Unit 16 lớp 11: The wonders of the world-Writing

Ở tiết học này, các em sẽ được thực hành viết tường thuật về một chuyến đi ngắn đến một địa điểm nổi tiếng, cụ thể là tháp Chàm. Mời các em tham khảo nội dung bài học Unit 16 lớp 11 phần Writing!

Unit 16 lớp 11: The wonders of the world-Writing

1. Writing Unit 16 lớp 11

Below are some notes made by a visitor to the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use her/ his notes to write a report on the visit (Dưới đây là một số ghi chép của một khách thăm Tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang. Sử dụng những ghi chép của cô/ anh ấy để viết một tường thuật về chuyến thăm này)

Tạm dịch

- Giới thiệu vắn tắt:

 • Tour ngắn đến Tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang
 • Ví dụ về kiến trúc Chăm ở miền Trung Việt Nam

- Chi tiết:

 • Bao gồm 4 tòa tháp
 • Nằm trên Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2km về phía bắc
 • Được xây dựng từ thế kỷ 8 đến 13
 • Mỗi tháp dành riêng cho một vị thần khác nhau
 • Tháp lớn nhất cao 22,5m, được xây dựng để tôn vinh Đức Mẹ Thiên Y, chứa tượng sa thạch, ngồi trên ngai vàng của Đức Phật
 • Tượng cao 2,6m, với 10 tay, cầm đồ vật, minh họa sức mạnh của Đức Phật

- Tóm tắt chuyến đi:

 • Kéo dài 5 giờ
 • Mệt mỏi nhưng thú vị, đáng nhớ

Guide to answer

Last summer vacation, I visited one of the most beautiful examples of Cham architecture in central Vietnam - Ponagar Cham Towers.

The Ponagar Cham Towers consist of four towers. They are located on Cu Lao Marble Hill, two kilometers north of Nha Trang. They were built between the 8th and 13th centuries.

The remaining towers were dedicated to different god. The largest tower was built in honor of Lady Thien Y. The 22.5m high tower contains her sandstone statue sitting on Buddha's throne. The 2.6m high statue has 10 hands, holding specific objects illustrating the power of Buddha.

The tour to Ponagar Cham Towers lasted 5 hours. I was rather tired, but the tour was enjoyable, memorable. I had a great trip with my family.

Tạm dịch

Mùa hè năm trước, tôi đã ghé thăm một trong những ví dụ đẹp nhất về kiến trúc Chăm ở miền Trung Việt Nam - Tháp Chàm Ponagar.

Tháp Chàm Ponagar bao gồm bốn tòa tháp. Chúng nằm trên Đồi Đá Cẩm Thạch, cách Nha Trang 2 km về phía bắc. Chúng được xây dựng giữa thế kỷ 8 và 13.

Các tháp còn lại được dành riêng cho thần khác nhau. Tòa tháp cao nhất được xây dựng để tôn vinh Đức Mẹ Thiên Y. Tháp cao 22,5m chứa bức tượng bằng đá sa thạch của bà ngồi trên ngai vàng của Đức Phật. Bức tượng cao 2,6m có 10 tay, giữ các vật thể cụ thể minh họa sức mạnh của Đức Phật.

Tour du lịch đến Tháp Chàm Ponagar kéo dài 5 giờ. Tôi đã khá mệt mỏi, nhưng chuyến đi  thật thú vị, đáng nhớ. Tôi đã có chuyến đi thật tuyệt với gia đình của mình.

2. Practice

From the four options a, b, c or d, choose the one that best completes the sentence (Từ bốn lựa chọn a, b, c hay d hãy chọn một phương án phù hợp để hoàn thành các câu sau)

1. Of all the monarchs in French history, the infamous. Louis XIV is the one ______.

a. with whom the public is most familiar

b. whom with the public is most familiar

c. that the public is familiar the most

d. the public is most familiar with

2. ______ perhaps the most awe inspiring among the great structures of the world.

a. The Great Wall of China

b. The Great Wall of China is

c. That The Great Wall of China is

d. The Great Wall of China which is

3. On an untimed test, to answer accurately is more important than ______.

a. a quick finish

b. you finish quickly

c. finishing quickly

d. to finish quickly

4. No matter ______, Mozart was an accomplished composer while still a child.

a. how it seems remarkable

b. how remarkable it seems

c. it seems remarkable how

d. how seems it remarkable

5. _____ millions of galaxies exist in the vast space outside the Milky Way.

a. That is estimated.

b. An estimate that

c. It is estimated that

d. That the estimated

3. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng quan trọng như sau

 • architecture ['ɑ:kitekt∫ə] (n): kiến trúc
 • god [gɔd] (n): vị thần 
 • dedicate ['delikət] (v): dành cho (để tưởng nhớ) 
 • throne [θroun] (n): ngai vàng
 • illustrate ['iləstreit] (v): minh họa 
 • sandstone ['sændstoun] (n): sa thạch
 • statue ['stætju:] (n): tượng 
 • in honour of (exp): tỏ lòng tôn kính 
 • marble ['mɑ:bl] (n): cẩm thạch
 • tower ['tauə] (n): tháp
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM