Unit 12 lớp 9: My Future Career - A Closer Look 1

Phần A Closer Look 1 - Unit 12 giới thiệu các từ vựng liên quan đến chủ đề "Nghề nghiệp tương lai của tôi" và cách phát âm mới, giúp các em làm quen với chủ đề thông qua các bài tập khác nhau. 

Unit 12 lớp 9: My Future Career - A Closer Look 1

1. Vocabulary

1.1. Task 1 Unit 12 lớp 9

Put one word/phrase under each picture. There is one extra word. (Đặt 1 từ/ cụm từ dưới mỗi bức tranh. Có một từ thừa không dùng)

Guide to answer

1. craftsman (thợ thủ công)

2. physicist (nhà vật lý học)

3. opera singer (ca sĩ opera)

4. fashion designer (nhà thiết kế thời trang)

5. pharmacist (dược sĩ)

6. architect (kiến trúc sư)

7. businesswoman (nữ doanh nhân)

8. mechanic (thợ máy)

1.2. Task 2 Unit 12 lớp 9

Fill each blank with a suitable job from 1, adapting them where necessary. (Điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp từ bài 1, chỉnh sửa nếu cần thiết)

Guide to answer

1. physicist

2. mechanic

3. pharmacist

4. fashion designer

5. opera singer

6. architects

7. businesswomen and businessmen

8. craftsmen and craftswomen

Tạm dịch:

1. Cô ấy mơ ước trở thành nhà vật lý vì cô ấy thật sự thích môn vật lý.

2. Anh ấy có tài năng sửa chữa đồ đạc, vì vậy anh ấy là một thợ máy tuyệt vời.

3. Bố tôi mở một hiệu thuốc. Ông ấy là một dược sỹ.

4. Anh ấy muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang. Anh ấy rất thích thời trang và thiết kế.

5. Là một ca sĩ nhạc thính phòng, anh ấy có nhiều cơ hội trình diễn ở the Grand Theatre.

6. Làm việc như là một kiến trúc sư, anh ấy thiết kế những tòa nhà.

7. Họ đã giành được những hợp đồng lớn. Họ là những doanh nhân thành công.

8. Làm việc với những thợ thủ công khéo léo. Tôi học được nhiều về nghệ thuật.

1.3. Task 3 Unit 12 lớp 9

a. Match each word/phrase in the left column with its definition in the right one. (Nối mỗi từ/ cụm từ ở cột bên trái với định nghĩa của nó cột bên phải)

Guide to answer

1-D. Career = a series of jobs a person does in a particular work area.

(sự nghiệp = một chuỗi các công việc mà một người làm trong một lĩnh vực cụ thể.)

2-B. Job = work which a person does to earn money

(công việc = việc làm mà người ta làm để kiếm tiền)

3-A. Profession = a type of job that needs special traning or skills, often at higher educational level.

(nghề nghiệp = một công việc yêu cầu kỹ năng và đào tạo đặc biệt, thường dành cho người có trình độ giáo dục cao.)

4-C. Career path = the way a person progresses in work in one job or in a series of jobs.

(con đường sự nghiệp = cách mà một người phát triển/ thăng tiến trong một công việc hoặc một ngành nghề.)

b. Fill each gap with a word/ phrase in 3a. (Lấp đây mỗi chỗ trống với từ/ cụm từ trong phần 3a)

Guide to answer

1. Throughout his teaching career, he worked as a teacher, a researcher and a textbook writer.

(Trong sự nghiệp giảng dạy của mình, anh ấy đã làm việc như là một giáo viên, nhà nghiên cứu và nhà soạn sách giáo khoa)

2. His job was becoming boring, so he decided to continue with his studies.

(Công việc của anh ấy đang trở nên nhàm chán vì vậy anh ấy quyết định tiếp tục học tập/ nghiên cứu)

3. If you want to enter the teaching profession, you need to get a teaching degree.

(Nếu bạn muốn bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, bạn cần có bằng sư phạm)

4. She took a different career path when she gave up nursing and became a yoga teacher.

(Cô ấy rẽ sang con đường sự nghiệp khác khi từ bỏ viện dưỡng lão và làm giáo viên dạy yoga)

2. Pronunciation

High tones (Âm giọng cao)

- We use high tones for adjectives like excellent, gorgeous, brilliant, superb, absolutely amazing... (Chúng ta dùng âm giọng cao cho các tính từ excellent, gorgeous, brilliant, superb, absolutely amazing...)

- When people use excellent, gorgeous, brilliant, superb, absolutely amazing... with a falt voice, they mean opposite. (Khi người ta dùng excellent, gorgeous, brilliant, superb, absolutely amazing... với giọng yếu, họ hàm ý điều ngược lại)

2.1. Task 4 Unit 12 lớp 9

Listen to the conversations between Jenny and Tom. Notice how Tom uses the tones it his replies. Then practise the conversation with a partner. (Nghe các đoạn đối thoại giữa Jenny và Tom. Chú ý cách Tom dùng tông giọng trong những câu trả lời. Sau đó thực hành đoạn đối thoại với bạn của mình)

Click to listen

1. Jenny: The new office is pretty.

Tom: Pretty? It’s amazing!

2. Jenny: My new computer is OK.

Tom: OK? It’s fantastic!

3. Jenny: The canteen is good.

Tom: Good? It’s wonderful!

4. Jenny: My colleagues are OK.

Tom: OK? They are absolutely fantastic!

5. Jenny: The working environment is pleasant.

Tom: Pleasant? It’s superb!

6. Jenny: The view from my office is nice.

Tom: Nice? It’s gorgeous!

Tạm dịch:

1. Jenny: Văn phòng mới khá đẹp.

Tom: Tuyệt sao? Thật đáng kinh ngạc!

2. Jenny: Máy tính mới của tôi thì OK.

Tom: OK? Thật tuyệt vời !

3. Jenny: Quán ăn thật tuyệt.

Tom: Tốt sao? Rất tuyệt vời !

4. Jenny: Các đồng nghiệp của tôi thì ổn.

Tom: Ổn sao? Họ rất tuyệt vời!

5. Jenny: Môi trường làm việc dễ chịu.

Tom: Dễ chịu chứ? Thật là tuyệt vời!

6. Jenny: Tầm nhìn từ văn phòng của tôi thật tuyệt.

Tom: Thật chứ? Thật là tuyệt vời!

2.2. Task 5 Unit 12 lớp 9

The responses to the pairs of sentences are the same but the speakers have opposite attitudes. Listen, draw arrows to show the tones, then repeat. (Những câu trả lời của mỗi cặp câu giống nhau nhưng người nói có thái độ trái ngược. Nghe, vẽ các mũi tên để thể hiện tông giọng sau đó lặp lại)

Click to listen

Guide to answer

Tạm dịch:

1. 1a: Họ có máy điều hòa mới.

Tuyệt vời.

1b: Hôm nay sẽ có một đợt cắt điện.

Tuyệt vời.

2. 2a: Tôi đã bị cắt chức.

Làm tốt lắm.

2b: Tôi lại nhận được một khoản thưởng.

Làm tốt lắm.

3. 3a: Tôi nhận được điểm A trong kỳ thi.

Xuất sắc lắm.

3b: Tôi đã thi lại lần nữa.

Xuất sắc lắm.

4. 4a: Đơn của cô đã bị từ chối.

Thật kinh ngạc.

4b: Tôi đã được nhận hai công việc cùng một lúc.

Thật kinh ngạc.

5. 5a: Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ công ty trong một khu nghỉ mát sang trọng.

Ngạc nhiên hết sức.

5b: Anh ta đã quyết định cắt giảm lương của chúng tôi.

Ngạc nhiên hết sức.

3. Practice Task 1

Choose the word (A, B, C, or D) whose main stress is different from the others.

Question 1: A. confidence    B. celebrate          C. effective          D. handicapped

Question 2: A. pesticide       B. maintenance    C. messenger      D. consumption

Question 3: A. benefit          B. badminton        C. beverage         D. ambition

Question 4: A. decorate       B. delicious           C. decisive          D. construction

Question 5: A. business       B. embarrass       C. dominant          D. decorate

4. Practice Task 2

Choose the correct answer A, B, or c to complete each sentence.

Question 1: My boss promised _____ me a pay rise but he broke the promise.

A. give            B. giving            C. to give           D. gave

Question 2: He admitted not _____his colleagues well.

A. to treat        B. treating         C. treat               D. treated

Question 3: The company tends _____ people with higher qualifications.

A. to employ    B. employ         C. employing      D. employed

Question 4: You can learn a lot __________ the local area by talking to local people.

A. to                 B. for                 C. at                   D. about

Question 5: It’s good to have someone __________ you when you are visiting a new place.

A. lead             B. take               C. guide              D. bring

5. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng:

  • craftsman (n): thợ thủ công
  • physicist (n): nhà vật lý học 
  • fashion designer (n): nhà thiết kế thời trang
  • pharmacist (n): dược sỹ
  • architect (n): kiến trúc sư       
  • businesswoman (n): nữ doanh nhân 
  • mechanic (n): thợ máy
  • career (n): sự nghiệp (một chuỗi các công việc trong một lĩnh vực cụ thể) 
  • job (n): công việc 
  • profession (n): nghề nghiệp (yêu cầu kỹ năng và đào tạo đặc biệt, thường dành cho người có trình độ giáo dục cao) 

- Phát âm: dùng âm giọng cao để bày tỏ niềm vui, sự ngạc nhiên, sự chúc mừng.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM