Luận văn: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Luận văn Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của DNNVV và vai trò của DNNVV trong nền kinh tế. Đánh giá thực trạng xuất khẩu của DNNVV trong thời kỳ hội nhập. Kiến nghị các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của DNNVV Việt Nam

Luận văn: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết của đề tài

Với sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, phạm vi hoạt động rộng khắp ở tất cả các vùng miền trong cả nước, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là khu vực sản xuất chế biến, bán lẻ và dịch vụ, DNNVV đã góp phần ngày càng lớn vào quá trình tăng trưởng và ổn định xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, đến nay đóng góp của các DNNVV vào kim ngạch xuất khẩu còn ở mức hạn chế. Trong số 207.034 DNNVV (tính từ năm 2000 đến hết năm 2006) mới chỉ có 29.000 DNNVV tham gia xuất khẩu, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của DNNVV và vai trò của DNNVV trong nền kinh tế.

Đánh giá thực trạng xuất khẩu của DNNVV trong thời kỳ hội nhập.

Kiến nghị các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của DNNVV Việt Nam

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra và làm rõ các nội dung của khoá luận, tác giả sẽ sử dụng tổng hợp các phương pháp như phân tích định tính và định lượng, các phương pháp suy luận logic và diễn giải trong quá trình phân tích.

Các phương pháp so sánh tổng quan, phương pháp phân tích các số liệu thống kê đã được công bố cũng được tác giả sử dụng linh hoạt để rút ra kết lận, đánh giá hoặc đề xuất những giải pháp và quan điểm cơ bản về thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của DNNVV trong bối cảnh hội nhập

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khoá luận là hoạt động xuất khẩu của DNNVV trong bối cảnh hội nhập.

Phạm vi nghiên cứu: Khoá luận chỉ tập chung vào các DNNVV của Việt Nam mà không đề cập đến các DNNVV của nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về DNNVV và vai trò của DNNVV trong nền kinh tế

Khái niệm và tiêu chí xác định DNNVV

Đặc điểm của các DNNVV ở Việt Nam

Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế

2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu của DNNVV trong thời kỳ hội nhập

Khái quát hiện trạng xuất khẩu của DNNVV ở Việt Nam

Thực trạng năng lực xuất khẩu của DNNVV ở Việt Nam

Hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức cho các DNNVV trong thời gian qua

Thời cơ và thách thức đối với các DNNVV trong xuất khẩu khi Việt Nam gia nhập WTO

2.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ hội nhập

Nhóm các giải pháp về hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật

Nhóm các giải pháp hỗ trợ về vốn

Nhóm các giải pháp về hỗ trợ phát triển công nghệ

Nhóm các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Giải quyết vấn đề mặt bằng sản xuất cho các DNNVV đi đôi với việc phát triển hạ tầng cơ sở

Một số giải pháp khác

3. Kết luận

Trong khuôn khổ khoá luận, người viết đã tiến hành phân tích thực trạng năng lực xuất khẩu của các DNNVV khi tham gia vào thị trường toàn cầu và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cho các DNNVV, giúp DNNVV có thể chủ động hơn khi tham gia vào thương mại quốc tế. Tuy nhiên, từ lý luận đến thực tiễn là cả một hành trình dài và không dễ dàng, rất cần sự ủng hộ từ phía chính phủ, nhân dân, sự nỗ lực của bản thân mỗi doanh nghiệp cũng như tinh thần đoàn kết của các DNNVV nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung để các DNNVV Việt Nam có thể tăng trưởng bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước.

4. Tài liệu tham khảo

GS,TS. Bùi Xuân Lưu, Giáo trình kinh tế ngoại thương, Nhà xuất bản Giáo dục 1997.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2006), Báo cáo tình hình thi hành Luật Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý Trung Ương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (2006), Báo cáo tình hình phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2001 – 2005.

Lê Hải Châu (2006), Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Viện Nghiên cứu Thương Mại – Bộ Công thương.

Nguyễn Ngọc Phúc (2006), Một số định hưóng phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006 – 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM