Luận văn: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hội nhập

Luận văn Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hội nhập được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống những vấn đề lý luận về áp dụng marketing dịch vụ và đánh giá thực trạng áp dụng marketing dịch vụ ở ngân hàng Đông Á, đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hội nhập. 

Luận văn: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hội nhập

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Nhằm có một cái nhìn tổng quát về các hoạt động marketing dịch vụ trong thời gian qua và các chiến lược marketing trong thời gian tới để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đông Á, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hội nhập” cho khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn từ đó nêu lên một số kiến nghị nhằm giúp ngân hàng Đông Á vững bước hội nhập thành công vào sân chơi thế giới.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận về áp dụng marketing dịch vụ và đánh giá thực trạng áp dụng marketing dịch vụ ở ngân hàng Đông Á, mục đích nghiên cứu cuối cùng của đề tài là đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hội nhập. 

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp diễn giải và quy nạp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh.

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện hoạt động marketing trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung đánh giá thực trạng hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng của ngân hàng Đông Á, trong đó tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2006-2008. Phần giải pháp đề cập ở chương 3 được giới hạn thời gian nghiên cứu đến năm 2015. 

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề cơ bản về marketing ngân hàng và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Khái niệm Marketing dịch vụ ngân hàng

Nội dung của hoạt động Marketing ngân hàng

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Hội nhập và sự cần thiết phải áp dụng Marketing nhằm nâng cao NLCT của các NHTM

2.2 Thực trạng áp dụng marketing vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đông Á

Vài nét về ngân hàng Đông 

Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ tại ngân hàng Đông Á

Đánh giá chung về việc áp dụng Marketing dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng Đông Á

2.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đông Á trong bối cảnh hội nhập

Mục tiêu và chiến lược của ngân hàng Đông Á đến năm 2015

Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng Đông Á

Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh áp dụng Marketing dịch vụ vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á

3. Kết luận

Trên cơ sở tìm hiểu nghiên cứu thực tế hoạt động Marketing tại ngân hàng Đông Á, nội dung khóa luận đã đạt được một số kết quả sau: Thứ nhất, phân tích những vấn đề lí luận về dịch vụ ngân hàng và việc áp dụng Marketing dịch vụ vào hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thứ hai, phân tích thực trạng áp dụng Marketing dịch vụ của Đông Á, trên cơ sở đó đã rút ra những đánh giá tóm tắt về áp dụng Marketing dịch vụ của ngân hàng. Thứ ba, từ nội dung nghiên cứu của chương 1 và 2, khóa luận đã đưa ra một hệ thống các nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc áp dụng Marketing dịch vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Mai Văn Bưu, Phan Kim Chiến (2005), Giáo trình lý thuyết quản trị kinh doanh, NXB Khoa Học và Kĩ thuật.

Chu Văn Cấp, Trần Bình Trọng (2005), Giáo trình kinh tế chính trị Mác- Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội

Trần Minh Đạo (2008), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Trường ĐH KTQD, Hà Nội.

Phan Thị Thu Hà (2006), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội

Nguyễn Minh Hiền (2005), Giáo trình Marketing ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội

4.2 Tiếng Anh

Christopher Lovelock, Paul Patterson, Rhett Walker (2004), Service Marketing, Prentice Hall 

David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Chính trị Quốc Gia

Edward W. Reed và Edward K. Gill (1993), Ngân hàng thương mại, NXB Tp HCM

Gregory Mankiw (2000), Kinh tế vĩ mô, NXB Thống Kê, Hà Nội

Philip Kotler (2003), Marketing Management (11th edition) Prentice Hall

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM