Unit 11 lớp 11: Sources of energy-Writing

Bài học Unit 11 lớp 11 "Sources of energy" phần Writing hướng dẫn các em sử dụng những từ và cụm từ dùng trong miêu tả đồ thị, biểu đồ để viết một đoạn văn phân tích biểu đồ về sự tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên.

Unit 11 lớp 11: Sources of energy-Writing

1. Task 1 Writing Unit 11 lớp 11

Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart

(Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) _____ million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) _____ (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3) _____ amount of energy consumption (20 million tons).

Guide to answer

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) 117 million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) Coal (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3) smallest amount of enersy consumption (20 million tons).

Tạm dịch

Biểu đồ biểu thị sự tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2000. Như đã thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 117 triệu tấn. Dầu mỏ chiếm lượng lớn nhất trong hình này (57 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ than đá (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm lượng nhỏ nhất (20 triệu tấn).

2. Task 2 Writing Unit 11 lớp 11

Continue your description of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland

(Tiếp tục mô tả của bạn về các xu hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 tại Tây Nguyên)

Guide to answer

The chart presents the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal contributed a slightly went up with 45 million tons.

Tạm dịch

Biểu đồ biểu thị sự tiêu thụ năng lượng ở Highland năm 2005. Như đã thấy, tổng lượng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm lượng lớn nhất trong hình này (75 triệu tấn). Tiếp đó là lượng tiêu thụ dầu mỏ (50 triệu tấn). Than đá đóng góp một sự gia tăng nhẹ với 45 triệu tấn.

3. Task 3 Writing Unit 11 lớp 11

Describe the chart, using the information from Task 1 and Task 2

(Mô tả biểu đồ, sử dụng các thông tin từ Task 1 và Task 2)

Guide to answer

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As can be seen, there was an upward trend in the consumption of coal and nuclear and hydroelectricity. It was a sharp decrease in the use of petroleum in 2005 . The amount of coal used increased by 5 million tons compared with that in 2000 and the consumption of nuclear & hydroelectricity soared up dramatically by 55 million tons. However, the amount of petroleum consumed in 2005 went down by 50 million tons.

In general, there was a difference in the amount as well as trend of consuming different sources of energy between the two years.

Tạm dịch

Đồ thị biểu hiện lượng năng lượng tiêu thụ ở Highland năm 2000 và 2005. Như được thấy, có xu hướng tăng trong lượng tiêu thụ than đá và năng lượng hạt nhân và thủy điện. Có sự giảm mạnh trong việc sử dụng dầu mỏ năm 2005. Lượng than đá được sử dụng tăng thêm 5 triệu tấn so với năm 2000 và lượng tiêu thụ năng lượng hạt nhân và thủy điện tăng vọt hơn 55 triệu tấn. Tuy nhiên, lượng dầu mỏ tiêu thụ năm 2005 giảm xuống còn 50 triệu tấn.

4. Practice

Choose the best sentence - a, b, c or d -made from the given cues (Chọn câu đúng nhất từ các từ đã cho)

1. the world/ energy resources/ take/ millions of years/ produce/ we/ quickly/ begin/ exhaust/ supplies//.

a. The world's energy resources have taken many millions of years to produce, so we are quickly beginning to exhaust these supplies.

b. Although the world's energy resources have taken many millions of years to produce, we are quickly beginning to exhaust these supplies.

c. The world's energy resources have taken many millions of years to produce because we are quickly beginning to exhaust these supplies.

d. Since the world's energy resources have taken many millions of years to produce, we are quickly beginning to exhaust these supplies.

2. recently/ UN committee/ report/ world/ oil and gas supplies/ last/ about 100 years/ if/ use/ carefully//

a. Recently UN committee reported that world's oil and gas supplies, will last about 100 years if they are used carefully.

b. Recently the UN committee reported that the world's oil and gas supplies would last about 100 years if using carefully.

c. Recently a UN committee reported that the world's oil and gas supplies would last about 100 years if used carefully.

d. Recently a UN committee reported that the world's oil and gas supplies would last about 100 years if it was used carefully.

3. the report/ state/ there/ enough/ oil and gas/ a century/ only if/ present demand/ control//

a. The report stated that there would be enough oil and gas for a century only if the present demand could be controlled.

b. The report stated that there would be oil and gas enough for a century only if the present demand could be controlled.

c. The report stated that there were enough oil and. gas for a century only if the present demand could controlled.

d. The report stated that there will be enough oil and gas for the century only if the present demand can be controlled.

4. according/ the report/ governments/ now/take/ steps/ control/ amounts/ fossil fuels/ use//

a. According to the report, governments must now take steps to control amounts of fossil fuels that are using.

b. According to the report, governments must now take steps to control the amounts of fossil fuels which used.

c. According to the report, governments must now take steps to control the amounts of fossil fuels that are used.

d. According to the report, governments must now take steps to control the amounts of fossil fuels that was used.

5. Conclusion

Qua bài học này các em cần lưu ý các từ vựng sau đây

  • as can be seen [si:n] có thể thấy
  • chart [t∫ɑ:t] (n): biểu đồ
  • consumption [kən'sʌmp∫n] (n): sự tiêu thụ
  • follow ['fɔlou] (v): theo sau
  • make up ['meikʌp] (v): chiếm (số lượng)
  • show  [∫ou] (v): chỉ ra
  • total ['toutl] (a): tổng số
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM