Luận văn: Giải pháp phát triển các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam

Luận văn Giải pháp phát triển các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm chỉ ra những khó khăn cũng như những điểm còn yếu kém của các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra một số các giải phát nhằm phát triển các doanh nghiệp doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam

Luận văn: Giải pháp phát triển các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Vận tải giao nhận là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế. Nói tới buôn bán quốc tế là nói tới giao nhận vận tải. Đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực giao nhận vận tải đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Các doanh nghiệp này phát triển dịch vụ rất đa dạng, phong phú nhưng hiệu quả thì không cao, hiện gặp nhiều khó khăn cũng như còn nhiều điểm tồn tại trong kinh doanh. Vì vậy thực tiễn đòi hỏi cần có một phương hướng và giải pháp phát triển cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam

1.2 Mục đích nghiên cứu

Chỉ ra những khó khăn cũng như những điểm còn yếu kém của các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, đưa ra một số các giải phát nhằm phát triển các doanh nghiệp doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống như tổng hợp, so sánh, phân tích, diễn giải, thống kê. 

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp vận tải giao nhận vừa và nhỏ của Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: về mặt thời gian, đề tài sẽ nghiên cứu các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam trong thời gian năm 2007 trờ lại đây. 

Phạm vi giải pháp: các giải pháp được đưa ra chủ yếu là các giải pháp từ phía doanh nghiệp. Các giải pháp vĩ mô từ phía nhà nước được đưa ra dưới hình thức đề xuất.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan và cơ sở lý thuyết

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ( DNNVV)

Vận tải hàng hóa

Giao nhận trong ngoại thương

Dịch vụ giao logistics, sự phát triển của dịch vụ giao nhận vận tải

2.2 Thực trạng, những khó khăn và yếu kém của các công ty giao nhận vận tải nhỏ và vừa tại Việt Nam 

Tình hình kinh tế Việt Nam cuối năm 2008

Thực trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp giao nhận vừa và nhỏ của Việt Nam

2.3 Giải pháp phát triển doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ ở Việt Nam

Giải pháp vĩ mô

Giải pháp vi mô

3. Kết luận

Thị trường vận tải giao nhận Việt Nam đang trở nên ngày một hấp dẫn và hứa hẹn sẽ là một nguồn lợi hàng tỷ đô la hiện tại và trong tương lai. Ngành giao nhận vận tải, cũng sẽ trở thành một ngành đống vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế chung của toàn đất nƣớc. Nhưng trong hiện tại, những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những áp lực khi Việt Nam ra nhập WTO đã và sẽ tiếp tục gây ra những khó khăn không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam, ngành giao nhận vận tải và các công ty giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam. Bên cạnh đó, vẫn còn quá nhiều điểm tồn tại trong hoạt động của các công ty giao nhận vận tải vừa và nhỏ của Việt Nam. Đã đến lúc, cần phải có những nghiên cứu, những bàn luận và những hành động cụ thể, nghiêm túc nhằm tìm ra những biện pháp phát triển các doanh nghiệp giao nhận vận tải vừa và nhỏ của chúng ta. 

4. Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Nguyễn Hồng Đàm ( Chủ Biên ) (năm 2005), Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương, NXB Lý Luận Chính Trị.

PGS.TS. Nguyễn Như Tiến (2006), Logistics và khả năng áp dụng, phát triển logistics trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải giao nhận ở Việt Nam, NXB Giao Thông Vận Tải.

PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân(2006), Quản trị logistics, NXB Thống Kê.

Phòng nghiên cứu và tư vấn – công ty SCM (2008), Báo cáo khảo sát logistics Việt Nam năm 2008.

Tuan A. Phung Esq (2008), The Regulatory Logistics for Logistics in Vietnam, VCI Legal.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM