Luận án TS: Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

Luận án TS Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam nghiên cứu hthng hóa và làm rõ hơn nhng vn đề lý lun vtái cơ cu nn kinh tế đặc bit là ni dung ca thc hin tái cơ cu nn kinh tế ở Vit Nam hin nay

Luận án TS: Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Nn kinh tế Vit Nam trước nhng năm thc hin đổi mi (1986) được phát trin theo mô hình ca mt nn kinh tế kế hoch hóa tp trung, mt nn kinh tế độc lp, tchvi cơ cu kinh tế là công nghip và nông nghip hin đại da trên vic phát trin công nghip nng làm nn tng cho phát trin kinh tế. Vi mô hình phát trin và cơ cu kinh tế được xác lp mt cách khá cng nhc, li trong điu kin ca đất nước có chiến tranh giành độc lp và toàn vn lãnh th, các ngun lc vkhoa hc kthut, tài chính, tài nguyên và lao động đã không được huy động và sdng mt cách có hiu qunên nn kinh tế phát trin gp rt nhiu khó khă

1.2 Mục đích nghiên cứu

Làm rõ vai trò và tác động ca thuế TNDN ti cơ cu nn kinh tế Vit Nam và đề xut các gii pháp nhm hoàn thin thuế TNDN đến năm 2020 nhm thúc đẩy tái cơ cu nn kinh tế

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cu, đánh giá vic sử dng thuế nhp doanh nghip nhm thúc đẩy tái cơ cu nn kinh tế từ 1991 đến 2014

Đề tài nghiên cu về thuế thu nhp doanh nghiở Vit Nam và tái cơ cu nn kinh tế từ lý lun, nhn thđến thc tin, đồng thi nghiên cu mi quan hệ gia thuế thu nhp vi vic thúc đẩy tái cơ cu nn kinh tế ca Vit Nam

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Thng kê, so sánh, phân tích đánh giá và phát hin mi liên htác động ca chính sách thuế TNDN ti quy mô và cơ cu nn kinh tế.

Kết hp phương pháp định tính vi định lượng thông qua vic sdng mô hình kinh tế lượng vĩ để xác định nhng tác động ca thuế TNDN đến nn kinh tế, ti cơ cu nn kinh tế

1.5 Những đóng góp mới 

Lun án hthng hóa và làm rõ hơn mt svn đề vcơ cu kinh tế và tái cơ cu nn kinh tế. Lun án đã trình bày các vn đề lý lun cơ bn về thuế TNDN, đặc bit là chra vai trò ca thuế TNDN đến tái cơ cu nn kinh tế

2. Nội dung

2.1  Tng quan nghiên cu

Tình hình nghiên cứu trong nước

Các nội dung chính của luận án 

2.2 Một số vấn đề lý luận về tái cơ cấu nền kinh tế và vai trò của thuế TNDN đối với tái cơ cấu nền kinh tế

Lý luận về cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế 

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái cơ cấu kinh tế 

Kinh nghiệm sử dụng chính sách thuế TNDN của các nước trong tái cơ cấu nền kinh tế và bài học cho Việt Nam

2.3 Thực trạng tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và tác động của thuế TNDN tới tái cơ cấu nền kinh tế

Thực trạng tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam 

Đánh giá việc sử dụng thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam

Đánh giá tác động định lượng của thuế thu nhập doanh nghiệp tới nền kinh tế

2.4 Hoàn thiện chính sách thuế TNDN thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế đến năm 2020

Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cơ cấu kinh tế của Việt Nam đến năm 2020

Hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020

3. Kết luận

Tóm lược mt scông trình nghiên cu và nhng kết lun quan trng đúc rút tnghiên cu ca các tác gitrong và ngoài nước vtác động ca thuế TNDN ti kinh tế và cơ cu kinh tế. Hthng hóa và làm rõ thêm nhng vn đề lý lun cơ bn vcơ cu kinh tế, tái cơ cu kinh tế, scn thiết và xu hướng phi thc hin tái cơ cu nn kinh tế và nhng nhân ttác động ti tái cơ cu kinh tế trong điu kin hin nay ở Vit Nam

4. Tài liệu tham khảo

Dương Ngc Quang (2013), Thuế thu nhp doanh nghip công cmnh để thc hin tái cu trúc nn kinh tế, Tp chí Nghiên cu tài chính kế toán, Tr 6 – 8, 59.
D
ương Ngc Quang (2013), Tái cơ cu nn kinh tế: Tlý lun ti thc tin ti Vit Nam, Tp chí tài chính, Tr 47– 49.
Dương Ngc Quang (2010), Khnăng tiếp cn vn ca doanh nghip nhvà va trong thi ksuy gim kinh tế, Tp chí Nghiên cu tài chính kế toán, Tr 41 – 42

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM