Luận án TS: Tín dụng ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

Luận án TS Tín dụng ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng  nghiên cứu tìm hiểu, phân tích thực trạng việc cấp vốn tín dụng từ phía các NHTM và nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng đối với sản xuất NNCNC từ phía các khách hàng sản xuất NNCNC.

Luận án TS: Tín dụng ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) là một bước tiến trong sản xuất nông nghiệp, là một trong những giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt. Thông qua sản xuất NNCNC, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, chất lượng tốt đã được tạo ra. Qua đó gia tăng thu nhập, năng lực cạnh tranh cho người sản xuất và kinh tế của địa phương

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá hoạt động cấp tín dụng đối với sản xuất NNCNC từ ba hướng tiếp cận: NHTM với vai trò là đơn vị tài trợ vốn tín dụng, góc nhìn tiếp cận vốn từ khách hàng, và góc nhìn từ ý định cấp vốn của các nhân viên tín dụng. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp, khuyến nghị góp phần phát triển tín dụng NHTM đối với sản xuất NNCNC tại tỉnh Lâm Đồng

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Các kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế nào ảnh hưởng đến hoạt động cấp vốn tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với sản xuất NNCNC?

Những khó khăn, rào cản nào ảnh hưởng đến khả năng và nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng NHTM từ phía khách hàng vay vốn để sản xuất NNCNC tại tỉnh Lâm Đồng?

Các yếu tố nào tác động đến ý định cấp tín dụng cho sản xuất NNCNC của nhân viên tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng?

Những nguyên nhân nào làm ảnh hưởng đến việc phát triển vốn tín dụng NHTM đối với sản xuất NNCNC tại tỉnh Lâm Đồng?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án nghiên cứu về tín dụng NHTM đối với sản xuất NNCNC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu tín dụng ngân hàng trên phương diện nghiệp vụ cho vay tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với khách hàng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực NNCNC

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp thống kê, tổng hợp, so sánh và phân tích: Luận án đã hệ thống hóa và tóm tắt những kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài này để xác định khoảng trống nghiên cứu

1.6 Những đóng góp mới 

Luận án đã phân tích, đánh giá về hoạt động tín dụng của NHTM đối với NNCNC tại tỉnh Lâm Đồng với ba hướng tiếp cận: NHTM với vai trò là nhà tài trợ vốn, nhu cầu vốn từ góc nhìn khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định cấp vốn từ góc nhìn của các nhân viên tín dụng

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết

Tổng quan về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng thương mại

Tổng quan về tín dụng ngân hàng thương mại đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Các khung lý thuyết về hành vi

Đánh giá và kế thừa các nghiên cứu có liên quan

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu thứ nhất

Thiết kế nghiên cứu thứ hai

2.3 Kết quả nghiên cứu

Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng

Thực trạng về phát triển tín dụng ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng

Kết quả khảo sát khách hàng sản xuất nông nghiệp về nhu cầu và khả năng tiếp cận vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại

Kết quả nghiên cứu định lượng từ khảo sát ý định hành vi cấp tín dụng đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các ngân hàng thương mại

3. Kết luận

Đối với các nhân viên tín dụng chưa từng đề xuất cấp vốn tín dụng cho NNCNC, thì họ chưa có sự nhận thức cao về tính hữu dụng của việc cấp tín dụng NNCNC. Các nhân viên này chưa có kinh nghiệm làm việc với khách hàng vay vốn sản xuất NNCNC, nên họ còn khá mơ hồ về tiềm năng và lợi ích do các khách hàng trong lĩnh vực này mang lại. Bên cạnh đó, họ còn chịu sự chi phối từ những chính sách, quy định từ nhà nước, địa phương và ngân hàng mà họ đang công tác

4. Tài liệu tham khảo

Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thương (2009), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Phương Đông.
Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng (2012),
Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2012.
Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng (2013), Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2013.
Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng (2014), Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2014.
Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng (2015), Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2015

5. Phục lục

Phụ lục 1. Các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ nông nghiệp nông thôn

Phụ lục 2. Kết quả nghiên cứu định tính và các bảng khảo sát nông hộ và doanh nghiệp

Phụ lục 3. Kết quả nghiên cứu định tính và định lượng trong nghiên cứu ý định hành vi nhân viên tín dụng .

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM