Unit 8 lớp 9: Tourism - Skills 1

Nhằm giúp các em rèn luyện hai kĩ năng quan trọng trong tiếng Anh là Reading và Speaking, phần Skills 1 - Unit 8 giúp các em tìm hiểu về động Sơn Đòong và hướng dẫn các em nói về nơi các em muốn thăm quan trong kì nghỉ lễ.

Unit 8 lớp 9: Tourism - Skills 1

1. Reading

1.1. Task 1 Unit 8 lớp 9

a. Work in groups. Name some famous caves in Viet Nam and in the world. (Làm việc theo các nhóm. Liệt kê tên của một số hang động ở Việt Nam và trên thế giới.) 

Guide to answer

- Famous caves in Viet Nam (Một số động nổi tiếng của Việt Nam): 

+ Phong Nha Cave En Cave (Động Phong Nha - Hang Én.)

+ Thien Duong Cave (Động Thiên Đường)

+ Sung Sot Cave ( Ha Long Bay) (Hang Sửng Sốt - Vịnh Hạ Long)

+ Tam Coc - Bich Dong  (Tam Cốc Bích Động - Ninh Bình)

- Famous caves in the world (Một số động nổi tiếng trên thế giới):

+ Deer Cave (Borneo, Malaysia)  

+ Onondaga Cave (Missouri, USA)   

+ Gouffre Berger Cave (France)

+ Reed Flute Cave (Guilin, China)

+ Fingal's Cave (Scotland),

+ Cave of Crystals (Mexico)

b. Answer the questions with your own ideas. (Trả lời các câu hỏi với ý tưởng của bạn.)

1. Where is Son Doong Cave located? (Vị trí của hang Sơn Đòong?)

2. When was it discovered? (Nó được phát hiện vào thời gian nào?)

3. How long is the cave? (Chiều dài của động?)

Guide to answer

1. In Quang Binh Province, Viet Nam. (Ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.)

2. In 1991. (Năm 1991)

3. The cave is nearly 9 kilometers in length. (Hang động dài gần 9 km)

Now read the passage and check the information. (Bây giờ hãy đọc đoạn văn và kiểm tra thông tin.)

Son Doong cave has become more famous after the American Broadcasting Company (ABC) aried a live programme featuring its magnficence on "Good Moring America" in May 2015. 

Located in Quang Binh Province, Son Doong Cave was discovered by a local man named Ho Khanh in 1991, and became known internationally in 2009 thanks to British cavers, led by Howard Limbert. The cave was formed about 2 to 5 million years ago by river water eroding away the limestone underneath the mountain. It contains some of the tallest known stalagmites in the world - up to 70 metres tall.The cave is more than 200 metres wide, 150 metres high, and nearly 9 kilometres long, with caverns big enough to fit an entire street inside them. Son Doong Cave is recognised as the largest cave in the world by BCRA (British Cave Research Association) and selected as one of the most beautiful on earth by the BBC (British Broadcasting Corporation).

In August 2013, the first tourist group explored the cave on a guided tour. Permits are now required to access the cave and are made available on a limited basis. Only 500 permits were issued for the 2015 season, which runs from February to August. After August, heavy rains cause river levels to rise and make the cave largely inaccessible. 

Tạm dịch:

Hang Sơn Đoòng đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi Công ty Phát thanh Truyền hình Hoa Kỳ (ABC) thực hiện một chương trình trực tiếp về sự kỳ vĩ của nó trên "Good Moring America" ​​vào tháng 5 năm 2015.

Nằm ở tỉnh Quảng Bình, hang Sơn Đoòng được một người đàn ông địa phương tên là Hồ Khanh phát hiện vào năm 1991 và được quốc tế biết đến vào năm 2009 nhờ hang động của Anh do Howard Limbert phụ trách. Hang động được hình thành cách đây khoảng 2 đến 5 triệu năm do nước sông làm xói mòn lớp đá vôi bên dưới núi. Nó chứa một số măng đá cao nhất được biết đến trên thế giới - cao tới 70 mét, rộng hơn 200 mét, cao 150 mét và dài gần 9 km, với các hang động đủ lớn để chứa cả một con phố bên trong chúng. Hang Sơn Đoòng được BCRA (Hiệp hội nghiên cứu hang động Anh) công nhận là hang động lớn nhất thế giới và được BBC (British Broadcasting Corporation) bình chọn là hang động đẹp nhất thế giới.

Vào tháng 8 năm 2013, nhóm du khách đầu tiên đã khám phá hang động trong một chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Giấy phép hiện được yêu cầu để vào hang động và được cung cấp trên cơ sở hạn chế. Chỉ có 500 giấy phép được cấp cho mùa giải 2015, kéo dài từ tháng Hai đến tháng Tám. Sau tháng 8, những trận mưa lớn khiến mực nước sông dâng cao và phần lớn không thể tiếp cận hang động.

1.2. Task 2 Unit 8 lớp 9

Read the passage again and answer the questions, or choose the correct answers. (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi hoặc chọn đúng các đáp án.)

1. What happened in May 2015? (Chuyện gì xảy ra vào thắng 5 năm 2015?)

2. How was Son Doong Cave formed? (Hang Sơn Đoong được hình thành như thế nào?)

3. When can tourists explore the cave? (Khi nào thì du khách có thể khám phá hang động?)

4. The word "inaccessible" in the passage probably means_____.

(Từ "không thể tiếp cận" trong đoạn văn có nghĩ là gì_______)

A. should not be accessed (không nên tiếp cận)

B. need to be careful (cần phải cẩn thận)

C. cannot be reached (không thể đến được)

D. may be flooded (có thể bị ngập)

5. From the passage, we know that__________ .

(Từ đoạn văn, chúng ta biết rằng______)

A. there is a street inside Son Doong Cave (Có một con đường trong hang Sơn Đoong)

B. the cave is always covered with rain water ( Hang động luôn luôn được bao phủ bởi nước mưa)

C. few tourists want to come to the cave (Một nhóm du khách muốn tới hang động)

D. tourists need permission to explore the cave. (Khách du lịch cần phải có sự cho phép để được khám phá hang động.)

Guide to answer

1. The American Broadcasting Company (ABC) aired a live programme (featuring the magnificence of Son Doong) on ‘Good Morning America’.

(Đài phát thanh truyền hình Mỹ (ABC) đã phát sóng một chương trình trực tiếp (sự hoành tráng của Sơn Đòong) trên 'Chào buổi sáng nước Mỹ'.)

2. By river water eroding away the limestone underneath the mountain.

(Bởi nước sông làm xói mòn lớp đá vôi dưới núi.)

3. From February to August. (Từ tháng 2 đến tháng 8)

4. C. cannot be reached (không thể đến được)

5. D. tourists need permission to explore the cave. (Khách du lịch cần phải có sự cho phép để được khám phá hang động.)

2. Speaking

2.1. Task 3 Unit 8 lớp 9

Which would you like to do most on holiday? Tick () three things in the list. (Bạn thích làm nhất trong kì nghỉ lễ? Đánh dấu (√) 3 điều trong danh sách dưới đây)

1. explore Son Doong Cave (Khám phá hang Sơn Đoong)

2. climb the Great Wall of China (Leo lên Vạn Lý Trường Thành)

3. visit the Pyramids of Egypt (Thăm quan Kim Tự Tháp ở Ai Cập)

4. go on a wildlife safari to Kenya (Thăm quan cuộc sống thiên nhiên hoang dã ở Kenya)

5. relax on a beach (Thư giãn ở bãi biển)

6. go camping in Cuc Phuong national Park. ( Đi cắm trại ở vườn quốc gia Cúc Phương.)

7. go on an expedition to Mount Everest (Đi thám hiểm ở đỉnh núi Everest.)

8. take an adventure tour to the Arctic (Một chuyến đi du lịch thám hiểm Bắc Cực.)

9. take a sightseeing tour around New York (Một chuyến đi ngắm cảnh vòng quanh New York.)

10. take a Trans-Viet cycling tour. ( Một chuyến du lịch xuyên Việt bằng xe đạp.)

2.2. Task 4 Unit 8 lớp 9

Work in groups. Talk about one of choices, trying to persuade your group join you. (Làm việc theo các nhóm. Nói chuyện về một trong số lựa chọn, cố gắng thuyết phục nhóm của bạn tham gia với bạn.) 

Guide to answer

I think a cycling tour from the north to the south of Viet Nam with some friends is the best travel at your own pace. You stop whenever and wherever you like. You can enjoy the beauty of different parts of our country and at the same time improve your health...

(Tôi nghĩ một tour đi du lịch bằng xe đạp từ phía Bắc đến phía Nam của Việt Nam với một số bạn bè là chuyến đi tốt nhất dành cho bạn. Bạn dừng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào bạn thích. Bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của những nơi khác nhau trên đất nước và đồng thời cải thiện sức khỏe...)

3. Practice Task 1

Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

Situated on the central coast of Viet Nam, which is famous for many beautiful beaches. Lang Co Beach, since June 2009, has become an official member of the “World’s most beautiful bays” club. Today, it is a popular destination for tourists in Viet Nam, especially for those who love beach so much.

With the length of approximately 10 kilometres, Lang Co Beach located in Lang Co town, Phu Loc district, Thua Thien- Hue province is next to the National Highway 1A and near Hai Van Pass.

Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that the nature can offer: green mountains and tropical forests, smooth white sand, full of sunshine and cool, blue and clear sea as crystal, and the average temperature of 250C in summer. It is an attractive destination for both domestic and international tourists in Viet Nam. It is the third bay of Viet Nam, after Ha Long and Nha Trang named in the list of 30 most beautiful bays in the globe.

It can be said that nobody can resist a nature beauty like Lang Co town. This small and peaceful town will give you the most relaxing time and many games at the beach. In addition, you will have good time to enjoy the seafood with various kinds of shrimps, lobster, crab, butter-fish, mackerel fish, oysters, etc. and not far from the beach are some attractions such as Kang Co fishing village, Chan May scenery.

Lying on the "Central Heritage Road", Lang Co is very close to other famous attractions such as the Imperial City of Hue, Hoi An Ancient Town, Son Tra Peninsula where the famous Son Tra Natural Reserve and beautiful beaches located, and so many more.

Question 1: Lang Co beach is located ………

A. between Hoi An Ancient Town and Son Tra Peninsula

B. on the most beautiful curve of Viet Nam

C. 10 kilometres away from Hue

D. under Hai Van Pass

Question 2: The most important reason why so many tourists come to Lang Co beach is that …….

A. it is the third most beautiful beach in Viet Nam

B. they can enjoy various kinds of seafood

C. they can come to the famous Son Tra Natural Reserve

D. it is considered an ideal place for beach lovers

Question 3: All of the following are attractions of Lang Co Beach EXCEPT ……….

A. the National Highway 1A next to it

B. smooth white sand, and full of sunshine

C. cool, blue and clear sea as crystal

D. its location on the "Central Heritage Road"

Question 4: We can infer from the passage that Lang Co Beach ………..

A. is very hot during summer

B. is the most beautiful bay in the world

C. enjoy the harmony of nature and humans

D. is the first member of the “World’s most beautiful bays” club in Viet Nam

Question 5: Coming to Lang Co Beach, you can do all of the following activities EXCEPT .....

A. relaxing and joining in beach games    B. sunbathing on many beautiful beaches

C. visiting the nearby fishing village          D. enjoying seafood

4. Practice Task 2

Read the paragraph and choose the most suitable answer A ,B ,C or D for each of the gaps.

I started (1)_______ English when I was 14 years old after five years of studying Russian. In the (2)_______ I encountered some difficulties learning the language, but I tried my (3)_______ to overcome them. Firstly, my English pronunciation was (4)_______ by the way I spoke Russian. To solve this problem, I practiced by listening to tapes in English every day. I played the tape, stopped after each sentence, and (5)_______ the sentence several times. At school, I joined an English speaking club (6)_______ was organised by a teacher from Britain. She understood my difficulty and helped me very much in improving my pronunciation. Secondly, I found it really hard to learn English vocabulary. In Russian, the way you write the word is the way you pronounce it. However, English spelling is often (7)_______ from its pronunciation. To get over this difficulty I started using the dictionary. Whenever I learnt a new word, I looked it (8) _______ carefully in the dictionary. Then I tried to remember the way to read and write the word. After that, I wrote the word down several (9)_______ in a notebook. Gradually, I got (10)_______ to the spelling system of the language. Now I’m confident that my English has become much better.

Question 1: A. getting      B. learning       C. writing          D. reading

Question 2: A. start         B. beginning     C.end               D. begin

Question 3: A. most         B. self              C. best              D. hard

Question 4: A. effected     B. given          C. affected         D. reflected

Question 5: A. said           B. told              C. spoke            D. repeated

Question 6: A. which        B. it                   C. and               D. but

Question 7: A. different     B. the same      C. far                 D. differ

Question 8: A. down         B. on                 C. out                D. up

Question 9: A. way           B. ways             C. times            D. lines

Question 10: A. used        B. remembered     C. well          D. attracted

5. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần luyện đọc, luyện nói và ghi nhớ các từ vựng sau:

  • magnficence  (n): điểm nổi bật
  • discover (v): khám phá
  • local man: người địa phương
  • internationally  (adv): quốc tế
  • eroding away: xói mòn
  • limestone (n): đá vôi
  • stalagmites: măng đá 
  • access (v): có liên kết, kết nối
  • inaccessible (Adj): không thể kết nối được.
Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM