Unit 9 lớp 9: English In The World - Skills 1

Phần Skills 1 - Unit 9 giúp các em rèn luyện hai kĩ năng quan trọng trong tiếng Anh là Reading và Speaking. Với các bài tập khác nhau, các em được đọc hiểu về việc tiếng Anh được coi là phương thức giao tiếp quốc tế và luyện tập đưa ra ý kiến về các cách nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Unit 9 lớp 9: English In The World - Skills 1

1. Reading

1.1. Task 1 Unit 9 lớp 9

Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? (Đọc bài đọc sau đây về tiếng Anh như là một phương tiện giao tiếp quốc tế. Nhìn những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài đọc và gạch chân chúng. Chúng có nghĩa là gì?)   

Guide to answer

- settlement (n) = the process of people making their homes in a place (sự định cư)

- immersion (n) = the language teaching method in which people are put in situations where they have to use the new language for everything

(phương pháp dạy ngôn ngữ với những tình huống thiết thực.)

- derivatives (n) = words that have been developed from other words

(từ dẫn xuất, ngôn ngữ vay mượn)

- establishment (n) = the act of starting or creating something that is meant to last for a long time (sự hình thành)

- dominant (adj) = more important, powerful or noticeable than other things (thống trị, vượt trội)

Tạm dịch:

1. Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ toàn cầu nhờ vào sự thiết lập như tiếng mẹ đẻ ở tất cả các châu lục trên thế giới. Ngôn ngữ tiếng Anh chủ yếu sở hữu vị thế thống trị trên thế giới do hai yếu tố. Đầu tiên là việc xuất khẩu ngôn ngữ này, bắt đầu từ thế kỷ 17, với khu định cư đầu tiên ở Bắc Mỹ. Thứ hai là sự gia tăng dân số lớn ở Mỹ, được hỗ trợ bởi lượng người nhập cư lớn vào thế kỷ 19 và 20.

2. Ngày nay, ngày càng nhiều người trên thế giới học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai và cách họ học đang thay đổi. Ở một số quốc gia, người ta xây dựng các trường tiếng Anh để tạo ra môi trường tiếng Anh hoàn toàn cho người học tiếng Anh. Trong các "cộng đồng tiếng Anh" này, người học tất cả các môn học ở trường và làm các hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như gọi đồ ăn tại căng tin, bằng tiếng Anh.

3. Tuy nhiên, những người nói tiếng Anh mới này không chỉ học tiếng Anh mà họ còn đang thay đổi nó. Có hàng trăm loại tiếng Anh trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như ‘Singlish’, một sự pha trộn giữa tiếng Anh, tiếng Malay, tiếng Quan Thoại, v.v., hoặc ‘Hinglish’, tiếng Ấn Độ pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hindi. Người ta phát minh các từ mới hàng ngày trên khắp thế giới do sự tiếp nhận miễn phí các từ từ các ngôn ngữ khác và dễ dàng tạo ra các từ ghép và các từ phát sinh.

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 9

a. Read the text again and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3). (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và nối các tiêu đề (a-c) với các đoạn (1-3) 

Guide to answer

1. b - A global language (Một ngôn ngữ toàn cầu)

2. c  - Learning English almost 24 hours a day (Học tiếng Anh gần như 24 giờ một ngày)

3. a  - A changing language (Một ngôn ngữ đang tay đổi)

b. Read the text again and answer the questions. (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What has given the English language dominance in the world today?

(Điều gì đã làm cho tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thống trị trên thế giới ngày nay?)

2. What was the great growth of population the United States in the 19th and 20th century assisted by?

(Sự phát triển dân số mạnh mẽ ở Mỹ thế kỉ 19 và 20 được hỗ trợ bởi cái gì?)

3. What do English learners do in English immersion schools?

(Những người học tiếng Anh làm gì ở những trường chuyên dạy tiếng Anh?)

4. What is Hinglish? (Hinglish là gì?)

5. How are new English words being invented every day all over the world?

(Những từ tiếng Anh mới đang được phát minh mỗi ngày trên khắp thế giới như thế nào?)

Guide to answer

1. It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today.

(Do sự lan rộng của ngôn ngữ Anh và sự tăng trưởng mạnh mẽ của dân số ở Hoa Kỳ đã dẫn đến sự thống trị của nó trong thế giới ngày nay.)

2. Mass immigration. (Sự di cư hàng loạt)

3. They do all their school subjects and everyday activities in English.

(Họ học tất cả các môn học và các hoạt động hàng ngày bằng tiếng Anh.)

4. It is a blend of English and Hindi words and phrases.

(Nó là một sự pha trộn của các từ và cụm từ tiếng Anh và Hindi.)

5. They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

(Chúng được sáng tạo ra mỗi ngày trên khắp thế giới do sự du nhập các từ từ các ngôn ngữ khác và sự tạo ra các cụm từ và các từ phát sinh một cách dễ dàng.)

2. Speaking

2.1. Task 3 Unit 9 lớp 9

Put the list of ways to improve your English in order of importance for you. Can you any more ideas? (Đặt danh sách các cách để nâng cao Tiếng Anh của bạn theo thứ tự quan trọng với bạn. Có thể bạn có ý tưởng khác?) 

Tạm dịch:

a. làm bài kiểm tra

b. ghi nhớ từ vựng tiếng Anh

c. viết thư điện tử và bài văn

d. nói trôi chảy mà không cần sửa lỗi 

e. nghe nhạc tiếng Anh

f. đọc những trang thông tin xã hội tiếng Anh

g. viết bài luận

h. bắt chước phát âm của người Anh

2.2. Task 4 Unit 9 lớp 9

Work in groups. Compare your lists. Explain your order. (Làm việc theo nhóm. So sánh với danh sách của bạn. Giải thích thứ tự của bạn.)

Guide to answer

I think the bets ways to improve English is memorizing English vocabulary because vocabulary is the most important thing in a language. Secondly, taking test is also another better one way. Because of the tests we must practice and learn to achieve high scores. Listening English songs is also a good way to improve English vocabulary or reading English social media website to enhance the advanced vocabulary. Besides, to speak English as a native, we should imitate English pronunciation through videos. Then, speak for fluency when you have enough vocabulary. After that, you can write emails and texts and essays to use English in practical.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ cách đặt cược để cải thiện tiếng Anh là ghi nhớ từ vựng tiếng Anh vì từ vựng là thứ quan trọng nhất trong một ngôn ngữ. Thứ hai, làm bài kiểm tra cũng là một cách khác tốt hơn. Vì để làm các bài kiểm tra chúng ta phải luyện tập và học hỏi để đạt điểm cao. Nghe các bài hát tiếng Anh cũng là một cách hay để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh hoặc đọc các trang web tiếng Anh trên mạng xã hội để mở rộng vốn từ vựng nâng cao. Bên cạnh đó, để nói tiếng Anh như người bản xứ, chúng ta nên bắt chước cách phát âm tiếng Anh qua video. Sau đó, hãy nói cho trôi chảy khi bạn có đủ vốn từ vựng. Sau đó, bạn có thể viết email, văn bản và bài luận để sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

2.3. Task 5 Unit 9 lớp 9

Work in pairs. Take one of the ideas from 3 and think about how you can achieve it. (Làm việc theo cặp. Lấy một ý tưởng từ bài 3 và nghĩ làm sao để đạt được nó.)

Example:

A: I think we should try to imitate English pronunciation.

B: So then we should watch English videos online.

A: Good idea. We can pause the video and repeat it.

B: We can even record ourselves and play it back.

Tạm dịch:

A: Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng bắt chước cách phát âm tiếng Anh.

B: Vậy thì chúng ta nên xem các video tiếng Anh trực tuyến.

A: Ý tưởng hay. Chúng tôi có thể tạm dừng video và lặp lại.

B: Chúng tôi thậm chí có thể ghi lại bản thân và chơi lại. 

Guide to answer

A: I will listen to English songs to improve my English because this method is not boring. I will listen again and again every song, then underline the new words and new grammar. Then I will look up them in the dictionary, write them on the note papers and stick to places which are easy to be seen.

B: Good ideas!

Tạm dịch:

A: Tôi sẽ nghe các bài hát tiếng Anh để cải thiện tiếng Anh vì phương pháp này sẽ không nhàm chán. Tôi sẽ nghe đi nghe lại mối bài hát, sau đó gạch chân các từ mới và ngữ pháp mới, viết chúng vào giấy ghi chú và dán vào  nơi dễ thấy.

B: Ý tưởng hay đấy!

3. Practice Task 1

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

Language is (1)…… people (2)……… with one another. It is a terrific tool. Language is spoken, but it is also (3)……. down. Sign language used by many people who are (4)…….is the communication with gestures. We do (5)…….. our communication (6)……..speaking.

English is (7)…………international language in the world, but it is not the world’s most (8)…… spoken language. There are more than 1.2 billion people (9)……..Chinese. Arabic is second, and then Hindi, with English in the fourth place. (10)………. languages in the top ten are Spanish, Bengali, Portuguese, Russian, Japanese, and German.

Question 1: A. how                B. why                C. what                D. when

Question 2: A. communicate  B. instruct          C. introduce         D. mention

Question 3: A. compiled         B. composed     C. written             D. made

Question 4: A. blind                B. deaf               C. dead               D. alive

Question 5: A. most                B. mostly            C. most of           D. mostly of

Question 6: A. on                    B. of                   C. about              D. by

Question 7: A. most                B. the most         C. the mostly      D. the more

Question 8: A. widened          B. width               C. wide               D. widely

Question 9: A. speak              B. speaks            C. speaking        D. are spoken

Question 10: A. Another         B. One another    C. Other             D. Others

4. Practice Task 2

Read the text and decide T (true)/ F (false) for each statement.

HOW TO IMPROVE ENGLISH COMMUNICATION SKILLS

Find native English speakers

In certain areas it’s the hardest thing to do, but it’s the best use of your time. Talking to actual native speakers is the most effective way to improve your English skills, speaking or otherwise. So whether you have to Skype them, call them, or beg them to speak to you, do so. Your progress will be faster this way than any other.

Listen to the music of English

No, not English music, the music of English - its lilt, its prosody, the sing-songy-ness of it. The intonation. Even if you speak perfect English technically, if you speak it like a robot you’re not speaking it the way it’s meant to be spoken.

Slow down

Above all, if you want to be understood, slow down. The more clearly you speak, the better chance your listener has of understanding you. It’s tempting to get nervous and want to speed up to get it all over with, but you can’t do that! Clarity is key - for some native English speakers, too!

Record yourself

Though we hear ourselves all the time, we really don’t know quite what we sound like. So record yourself! What are the weak and strong points you hear in your speech? And then you can concentrate on what you need to work on.

Speak English at home

This is the biggest, easiest mistake to make. You go about your day, you’re on the job working partly in English, you go to your English class, and then you go home and revert back to your native tongue. While you may be making slow improvements, you’ll never get past that dreaded lingual plateau. Make a point to speak it at home, too. Have only English at the dinner table. Stick to English TV at home. Make it as 24/7 as possible.

Question 1: Talking to actual native speakers is the least effective way to improve your English skills

Question 2: Listening to the music of English means Listening to English music.

Question 3: The more clearly you speak the better chance your listener has of understanding you.

Question 4: Recording yourself is a good way to discover your weak and strong points

Question 5: Speaking English as much as possible is very good for improving English communication skills.

5. Conclusion

Kết thúc bài học các em cần luyện đọc và trả lời câu hỏi, luyện tập đưa ra ý tưởng để học tiếng Anh tốt hơn và ghi nhớ các từ vựng sau:

  • settlement (n): định cư  
  • immersion (n): phương pháp dạy ngôn ngữ với những tình huống thiết thực
  • derivatives (n): ngôn ngữ vay mượn
  • establishment (n): sự hình thành
  • dominant (adj): thống trị, vượt trội
  • mother tongue: ngôn ngữ mẹ đẻ
  • massive immigration: sự nhập cư ồ ạt 
Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM