Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 2

Phần Lesson 2 - Unit 9 giới thiệu đến các em cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất. Với các bài tập khác nhau, các em sẽ biết cách sử dụng hai điểm ngữ pháp mới này.

Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 2

Grammar (Ngữ pháp) 

1. Task 1 Unit 9 Lesson 2

Listen to the story and repeat. Act. (Nghe câu chuyện và lặp lại. Diễn câu chuyện)

Tạm dịch:

1. Cô giáo: Chào cả lớp. Hôm nay cô có một câu hỏi cho các em!

Max: Tuyệt vời!

2. Cô giáo: Ngọn núi nào cao nhất thế giới?

Max: Núi Everest.

Cô giáo: Đúng vậy! Đại dương nào rộng nhất thế giới?

Max: Đó là Thái Bình Dương!

Cô giáo: Đúng rồi!

3. Cô giáo: Loài vật nào nhanh nhất thế giới?

Amy: Con chuột!

Cô giáo: Không! Con chuột không phải là động vật nhanh nhất thế giới. Động vật nhanh nhất thế giới là con báo.

4. Amy: Không ạ! Con chuột kìa! Nhìn kìa ạ!

Max: Ha ha! Bây giờ Amy là học sinh nhanh nhất lớp.

2. Task 2 Unit 9 Lesson 2

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Click to listen

Tạm dịch:

Một con báo nhanh hơn con chuột.

Đại dương rộng hơn hồ

Động vật nào nhanh nhất thế giới?

Động vật nhanh nhất thế giới là báo.

Thái Bình Dương là đại dương rộng nhất thế giới.

- Núi của mình lớn hơn núi của bạn, Nam!

- Nhìn này, Anh! Núi của mình lớn nhất!

3. Task 3 Unit 9 Lesson 2

Read and write (true) or F (false). (Đọc và viết T (đúng) hoặc F (sai))

1. Nam is the tallest boy. T

2. Duy is faster than Nam. ___

3. Bao is the faster boy. ___

4. Nam is slower than Duy. ___

5. Bao is taller than Duy. ___

6. Duy is shortest boy. ___

Guide to answer

2 – F

3 – T

4 – F

5 – T

6 – T

Tạm dịch:

1. Nam là cậu bé cao nhất.

2. Duy nhanh hơn Nam.

3. Bảo là cậu bé nhanh hơn.

4. Nam chậm hơn Duy.

5. Bảo cao hơn Duy.

6. Duy là cậu bé thấp nhất.

4. Task 4 Unit 9 Lesson 2

Write. (Viết)

1. The U.S.A is bigger (big) than Viet Nam.

2. Mount Everest is the ___ (high) mountain in the world.

3. Cars are ___ (fast) than bikes.

4. Grapes are ___ (small) than apples.

5. Lake Baikal is the ___ (deep) lake in the world.

6. Mice are ___ (slow) than cheetahs.

Guide to answer

2. highest.

3. faster

4. smaller

5. deepest

6. slower

Tạm dịch

1. Mỹ lớn hơn Việt Nam.

2. Núi Everest là núi cao nhất thế giới.

3. Xe hơi nhanh hơn xe đạp.

4. Nho nhỏ hơn táo.

5. Hồ Baikal là hồ sâu nhất thế giới.

6. Con chuột chậm hơn con báo.

5. Practice

Look at the picture. Then write sentences. (Nhìn vào bức tranh. Sau đó viết câu.)

Example:

The chicken is the smallest animal. (Con gà là động vật nhỏ nhất)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần ghi nhớ:

- Cấu trúc so sánh hơn: S1 + tobe + adj + er + than + S2

Ex: Grapes are smaller than apples. (Nho nhỏ hơn táo)

- Cấu trúc so sánh nhất: S + tobe + the + adj + est

Ex: Lake Baikal is the deepest lake in the world. (Hồ Baikal là hồ sâu nhất thế giới.)

Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM