Luận văn: Một số vấn đề về kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

Luận văn Một số vấn đề về kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về chỉ dẫn địa lý, các mô hình kiểm soát chất lượng đối với một số chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng từ khâu canh tác, lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản, cấp giấy chứng nhận, tem, nhãn cho đến khi các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đến được tận tay người tiêu dùng.

Luận văn: Một số vấn đề về kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Các mô hình quản lý và kiểm soát chất lượng đã được xây dựng, tuy nhiên còn nhiều hạn chế: Một số mô hình quá cồng kềnh, nhiều quy định rườm rà, không khả thi gây gánh nặng cho các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm; trong khi đó số khác lại quá lỏng lẻo, không phát huy được vai trò kiểm soát. Tình trạng hàng giả, hàng nhái các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý xuất hiện phổ biến ở thị trường trong và ngoài nước đã và đang gây nên những thiệt hại to lớn đối với các đơn vị sản xuất, người tiêu dùng cũng như tổn hại đến thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Để phát triển chỉ dẫn địa lý thực sự là một hướng đi có hiệu quả thì việc chú trọng đầu tư, nâng cao hiệu quả việc kiểm soát chất lượng đối với đối tượng này là rất cấp thiết.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Trong những năm gần đây, các lĩnh vực của sở hữu trí tuệ đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của Nhà nước, các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong cả nước. Có rất nhiều công trình nghiên cứu đã đề cập tương đối toàn diện các khía cạnh pháp lý, thương mại của quyền sở hữu trí tuệ cũng như nhiều chương trình, dự án đã và đang được xây dựng nhằm nâng cao hiểu biết, thúc đẩy sự phát triển và tăng cường bảo hộ đối với các quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về chỉ dẫn địa lý, đặc biệt là vấn đề kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam nhìn chung vẫn chưa được chú trọng đúng mức. 

1.3 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về chỉ dẫn địa lý, các mô hình kiểm soát chất lượng đối với một số chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, khoá luận đề xuất một số giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng từ khâu canh tác, lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản, cấp giấy chứng nhận, tem, nhãn cho đến khi các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đến được tận tay người tiêu dùng.

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia về hệ thống kiểm soát chất lượng đối với các CDĐL cũng như các mô hình kiểm soát chất lượng đối với chỉ dẫn địa lý mà Việt Nam đang áp dụng.

Phạm vi nghiên cứu: Khoá luận tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật Việt Nam về kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1995 đến nay

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở phương pháp luận Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử, khoá luận vận dụng các phương pháp nghiên cứu của khoa học pháp lý nói riêng và của khoa học xã hội nói chung như phương pháp Lịch sử, phương pháp Luật học so sánh, phương pháp quy nạp, diễn giải, phương pháp hệ thống.

1.6 Dự kiến các đóng góp của khoá luận

Khoá luận có thể đóng góp một vài kiến nghị góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật hiện hành về chỉ dẫn địa lý, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện các mô hình kiểm soát chất lượng đối với các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề lý luận về chỉ dẫn địa lý và kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý và Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Kiểm soát chất lượng đối với các CDĐL

2.2 Thực trạng kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

Thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý

Thực trạng kiểm soát chất lượng đối với các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam hiện nay

2.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng đối với các CDĐL của Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về CDĐL nói chung về vấn đề kiểm soát chất lượng đối với các CDĐL nói riêng

Hình thành cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về kiểm soát chất lượng đối với chỉ dẫn địa lý

Những đề xuất nhằm xây dựng, nâng cao hiệu quả của các mô hình kiểm soát chất lượng đối với các CDĐL

 Bảo hộ một số CDĐL thông qua Nhãn hiệu chứng nhận

Nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật về vấn đề kiểm soát chất lượng đối với CDĐL

3. Kết luận và kiến nghị

Đề tài đã đi sâu nghiên cứu và hệ thống hóa được những vấn đề pháp lý cơ bản về CDĐL, bảo hộ CDĐL và kiểm soát chất lượng đối với các CDĐL; đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về kiểm soát chất lượng đối với các CDĐL, nghiên cứu và tìm ra những ưu, nhược điểm của một số mô hình kiểm soát chất lượng các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đang được áp dụng, rồi từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như những định hướng xây dựng, nâng cao hiệu quả các mô hình kiểm soát chất lượng đối với CDĐL của Việt Nam.

4. Tài liệu tham khảo

Bạch Thanh Bình, Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài, Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 01/2007, tr. 31 – 34.

ThS. Nguyễn Bá Bình, Sự giao thoa giữa các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 10/2005, tr. 42 – 45.

Cục Sở hữu trí tuệ (2007), Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với địa danh dùng cho đặc sản của địa phương, Hà Nội.

Cục Sở hữu trí tuệ (2007), Xây dựng hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý dùng cho nông sản, Hà Nội.

Chu Thị Thu Hương, Đánh giá yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của hàng giả trong hoạt động của quản lý thị trường, Luận văn thạc sĩ Luật học; Người hướng dẫn: TS. Trần Lê Hồng

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM