Luận án TS: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Luận án Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh được hoàn thành với mục tiêu nhằm xây dựng căn cứ khoa học và thực tiễn cho những giải pháp nâng cao HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh than.

Luận án TS: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài

Trong những năm tới, cùng với việc tăng sản lượng than hầm lò, nhu cầu mở rộng đường lò, nhu cầu sử dụng các thiết bị phục vụ cho việc KTT, đặc biệt là TBC lò chợ cũng tăng tư ng ứng. Việc phân tích HQ kinh tế - kỹ thuật, đề xuất các giải pháp nâng cao HQ kinh tế - kỹ thuật trong sử dụng thiết bị khai thác, đặc biệt là các TBC đang là đòi hỏi cấp bách và tất yếu đối với các DN KTT vùng Quảng Ninh. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh” được lựa chọn nhằm tạo ra khung lý thuyết giúp các DN KTT vùng Quảng Ninh có thể dễ dàng vận dụng khi phân tích HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC, đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC giúp các DN nâng cao HQ đầu tư cho TBC và và nâng cao HQ sử dụng vốn kinh doanh

1.2  Mục đích nghiên cứu

Xây dựng căn cứ khoa học và thực tiễn cho những giải pháp nâng cao HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh than.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò và các nhân tố ảnh hưởng.

Phạm vi về nội dung: Đề tài chủ yếu nghiên cứu các nội dung về HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh. 

Phạm vi về không gian: Số liệu phục vụ nghiên cứu đề tài luận án được thu thập tại các danh nghiệp khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh.

Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ cấp phục vụ việc nghiên cứu đề tài luận án được thu thập trong giai đoạn 2014÷2018, số liệu sơ cấp được thu thập trong năm 2018, giải pháp nâng cao HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò được áp dụng trong giai đoạn 2020÷2025. 

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Thu thập, phân tích, tổng quan các công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về TBC và HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò, từ đó rút ra định hướng nghiên cứu và xây dựng khung lý thuyết về HQ kinh tế kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò; 

Đánh giá thực trạng HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

1.5 Kết quả đạt được của luận án

Về lý luận: Luận án đã tổng quan được những nghiên cứu về HQ kinh tế nói chung, HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác nói riêng, từ đó nghiên cứu và hoàn thiện c sở lý luận về HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác.

Về thực tiễn: Trên c sở phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, luận án đã làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và các yếu tố ảnh hưởng đến HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao HQ kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu về thiết bị chống và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò

Tổng quan các công trình nghiên cứu về thiết bị chống

Tổng quan các nghiên cứu hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống

Định hướng nghiên cứu của đề tài luận án

Phư ng pháp nghiên cứu đề tài luận án

2.2  Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò

Khái niệm về công nghệ khai thác than và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật

 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than

Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị chống trong khai thác than trên thế giới

2.3  Thực trạng hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Giới thiệu về hoạt động khai thác than vùng Quảng Ninh

Phân tích thực trạng hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống hầm lò vùng Quảng Ninh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế- kỹ thuật sử dụng thiết bị chống

Đánh giá chung hiệu quả kinh tế kỹ thuật sử dụng thiết bị chống

2.4 Nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Định hướng nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

3. Kết luận và kiến nghị

3.1 Kết luận

Mặc dù những giải pháp được đề xuất trên c sở các căn cứ khoa học và thực tiễn đảm bảo tính khả thi, hệ thống với những hiệu quả dự kiến thu được. Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và nguồn lực có hạn, các giải pháp này chưa được triển khai, vận dụng vào thực tế hoạt động sản xuất của DN KTT với những điều kiện sản xuất cụ thể để từ đó có những căn cứ đánh giá HQ thực sự do các giải pháp đem lại. Hạn chế này của luận án và những khái niệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng TBC trong khai thác than hầm lò đã được xây dựng cũng mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo.

3.2 Kiến nghị

Kiến nghị đối với Nhà nước

Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý hoạt động điều tra địa chất, thăm dò và khai thác, chế biến khoáng sản.

Ban hành các chế độ, chính sách ưu đãi để thu hút lao động vào làm việc tại các mỏ than, đặc biệt là lao động làm việc trong các mỏ than hầm lò.

Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, hợp tác quốc tế nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao, tiếp nhận công nghệ tiên tiến trong chế tạo, sử dụng hiệu quả các thiết bị mỏ đặc biệt là TBC.

Kiến nghị đối với các doanh nghiệp khai thác than

Đẩy mạnh các hoạt động điều tra c bản, thăm dò, đánh giá tài nguyên và trữ lượng than, điều kiện địa chất mỏ có khả năng áp dụng c giới hóa để chuẩn bị c sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển bền vững ngành than.

Cung cấp hiện trạng thiết bị hiện có cho đ n vị tư vấn thiết kế nhằm xây dựng phư ng án đầu tư thiết bị chống đảm bảo tính phù hợp và đồng bộ nhất đối với hiện trạng hạ tầng c sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực, tài chính,... 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bùi Nữ Hoàng Anh (2012), Giải pháp nâng cao HQ kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp tại Yên Bái giai đoạn 2012÷2020, Luận án tiến sĩ, Đại Học Thái Nguyên.

Phùng Nhân Ái (1989), Thiết kế kỹ thuật công nghệ khai thác bằng dàn chống phẳng không phân mảng cho vỉa 8 Tây Vàng Danh, Viện KHCN Mỏ.

Đồng Thị Bích (2017), Nghiên cứu giải pháp kinh tế giảm tổn thất than trong KTT hầm lò ở các mỏ than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Ngô Thế Bính (2006), Giáo trình kinh tế công nghiệp Mỏ Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, http://www.ebook.edu.vn.

Đặng Vũ Chí, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Quang, Nông Việt Hùng (2017), Thực trạng áp dụng một số loại dàn chống trong lò chợ cơ giới hóa ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. 

4.2 Tiếng Anh

Timothy J. Coelli, Dodla Sai Prasada Rao, George Edward Battese (2005), An introduction to efficiency and productivity analysis, Second edition, Kluwer Academic Publishers, Chapter 8, 9, 10.

M. J. Farrell (1957), The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistic Society, Series A (General), Vol. 120, No 3, pp 253 - 290. 

Pham Minh Duc, Analiza deformacji gorotworu pod wplywem eksploatacji filarow ochronnych szybow, Praca magisterska, Politechnika Slaska 1974

M. Borecki, M. Chudek Mechanika Gorotworu (1972), Wydawnictwo “Slask” Katowice.

H. Gil (196), Teoretyczne uzasadniennie stosowanie kolum betonowych zamiast pasow przy systemia scianowym z zawalem Prz. Gor. 1962 nr 5

5. Phụ lục

Phụ lục số 01: Phiếu khảo sát về tình hình lựa chọn và sử dụng thiết bị chống tại doanh nghiệp khai thác than vùng Quảng Ninh

Phụ lục số 02: Tổng hợp kết quả khảo sát

Phụ lục số 03: Kết quả phân tích số liệu khảo sát trên phần mềm SPSS

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM