Unit 11 lớp 9: Changing Roles In Society - Project

Phần Project là phần tạo cho các em không khí thoải mái để cùng thảo luận về những sự thay đổi trong xã hội trong tương lai. Với những gợi ý trong bài, các em lên ý tưởng và sau đó thuyết trình trước lớp. Mời các em theo dõi để hiểu rõ hơn.

Mục lục nội dung

Unit 11 lớp 9: Changing Roles In Society - Project

1. Unit 11 lớp 9 Project

There have been a lot of changes in society over the past 30 years, and more changes will certainly continue to take place. A competition called YOUR VISION OF THE FUTURE has been launched online for school students. Form a team of 5-6 and work together to discuss:

- what your vision of the future is

- how the world will be different to today's world

- what brings about the change

- how you feel about it

Then get ready to present your ideas to the class before you can post it on the competition website.

Tạm dịch:

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI CỦA BẠN

Có rất nhiều thay đổi trong xã hội trong 30 năm qua, và chắc chắn rằng nhiều thay đổi sẽ tiếp tục diễn ra. Một cuộc thi mang tên TẦM NHÌN TƯƠNG LAI CỦA BẠN đã được phát động trực tuyến cho học sinh các trường. Lập một nhóm 5-6 người và cùng nhau thảo luận:

- tầm nhìn của bạn về tương lai là gì

- thế giới sẽ khác với thế giới ngày nay như thế nào

- điều gì mang lại sự thay đổi

- bạn cảm thấy thế nào về nó

Sau đó, hãy sẵn sàng trình bày ý tưởng của bạn trước lớp trước khi bạn có thể đăng nó lên trang web của cuộc thi.

Guide to answer

My vision of tomorrow world is that we will develop much better technology in every fields.

First of all, massive medical advancement will be made. Robots will be able to carry out difficult operations and save many lives. Many kinds of medicine will be invented to cure dangerous diseases like cancer, heart diseases. Secondly, the education will be also changed. Distant learning will be more popular as we can learn online and hand in homework, exercises online. It will be more flexible for each student as they do not have to come to the school at the same time. They can be free to choose learning hours and lessons that they feel suitable for themselves. Therefore, they can be more independent and responsible for their choices. In addition, they have more time to participate in extra-curriculum activities and they will be more active. Finally, technology will also change our ways of transportation. Môtrbikes might fly to the sky or dive into water. There will be more and more big roads so that there is no traffic jam anymore.

Tạm dịch:

Tầm nhìn của tôi về thế giới ngày mai là chúng ta sẽ phát triển công nghệ vượt trội hơn trong mọi lĩnh vực.

Đầu tiên, người ta sẽ làm nên những tiến bộ to lớn về y tế. Robot sẽ có thể thực hiện các ca mổ khó và cứu sống nhiều người. Người ta sẽ phát minh nhiều loại thuốc để chữa khỏi những căn bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim. Thứ hai, nền giáo dục cũng sẽ được thay đổi. Học từ xa sẽ phổ biến hơn vì chúng ta có thể học trực tuyến và làm bài tập, nộp bài trực tuyến. Sẽ linh hoạt hơn cho học sinh vì họ không phải đến trường cùng một lúc. Họ có thể tự do lựa chọn giờ học, bài học mà họ cảm thấy phù hợp. Do đó, họ có thể độc lập và chịu trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình. Ngoài ra, họ có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động ngoại khóa và sẽ năng động hơn. Cuối cùng, công nghệ cũng sẽ thay đổi cách thức vận chuyển của chúng ta. Xe máy có thể bay lên trời hoặc lặn xuống nước. Sẽ ngày càng có nhiều đường lớn để không còn kẹt xe nữa.

2. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần cùng với nhóm thảo luận và đưa ra các ý tưởng cho những sự thay đổi trong tương lai, sau đó tổng hợp ý kiến, trình bày trước lớp và nói lên cảm xúc của bản thân đối với những sự thay đổi đó.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM