Unit 9 lớp 9: English In The World - Skills 2

Phần Skills 2 - Unit 9 giúp các em rèn luyện hai kĩ năng cơ bản trong Tiếng Anh là Listening và Writing. Cụ thể, bài học hướng dẫn các em nghe về việc học ngôn ngữ của một số người và làm bài tập liên quan, viết về công dụng của tiếng Anh đối với cuộc sống hằng ngày và sau đó trình bày bài viết trước lớp. Mời các em theo dõi chi tiết bài học ngay dưới đây.

Unit 9 lớp 9: English In The World - Skills 2

1. Listening

1.1. Task 1 Unit 9 lớp 9

Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary. (Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ. Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Có một tóm tắt thừa.)  

Click to listen

Guide to answer

1.E      2.A       3.B        4.D

Tạm dịch:

1. Cô ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thuần thục.

2. Anh ấy đã quyết định học Tiếng Anh một cách đúng đắn sau kì nghỉ lễ ở Anh Quốc.

3. Một người ban khuyên cô ấy tới Anh để học Tiếng Anh.

4. Cô ấy phải học Tiếng Anh bởi vì cô ấy làm việc trong một công ty đa quốc gia.

5. Lý do mà anh ấy giỏi tiếng Đức vì anh ấy sống ở gần biên giới.

Audio script:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I'm reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I'm bilingual. I'm also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty. 

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn't speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was traveling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English center and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I've learned a lot since I started. It's not all fun, though - at the moment I'm studying for my first exam!   

Tạm dịch:

Người nói 1 (nam): Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Pháp, nhưng tôi sống gần biên giới, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Đức. Tôi cũng có thể được xem là khá giỏi tiếng Ý. Chúng tôi đã đến La Mã vào mùa hè năm ngoái và tôi đã tìm hiểu những điều cơ bản.

Người nói 2 (nữ): Mẹ tôi là người Tây Ban Nha và bố tôi là người Pháp nên tôi là người song ngữ. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh mà tôi cần cho công việc của mình. Tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Ý, nhưng còn hơi vụng về.

Người nói 3 (nam): Tôi đã từng khá tệ tiếng Anh. Tôi biết một vài từ tiếng Anh hàng ngày mà tôi đã học ở trường, nhưng tôi không thể nói được một từ nào khác. Mùa hè năm ngoái, tôi đến Anh vào kỳ nghỉ. Trong khi đi du lịch khắp đất nước, tôi đã chọn đủ các từ và cụm từ để nói. Tôi được nhận xét là phát âm khá tốt, vì vậy khi về nhà tôi quyết định học tiếng Anh đúng cách.

Người nói 4 (nữ): Năm ngoái, tôi nhận việc ở một công ty đa quốc gia, vì vậy tôi phải học tiếng Anh. Một người bạn đã giới thiệu một trung tâm tiếng Anh và tôi đã đến đó được sáu tháng. Tôi luôn luôn thích các bài học và ngôn ngữ được dạy theo cách giao tiếp. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều điều kể từ khi bắt đầu. Tuy nhiên, không phải là tất cả là niềm vui - tại thời điểm này tôi đang học tập cho kỳ thi đầu tiên của mình!

1.2. Task 2 Unit 9 lớp 9

Listen to the extracts again and answer the questions. (Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Click to listen

1. What did Speaker 1 do last summer? (Người nói số 1 đã làm gì mùa hè năm ngoái?)

2. How can Speaker 2 speak Italian? (Người thứ 2 có thể nói tiếng Ý như thế nào?)

3. What was Speaker 3's level of English in the past?

(Trong quá khứ trình độ tiếng Anh của người thứ 3 là gì?)

4. What did Speaker 3 do while travelling around England?

(Người thứ 3 làm gì trong khi đang đi du lịch ở nước Anh?)

5. What did Speaker 4 think of her English learning?

(Người thứ 4 nghĩ gì về việc học tiếng Anh của cô ấy?)

Guide to answer

1. He went to Rome. (Anh ấy đã đến Rome)

2. She can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

(Cô ấy có thể nói một cuộc trò chuyện bằng tiếng Ý, nhưng hơi lúng túng)

3. He used to be quite bad at English. (Anh ấy đã từng khá kém tiếng Anh)

4. He picked up enough words and phrases to get by.

(Anh ấy học lỏm đủ từ và các cụm từ để du lịch)

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

(Cô ấy nghĩ cô ấy đã học được nhiều kể từ khi bắt đầu một khóa học tiếng Anh ở một trung tâm)

2. Writing

2.1. Task 3 Unit 9 lớp 9

Make notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. (Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày vfa đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học) 

Guide to answer

1. Write emails. (Viết thư điện tử và văn)

2. Speak with foreign tourists. (Nói chuyện với khách nước ngoài)

3. Go abroad. (Đi ra nước ngoài)

4. Read English news. (Đọc các tin tưc tiếng Anh)

2.2. Task 4 Unit 9 lớp 9

a. Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

Guide to answer

Everyday, I use English to write emails to my penpals and chat with friends in a hobby forum. Besides, English helps me to speak with foreign tourists so that I can improve my knowledge about their cultures. I can go abroad for study or travel because I know English. And finally, I can read English news and website to get more information.

Tạm dịch

Mỗi ngày, tôi sử dụng tiếng Anh để viết email cho bạn qua thư của tôi và trò chuyện với bạn bè trong một diễn đàn về sở thích. Bên cạnh đó, tiếng Anh giúp tôi nói chuyện với khách du lịch nước ngoài để tôi có thể nâng cao kiến thức về văn hoá của họ. Tôi có thể đi du học hoặc đi du lịch vì tôi biết tiếng Anh. Và cuối cùng, tôi có thể đọc tin tức và trang web tiếng Anh để có thêm nhiều thông tin hơn.

b. Swap your writing with a partner and review each other's drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class. (Trao đổi bài viết của bạn với bạn bè và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.)

3. Practice Task 1

Read the text below and fill in the blank.

Tet Nguyen Dan, more commonly known by its shortened name Tet, is the most important and popular holiday and (1)……………. in Vietnam. Tet (2)…….from the first day of the first month of the Lunar (3)…... until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by (4)…....special holiday foods and cleaning the house. There are a lot of customs (5)…….during Tet, like visiting a person’s house (6)……..the first day of the new year, ancestral (7)………, wishing New Year’s greetings, and giving lucky money to children and elderly people. Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions. During Tet, Vietnamese visit their relatives and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for better (8)….…year.

Question 1: A. festival         B. activity             C. occasion        D. parade

Question 2: A. takes part    B. takes care of    C. takes place    D. takes turn

Question 3: A. calendar      B. paper               C. year                D. decade

Question 4: A. taking          B. eating               C. baking           D. cooking

Question 5: A. prepared     B. practiced          C. performed      D. done

Question 6: A. on                B. at                     C. in                    D. by

Question 7: A. celebrating   B. meeting           C. worshipping    D. decorating

Question 8: A. coming up    B. upcoming        C. come up          D. upcome

4. Practice Task 2

Choose the best answer to complete each other.

Question 1: The boys …………….. came in time to save the boy were at the age of 10.

A. whom          B. who             C. which           D. where

Question 2: The book …………….. my father bought yesterday is very interesting

A. who             B. whom          C. which           D. where

Question 3: The men …………….. I met yesterday evening are my father’s friends.

A. whose         B. who              C. which          D. whom

Question 4: This is the book …………….. I like best.

A. who             B. whom           C. why             D. which

Question 5: The boy …………….. we are looking for is Nam.

A. whose         B. whom           C. which           D. where

5. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe về việc học ngôn ngữ của bốn người khác nhau, luyện viết về công dụng của tiếng Anh trong đời sống hằng ngày của các em; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

  • border (n): biên giới
  • basics (n): cơ bản
  • have a conversation: giao tiếp 
  • multinational (adj): đa quốc gia 
  • recommend (v): gợi ý, giới thiệu
  • properly (adv): một cách đúng đắn 
Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM