Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 6

Mời các em theo dõi phần Lesson 6 - Unit 9 để cùng luyện tập các kĩ năng nghe, nói và viết. Thông qua các bài tập khác nhau, các em sẽ được nghe và hoàn thành bảng, hỏi và trả lời về các nơi, sử dụng cấu trúc so sánh nhất, viết về câu về các hoạt động của em, sử dụng các trạng từ chỉ sự thường xuyên.

Unit 9 lớp 4: What's the fastest animal in the world - Lesson 6

Listening (Nghe)

1. Task 1 Unit 9 Lesson 6

Listen and complete the table. (Nghe và hoàn thành bảng)

Click to listen

Guide to answer

2. largest – lake

3. longest – beach

4. biggest – island

Tạm dịch

1. núi cao nhất - Fansipan

2. hồ lớn nhất - Ba Bể

3. bờ biển dài nhất - Trà Cổ

4. đảo lớn nhất - Phú Quốc

Speaking (Nói)

2. Task 2 Unit 9 Lesson 6

Ask and answer. (Hỏi và trả lời)

large / big / high / long

Example

- What's the highest mountain in Viet Nam? => Fansipan.

Tạm dịch

- Ngọn núi cao nhất Việt Nam là gì? => Fansipan

Guide to answer

- What's the largest lake in Viet Nam? => Ba Be lake.

- What's the biggest island in Viet Nam? => Phu Quoc island.

- What's the longest beach in Viet Nam? => Tra Co beach.

Tạm dịch

- Hồ lớn nhất Việt Nam là gì? => Hồ Ba Bể.

- Hòn đảo lớn nhất Việt Nam là gì? => Đảo Phú Quốc.

- Bãi biển dài nhất Việt Nam là gì? => Bãi biển Trà Cổ.

Writing: About me! (Viết: Về mình!)

3. Task 3 Unit 9 Lesson 6

Are these sentences correct? Read and write v or x. (Những câu này có đúng không? Đọc và viết v hoặc x.)

Guide to answer

2. x 

3. x 

4. v

5. x 

6. x

4. Task 4 Unit 9 Lesson 6

Write about you. Complete the sentence. (Viết về em. Hoàn thành câu)

Guide to answer

2. I always get up at 6 am.

3. I somtimes have breakfast at 7 am.

4. I never watch TV at 10 pm.

Tạm dịch

1. Mình luôn luôn ăn tối lúc 7 giờ.

2. Mình luôn luôn thức dậy lúc 6 giờ.

3. Mình thỉnh thoảng ăn sáng lúc 7 giờ.

4. Mình không bao giờ xem TV lúc 10 giờ.

5. Practice

Look at the table. Write about you. (Nhìn vào bảng. Viết về em.)

Example

I sometimes do Maths revision. (Mình thỉnh thoảng là bài luyện tập Toán.)

6. Conclusion

Kết thúc bài học này các em cần lưu ý các nội dung quan trọng như sau:

- Luyện tập nghe và hoàn thành bảng.

- Luyện tập hỏi và trả lời về các nơi, sử dụng cấu trúc so sánh nhất.

- Luyện tập viết về câu về các hoạt động của em, sử dụng các trạng từ chỉ sự thường xuyên.

Ngày:21/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM