Luận án TS: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

Luận án TS Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam nghiên cứu nhm nâng cao năng lc hot động, hiu qusn xut kinh doanh, sc cnh tranh, ti đa hóa giá trca doanh nghip xi măng

Luận án TS: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Trong nn kinh tế thtrường, cu trúc tài chính là mt vn đề hết sc quan trng đối vi mi doanh nghip. Cu trúc tài chính là yếu tố ảnh hưởng rt ln đến chi phí sử dng vn, ri ro tài chính, thu nhp trên vn chshu và giá trca doanh nghip. Tuy nhiên, không phi bt kdoanh nghip nào cũng có thxác định được cho mình ngay từ đầu mt cu trúc tài chính hp lý nhm nâng cao hiu qukinh doanh, ti đa hóa giá trdoanh nghip. Thm chí, vi cu trúc tài chính hp lý đã được xây dng thì theo thi gian cu trúc tài chính đó cũng không phi là bt biến

1.2 Mục đích nghiên cứu

Phân tích cơ slý lun vcu trúc tài chính doanh nghip

Phân tích thc trng cu trúc tài chính doanh nghip xi măng niêm yết ti Vit Nam

Phân tích tác động ca cu trúc tài chính đến ri ro tài chính và giá trdoanh nghip xi măng niêm yết ti Vit Nam

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Cu trúc tài chính là gì?

Thc trng cu trúc tài chính doanh nghip xi măng niêm yết ti Vit Nam?

Tác động ca cu trúc tài chính đến ri ro tài chính và giá trdoanh nghip ca các doanh nghip xi măng niêm yết ti Vit Nam?

Các nhân tố ảnh hưởng đến cu trúc tài chính doanh nghip xi măng niêm yết ti Vit Nam?

Gii pháp tái cu trúc tài chính doanh nghip xi măng niêm yết ti Vit Nam?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cu ca lun án là cu trúc tài chính doanh nghip

Lun án tp trung nghiên cu vn đề liên quan đến cu trúc tài chính doanh nghip vi các ni dung cthlý lun cơ bn vcu trúc tài chính doanh nghip; tác động ca cu trúc tài chính đến ri ro và giá trdoanh nghip, nhân tố ảnh hưởng đến cu trúc tài chính doanh nghip, gii pháp tái cu trúc doanh nghip

2. Nội dung

2.1  Tng quan vvn đề nghiên cu và phương pháp nghiên cu

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

2.2 Cơ sở lý lun về cu trúc tài chính doanh nghip

Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp 

Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 

Kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học rút ra đối với việt nam.

2.3 Thực trạng cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

Tổng quan các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại việt nam

Thực trạng về cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại việt nam 

Mô hình kinh tế lượng đánh giá sự tác động của cấu trúc tài chính đến rủi ro tài chính và giá trị doanh nghiệp

Đánh giá chung về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết tại việt nam 

2.4 Gii pháp tái cu trúc tài chính doanh nghip xi măng niêm yết ti Vit Nam

Định hướng phát triển doanh nghiệp xi măng niêm yết tại việt nam trong thời gian tới 

Quan điểm thực hiện tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại việt nam

Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết trong điều kiện hiện nay tại việt nam 

Khuyến nghị đối với nhà nước 

3. Kết luận

Trên góc độ tài chính doanh nghip, mc tiêu ca nhà qun trtài chính là ti đa hóa giá trdoanh nghip. Để đạt được mc tiêu này, doanh nghip cn xây dng mt cu trúc tài chính mc tiêu phù hp đảm bo cho doanh nghip hot động hiu qu. Tuy nhiên, mt cu trúc tài chính không tn ti vĩnh vin mà scó thay đổi khi điu kin hot động kinh doanh thay đổi. Tương ng vi tng giai đon phát trin ca doanh nghip là mt cu trúc tài chính mc tiêu phù hp vi giai đon phát trin đó. Mt cu trúc tài chính thiên vsdng nsphù hp trong giai đon tăng trưởng cao, hiu qukinh doanh tt nhưng có thkhông phù hp trong giai đon tăng trưởng thp

4. Tài liệu tham khảo

Ths Nguyn Vit Dũng, Ths Dương Thanh Tình (2014), “Phân tích scân bng tài chính ti doanh nghip ngành xi măng niêm yết ti Vit Nam”. Tp 124, Số 10, 2014, trang 137 – 141, sISSN 1859-217. Tp chí Khoa hc và Công ngh- Đại hc Thái Nguyên.
Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguy
n Vit Dũng (2014), “Sdng phương pháp chi phí sdng vn xác định cơ cu vn ti ưu ca doanh nghip”. Kyếu hi nghKhoa hc trẻ Đại hc Thái Nguyên ln thII, trang 139 - 144

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM