Luận án TS: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Luận án TS Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu của luận án là xây dựng những luận cứ khoa học về quản lý chi NSNN, từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quản lý chi NSNN cấp tỉnh tỉnh Thái Nguyên

Luận án TS: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trong quản lý xã hội, mà còn trong quản lý kinh tế. Ngân sách nhà nước là một trong những công cụ và phương tiện quan trọng nhất để Nhà nước thực thi nhiệm vụ của mình. Trong nhiều năm trở lại đây, quy mô NSNN ở Việt Nam khá lớn, chiếm gần ¼ GDP. Chính vì thế, việc sử dụng NSNN đúng mục đích với hiệu quả cao là vấn đề rất quan trọng, tác động không chỉ đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mà còn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như quy mô thực thi các chính sách an sinh xã hội

1.2 Mục đích nghiên cứu

Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN cấp tỉnh tại tỉnh Thái Nguyên trong đó tập trung trên bốn nội dung: Lập kế hoạch chi NSNN trung hạn và hằng năm; Tổ chức chấp hành chi NSNN; Quyết toán chi NSNN; Thanh tra, kiểm toán, kiểm tra chi NSNN tỉnh Thái Nguyên

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý chi NSNN cấp tỉnh tỉnh Thái Nguyên. Phạm vi không gian: tỉnh Thái Nguyên

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Quá trình triển khai nghiên cứu về mặt lý thuyết đã sử dụng các phương pháp: Phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa dựa trên các dữ liệu đã công bố.

1.5 Những đóng góp mới 

Luận án đã đưa ra khái niệm về quản lý chi NSNN, là cơ sở để xác định chủ thể và đối tượng quản lý, nguyên tắc, yêu cầu và những nội dung cơ bản của quản lý chi NSNN

2. Nội dung

2.1 Lý luận và thực tiễn về quản lý chi ngân sách nhà nước

Khái quát về chi ngân sách nhà nước

Quản lý chi ngân sách nhà nước

Kinh nghiệm quản lý chi ngân sách nhà nước ở một số địa phương và bài học cho tỉnh Thái Nguyên

2.2 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Khái quát chung về tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2018

Đánh giá chung quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2018

2.3 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Định hướng, yêu cầu hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Kiến nghị

3. Kết luận

Với mục tiêu xây dựng những luận cứ khoa học về quản lý chi NSNN từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Thái Nguyên, Luận án: Hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Thái Nguyên đã đạt được các kết quả tốt nhất

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính (2010), Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển tài chính 5 năm 2011-2015, Hà Nội.
Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2010),
Giáo trình Quản lý Tài chính công, Nxb Tài chính, Hà Nội.
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2014),
Niên giám thống kê năm 2014, Thái Nguyên

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM