
  • equip [i'kwip] (v): trang bị 
  • hold [hould] (v): tổ chức 
  • promote [prə'mout] (v): quảng bá 
  • recruit [ri'kru:t] (v): tuyển dụng 
  • stadium ['steidiəm] (n): sân vận động 
  • upgrade [ʌp'greid] (v): nâng cấp 
  • widen ['waidn] (v): mở rộng 
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM