Unit 16 lớp 11: The wonders of the world-Listening

Trong tiết học nghe này, các em sẽ được tìm hiểu về một kì quan rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đó là Vạn Lý Trường Thành. Các em sẽ có cơ hội mở mang kiến thức về sự kì vĩ, thời gian hình thành, quá trình xây dựng và phát triển của nó thông qua bài học Unit 16 "The wonders of the world" lớp 11 phần Listening. Mời các em tham khảo!

Unit 16 lớp 11: The wonders of the world-Listening

1. Before You Listen Unit 16 lớp 11

Look at the picture and answer the questions that follow (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi theo sau)

1. What can you see in the picture? (Bạn thấy gì trong bức tranh?)

⇒ It's the Great Wall of China. (Đó là Vạn Lý Trường Thành.)

2. Where do you think it is? (Bạn nghĩ nó ở đâu?)

⇒ I think it's located in China. (Tôi nghĩ nó ở Trung Quốc.)

3. When do you think it was built? (Bạn nghĩ nó được xây dựng khi nào?)

⇒ I think it was built around 1368. (Tôi nghĩ nó được xây dựng khoảng năm 1368.)

Listen and repeat (Lắng nghe và nhắc lại)

man-made wonder         magnificense and significance

World Heritage              UNESCO

Ming Dynasty                Ancient

Stone roadway              Beijing

2. While You Listen Unit 16 lớp 11

2.1. Task 1 Unit 16 lớp 11

Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information (Nghe đoạn văn về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và điền các thông tin còn thiếu)

The Great Wall of China

Guide to answer

Tạm dịch

2.2. Task 2 Unit 16 lớp 11

Listen to the passage again and answer the following questions (Nghe lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau)

Guide to answer

1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall? (Người Trung Quốc cổ đại bắt đầu xây Vạn Lý Trường Thành khi nào?)

⇒ The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368. (Người Trung Quốc cổ đại bắt đầu xây Vạn Lý Trường Thành năm 1368.)

2. How many provinces does the wall cover? (Vạn Lý Trường Thành bao phủ bao nhiêu tỉnh?)

⇒ The wall covers five provinces. (Vạn Lý Trường Thành bao phủ 5 tỉnh.)

3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world? (Vì sao nó được xem như là kì quan nhân tạo vĩ đại/ lớn nhất thế giới?)

⇒ Because it can be seen from the moon. (Bởi vì nó có thể được nhìn thấy từ mặt trăng.)

4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why? (Phần nào của Vạn Lý Trường Thành là lựa chọn tốt nhất để đến thăm? Tại sao?)

⇒ The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state. (Phần phía Tây Bắc ở Beijing là lựa chọn tốt nhất để đến thăm vì nó vẫn giữ được nguyên gốc.)

Tapescript

The Great Wall of China, which is said to be visible from the moon, winds up and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered as one of the greatest man-made wonders in the world thanks to its magnificence and significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO.

The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years to complete. Some parts of the wall are much older and goes back to around 200 B.C. It stretches for about 6,000km from east to west. The wall is about 11 meters high and a stone roadway runs along the top of it.

The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer to see the wall in a relatively natural state, you'd better 20 to northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice because it is still in original state. A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Tạm dịch

Vạn Lý Trường Thành, từ mặt trăng cũng có thể nhìn thấy được, kéo dài băng qua sa mạc, đồng cỏ và núi của 5 tỉnh thành. Nhờ vào nét lộng lẫy và nguy nga, nó được xem là một trong những kỳ quan nhân tạo vĩ đại nhất trên thế giới. Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987.

Như chúng ta thấy, Vạn Lý Trường Thành hầu như được xây dựng trong thời nhà Minh với mục đích quốc phòng. Nó bắt đầu xây dựng vào năm 1368 và mất 200 năm để xây xong. Một số phần của bức tường cũ đi nhiều và được xem xét lại khoảng năm 200 trước công nguyên. Nó kéo dài khoảng 6.000km từ đông sang tây. Bức tường cao khoảng 11 mét và một con đường bằng đá chạy dọc theo đỉnh.

Vạn Lý Trường Thành là biểu tượng của Trung Quốc suốt chiều dài lịch sử. Nếu du khách thích nhìn thấy bức tường này lúc tự nhiên hơn, thì nên quan sát từ phía tây bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là đẹp nhất bởi vì nó vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý Trường Thành chắc chắn sẽ mang lại cho du khách sự phấn khích tuyệt vời trong từng ngóc ngách bức tường.

3. After You Listen Unit 16 lớp 11

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world and how it was built? (Làm việc nhóm. Nói cho bạn học của bạn lí do tại sao Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những kì quan vĩ đại nhất trên thế giới và nó được xây dựng như thế nào?)

Guide to answer

A: Have you ever heard "The Great Wall" in China?

B: Yes. It's really famous in the world.

A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?

B: Because it takes very, very long time to complete, about 200 years.

C: And it is said to be visible from the moon and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to west.

A: How was it built?

D: It was made of stone, brick, rammed earth, wood, and other materials.

Tạm dịch

A: Bạn đã từng nghe nói đến Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc bao giờ chưa?

B: Có rồi. Nó thật sự nổi tiếng trên thế giới.

A: Vì sao Vạn Lý Trường Thành được xem như là kì quan vĩ đại nhất thế giới?

B: Vì nó mất rất rất lâu để hoàn thành, khoảng 200 năm.

C: Và nó được nói là có thể nhìn thấy từ mặt trăng và đi qua xuống các sa mạc, thảo nguyên và núi của 5 tỉnh. Nó trải dài khoảng 6000 km từ đông sang tây.

A: Nó được xây dựng như thế nào?

D: Nó được xây bằng đá, gạch, đất nện, gỗ và các nguyên liệu khác.

4. Practice

4.1. Complete the passage

Complete the passage with one appropriate word (Hoàn thành đoạn văn với một giới từ thích hợp)

Of all the natural (1) ______ of the world, few are as spectacular as Niagara Falls. (2) ______ on the Niagara River along the border between the United States and Canada, Niagara Falls actually consists (3) ______ two falls, the American Falls and the Horseshoe Falls. The (4) ______ is on the US side of the border, in the state of New York, while the later is on the Canadian side. About 85% of the water in Niagara River (5) ______ over the Horseshoe Falls, which is the (6) ______ impressive of the two falls.

About 10 million people visit the falls each year, most during the summer tourist (7) ______. Sightseers can ride steamers (8) ______ close to the boiling water of the falls, or view them from the parks on (9) ______ sides of the river. Niagara has long been a popular honeymoon (10) ______ for newlyweds.

Để trau dồi vốn từ vựng giúp phần nghe hiệu quả hơn, mời các em cùng luyện tập với đề kiểm tra trắc nghiệm Unit 16 Listening Tiếng Anh 11 sau đây.

Trắc Nghiệm

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

  • ancient ['ein∫ənt] (adj): cổ kính, xa xưa
  • dynasty ['dinəsti] (n): triều đại
  • magnificence [mæg'nifisns] (n): sự tráng lệ, lộng lẫy
  • roadway ['roudwei] (n): đường đi
  • attraction [ə'træk∫n] (n): sự thu hút
  • visible ['vizəbl] (adj): có thể nhìn thấy được
  • world heritage ['heritidʒ] (n): di sản thế giới
  • average ['ævəridʒ] (adj) : trung bình
  • significance [sig'nifikəns] (n): sự quan trọng
Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM