Luận án TS: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học - Trường hợp Hà Nội

Mục tiêu của luận án là tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh PTTH trên cơ sở trường hợp nghiên cứu ở Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu tổng quan chung và kết quả nghiên cứu thực tiễn ở các trường PTTH tại địa bàn Hà Nội, luận án sẽ cung cấp dẫn chứng làm cơ sở để đề xuất các chính sách nhằm giúp các trường đại học thu hút sinh viên. 

Luận án TS: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học - Trường hợp Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết của đề tài 

Các nghiên cứu về ý định hành vi và các nhân tố tác động là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế quan tâm. Các nghiên cứu được tiến hành trong nhiều lĩnh vực với nhiều hàm ý quản trị khác nhau. Các kết quả đa dạng và phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngữ cảnh nghiên cứu (lĩnh vực nghiên cứu, khu vực nghiên cứu...). Nghiên cứu về quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT là vấn đề tương đối mới trong ngữ cảnh Việt Nam. Hơn nữa các kết quả nghiên cứu trước ở Việt nam được dự đoán sẽ có ít nhiều sự thay đổi do bối cảnh tuyển sinh mới hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học - Trường hợp Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu luận án của mình.  

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh PTTH trên cơ sở trường hợp nghiên cứu ở Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu tổng quan chung và kết quả nghiên cứu thực tiễn ở các trường PTTH tại địa bàn Hà Nội, luận án sẽ cung cấp dẫn chứng làm cơ sở để đề xuất các chính sách nhằm giúp các trường đại học thu hút sinh viên. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là nghiên cứu một số nhân tố chính và mối quan hệ của các nhân tố này đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT

Phạm vi nghiên cứu: Luận án sẽ đề cập khái quát tình hình tuyển sinh của các trường đại học và vấn đề lựa chọn trường đại học của học sinh THPT ở Việt Nam

Phạm vi về thời gian: Dữ liệu thứ cấp được thu thập cho giai đoạn 2010 – 2016, dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua bảng hỏi thời điểm từ 6/2016 đến hết tháng 10/2016.

1.4  Phương pháp nghiên cứu 

Luận án dùng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

1.5 Các đóng góp mới của nghiên cứu

Luận án đã vận dụng lý thuyết hành vi hợp lý và bổ sung thêm các nhân tố nhằm phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam

Luận án đã phân tích/thảo luận về vai trò của biến điều tiết học lực, điều tiết lên mối quan hệ giữa danh tiếng trường đại học, chuẩn mực chủ quan và quyết định lựa chọn trường đại học trong mô hình cấu trúc. 

2. Nội dung

2.1  Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT

Tổng quan về hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam

Tổng quan về quyết định lựa chọn trường đại học

Tổng quan các nghiên cứu về quyết định lựa chọn trường

Phát triển mô hình nghiên cứu, thang đo và giả thuyết

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu định tính ban đầu

Nghiên cứu định lượng sơ bộ

Nghiên cứu định lượng chính thức

Nghiên cứu định tính bổ sung

2.3 Bối cảnh nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT 

Tổng quan về việc lựa chọn trường đại học của học sinh THPT

Kết quả nghiên cứu định lượng chính thức về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT

Kết quả nghiên cứu bổ sung

2.4 Bình luận và khuyến nghị chính sách nhằm thu hút sinh viên của các trường đại học  

Tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của luận án

Bình luận về kết quả nghiên cứu

Đề xuất cho nhà quản trị

Đối với Chính phủ, các bộ - ngành Trung ương

Đối với học sinh THPT

Những hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai

3. Tài liệu tham khảo

3.1 Tiếng Việt

Nguyễn Minh Hà & Ctg (2011), ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn Trường ĐH Mở TP.HCM’, Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Trường ĐH Mở TP.HCM.

Nguyễn Phương Toàn (2011), ‘Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang’, Luận văn thạc sỹ

Nguyễn Tiến Cường & Nghiêm Đình Thắng (2015), ‘Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2015’, Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Sang (2010), ‘Đặc điểm chung về định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long’, Tạp chí Khoa học Giáo dục (tháng 01/2010), Hà Nội.

Nguyễn Văn Tài (Chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Ánh Hồng, Nguyễn Thanh Hằng, Lê Tuyết Ánh, Kim Thị Dung, Hoàng Công Thảo, Lê Thị Yên Di, Phạm Ngọc Lan (2003), ‘Nghiên cứu một số yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến hoạt động học tập và định hướng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ĐHQG TP.HCM’, ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM 

3.2 Tiếng Anh

Ajzen (2002), ‘Perceived Behavior Control, Seft – Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior’, Journal of Applied Social Psychology, 665-683

Ajzen, I. (1991), ‘The Theory of Planned Behavior’, Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50: 179-211

Ajzen, I. (2011), ‘The theory of planned behavior: Reactions and reflections’, Psychology & Health, 1113-1127.

Aldridge and Rowley (1998), ‘Measuring customer satisfaction in higher education’, Quality Assurance in Education, 6(4), pp. 197–204

Alexander and Eckland (1975), ‘in Adolescence in the Life Cycle: Psychological Change and Social Context’, S.E. Dragastin and G.H. Elder, Jr. (eds.), p. 171. Washington, D.C.: Hemisphere Publishing Corporation

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM