Unit 11 lớp 9: Changing Roles In Society - A Closer Look 2

Phần A Closer Look 2 dưới đây ôn tập kiến thức về thì tương lai ở dạng bị động và giới thiệu mệnh đề quan hệ không xác định. Bài học giúp các em tìm hiểu thêm về chủ đề "Thay đổi vai trò trong xã hội" và sử dụng nhuần nhuyễn các điểm ngữ pháp này thông qua các dạng bài tập khác nhau.

Unit 11 lớp 9: Changing Roles In Society - A Closer Look 2

1. Grammar

Future passive: review (Thì tương lai bị động: ôn tập)

Câu bị động của thì tương lai là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là hành động đó ở thời gian tương lai. 

Cấu trúc: S + will be + V3 (+ by O)

Ex: The dogs will be fed soon. (Những con chó sẽ được cho ăn sớm thôi.)

1.1. Task 1 Unit 11 lớp 9

Choose the future active or passive complete the sentences. (Chọn thì tương lai chủ động hay bị động để hoàn thành câu) 

1. Teenagers____in important decisions concerning their lives.

A will participate                    B. will be participated

2. Trees_____ on both sides of the streets.

A will plant                             B. will be planted

3. All the information you need for the report ______tomorrow.

A will provide                         B. will be provided

4. When put into operation, this factory_______tons of cheese a day.

A will produce                         B. will be produced

5. In the near future, e-books______ paper books in school.

A. will replace                          B. will be replaced

6. The principal promises that safety measures  ______ immediately_____.

A. Will - apply                          B. will - be applied

Guide to answer

1. A       2. B      3. B       4. A       5. A        6. B

Tạm dịch:

1. Thanh thiếu niên sẽ tham gia vào những quyết định quan trọng liên quan đến cuộc sống của chúng.

2. Cây sẽ được trồng hai bên đường.

3. Tất cả những thông tin bạn cần cho bài báo cáo sẽ được cung cấp vào ngày mai.

4. Khi bắt đầu hoạt động nhà máy này sẽ sản xuất 10 tấn phô mai một ngày.

5. Trong tương lai sách điện từ sẽ thay thế sách giấy ở trường.

6. Hiệu trưởng hứa rằng những biện pháp an toàn sẽ được áp dụng ngay lập tức.

1.2. Task 2 Unit 11 lớp 9

Rewrite the sentences without changing original meanings. (Viết lại câu không đổi nghĩa so với câu ban đầu)

1. They will also hold classes in places like restaurants or supermarkets.

(Họ cũng sẽ tổ chức lớp học ở những nơi như nhà hàng và siêu thị)

2. The school will constantly tailor its curriculum to meet changes in society.

(Trường học sẽ liên tục điều chỉnh giáo án để đáp ứng sự thay đổi của xã hội)

3. Schools will not evaluate students' academic performance through exams only.

(Trường học sẽ không đánh giá học lực của học sinh chỉ thông qua các bài thi)

4. Men will no longer make all the decisions in the family.

(Đàn ông sẽ không còn đưa ra mọi quyết định trong gia đình)

5. High technology will free women from most housework.

(Công nghệ cao sẽ giải phóng phụ nữ khỏi hầu hết công việc nhà)

6. They will build more flyovers to reduce traffic in the city.

(Họ sẽ xây dựng nhiều cầu vượt hơn để giảm giao thông trong thành phố)

Guide to answer

1. Classes will also be held in places like restaurants or supermarkets.

(Các lớp học cũng sẽ được tổ chức ở những nơi như nhà hàng hay siêu thị.)

2. The school's curriculum will constantly be tailored to meet changes in society.

(Chương trình giảng dạy của trường sẽ liên tục được điều chỉnh để đáp ứng những thay đổi trong xã hội.)

3. Students' academic performance will not be evaluated through exams only.

(Kết quả học tập của học sinh sẽ không được đánh giá qua các kỳ thi.)

4. Not all the decisions in the family will be made by men.

(Không phải tất cả các quyết định trong gia đình sẽ do nam giới thực hiện.)

5. Women will be freed from most housework by high technology.

(Phụ nữ sẽ được giải phóng khỏi hầu hết các công việc gia đình bằng công nghệ cao.)

6. More flyovers will be built to reduce traffic in the city.

(Thêm nhiều cầu vượt sẽ được xây dựng để giảm lưu lượng giao thông trong thành phố.)

Non-defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ không xác định)

Tác dụng: bổ sung thêm thông tin về đối tượng được nhắc đến trong câu. Khi mệnh đề quan hệ không xác định được lược bỏ, một số thông tin về chủ thể sẽ bị thiếu nhưng nhìn chung ý nghĩa của câu không thay đổi.

Trong câu có mệnh đề quan hệ không xác định luôn được chia cắt bởi dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn.

Ex: My grandmother, who is 85, lives in Hanoi. (Bà tôi, 85 tuổi, sống ở Hà Nội)

1.3. Task 3 Unit 11 lớp 9

Put a comma/commas where necessary in the sentences. (Đặt một hay nhiều dấu phẩy ở nơi cần thiết trong câu)

Guide to answer

1. Minh told me about his new job, which he's enjoying very much.

(Minh kể tôi nghe công việc mới của anh ấy mà anh ấy rất thích.)

2. The Board of Directors is usually those who get the most votes.

(Ban Giám đốc thường là những người nhận nhiều phiếu bầu chọn nhất.)

3. The US, which stands for the United States, is sometimes confused with the UN, which stands for the United Nations.

(Từ US viết tắc cho the United States thỉnh thoảng gây nhầm lẫn với UN viết tắt của the United Nations.)

4. Jack London, who is the author of The Call of The Wild, is a famous American writer.

(Jack London tác giả của tiếng gọi hoang dã là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ.)

5. Psychology, which is the study of the mind, originates from a Greek word.

(Tâm lý học ngành nghiên cứu về suy nghĩ có nguồn gốc từ Hy Lạp.)

6. Jane refused a position that would be a dream job for many of her peers. 

(Jane từ chối vị trí là công việc mơ ước của nhiều bạn bè của cô.)

1.4. Task 4 Unit 11 lớp 9

Cross out the relative clause which can be omitted without causing confusion to the meaning of the sentence. (Gạch bỏ mệnh đề quan hệ có thể lược bỏ mà bạn không gây khó hiểu về nghĩa của câu) 

Guide to answer

1. Sarah works for a company that makes bikes.

2. I've got a sister called Caroline

3. This morning I met my ex-classmate Janet

4. The 6.30 bus was late today.

5. Only those who had booked in advance were allowed in.

6. The stairs which lead to the basement are rather slippery.

Tạm dịch:

1. Sarah làm việc cho một công ty sản xuất xe đạp.

2. Tôi có một chị gái tên là Caroline, bây giờ đang đi du lịch quanh Canada.

3. Sáng nay, tôi gặp bạn học cũ Janet, tôi đã không gặp nhiều năm rồi.

4. Chuyến xe buýt 6.30, tôi thường đón đến trướng, hôm nay đến muộn..

5. Chỉ những người đặt chỗ trước mới được phép vào.

6. Những bậc thanh dẫn đến tầng hầm rất trơn.

1.5. Task 5 Unit 11 lớp 9

Combine two sentences into one. Use the sentence in brackets to make a non-defining relative clause. (Kết hợp hai câu thành một. Dùng câu trong ngoặc để tạo thành mệnh đề quan hệ không xác định)

1. We are staying at the Grand Hotel. (It will be demolished for a department store.)

(Chúng tôi đang ở khách sạn Grand. Nó sẽ được sửa thành cửa hàng tạp hóa)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit. (He is the President of the EAIE.)

(Bài văn sẽ được đánh giá bởi Han de Wit. Ông là chủ tịch của EAIE)

3. The Second World War destroyed hundreds of cities in Europe. (It lasted from 1939 to 1945.)

(Chiến tranh thế giới thứ hai đã phá hủy hàng trăm thành phố ở châu Âu. Nó kéo dài từ 1939 đến 1945)

4. I have read several short stories by Jack London (He is a famous American writer.)

(Chúng tôi đã đọc một số truyện ngắn của Jack London. Ông là nhà văn nổi tiếng người Mỹ)

5. The Eiffel Tower was built over two hundred years ago. (It is on the River Seine.)

(Tháp Eiffle được xây dựng cách đây hơn 200 năm. Nó trên sông Seine)

Guide to answer

1. We are staying at the Grand Hotel, which will be demolished for a department store.

(Chúng tôi đang ở khách sạn Grand, nơi mà sẽ được sửa thành cửa hàng tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit, who is the President of the EAIE.

(Bài văn sẽ được đánh giá bởi Han de Wit, người mà là Chủ tịch của EAIE. )

3. The Second World War, which lasted from 1939 to 1945, destroyed hundreds of cities in Europe.

(Thế chiến thứ hai, cái mà kéo dài từ 1939 đến 1945, đã phá hủy hàng trăm thành phố Châu Âu.)

4. I have read several short stories by Jack London, who is a famous American writer.

(Tôi đã đọc một số truyện ngắn của Jack London, người là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower, which is on the River Seine, was built over two hundred years ago.

(Tháp Eiffel, cái mà trên sông Seine, được xây dựng cách đây hơn 200 năm trước.)

2. Practice Task 1

Supply the correct form of verbs

1.  Non-renewable energy sources (use up) …………….

2. In the future, motorbycles (banned)…………from operating in many streets

3. Honeycomb coal (not use) ……….in cooking in the future

4. The tax on petrol (increase)…….  by the government in 2020.

5. The use of fossil fuels (reduce) ………next year.

3. Practice Task 2

Rewrite the sentences using relative clauses

1. Hanoi is the North of Vietnam. It is very peaceful.

2. The food is delicious. John cooks the food.

3. They called a police man. He lived nearby.

4. My mother was born in Nha Trang. She was a worker.

5. He desires he can fly. It is unrealistic.

4. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần ghi nhớ hai điểm ngữ pháp quan trọng sau đây: 

- Future passive (Thì tương lai bị động) được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là hành động đó ở thời gian tương lai. 

Cấu trúc: S + will be + V3 (+ by O)

Ex: The grass will be cut tomorrow. (Cỏ sẽ được cắt vào ngày mai)

- Non-defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ không xác định) bổ sung thêm thông tin về đối tượng được nhắc đến trong câu. Khi lược bỏ mệnh đề này, ý nghĩa của câu không thay đổi.

Câu có chứa mệnh đề quan hệ không xác định được chia cắt bởi dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn.

Ex: They stopped in London, which they had never visited before. (Họ dừng chân ở London, nơi họ chưa từng ghé thăm trước đây)

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM