Luận án TS: Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Luận án TS Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam góp phần giải quyết những yêu cầu đặt ra trong thực tế để hoàn thiện hơn nữa hoạt động kiểm toán nội bộ trong các NHTM Việt Nam nói chung và Agribank nói riêng

Luận án TS: Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong quản trị kinh doanh và quản trị rủi ro, đóng vai trò là tuyến phòng thủ thứ ba theo thông lệ quốc tế nhằm kiểm tra, đánh giá, giám sát tính hữu hiệu, phù hợp, đầy đủ của hệ thống Kiểm soát nội bộ. Kiểm toán nội bộ đã được áp dụng tại nhiều NHTM ở các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới, trở thành nội dung yêu cầu cốt lõi của Basel II. Sự ra đời và phát triển của kiểm toán nội bộ chính là do nhu cầu tất yếu khách quan để tăng cường quản trị, giám sát trong bối cảnh kinh tế, xã hội...biến động mạnh mẽ và khó lường

1.2 Mục đích nghiên cứu

NCS cố gắng nghiên cứu lý luận về Kiểm toán nội bộ nói chung, Kiểm toán nội bộ NHTM nói riêng, các nhân tố bên trong và bên ngoài NHTM tác động tới kiểm toán nội bộ…từ đó có một hệ thống cơ sở lý thuyết vững chắc có tác dụng khảo cứu cho sinh viên, đồng nghiệp, những người quan tâm. Đề tài cũng tập trung bám sát các nguyên tắc của Basel 2, các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kiểm toán nội bộ để thấy được sự phát triển mạnh mẽ không ngừng cũng như những đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn với kiểm toán nội bộ nói chung và tại NHTM nói riêng

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Thực tế Kiểm toán nội bộ tại Agribank hiện nay nhƣ thế nào, xét về một số lĩnh vực chủ yếu như: cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp, quy trình kiểm toán?

Những nhân tố nào ảnh hưởng tới kiểm toán nội bộ tại Agribank?

Nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế vai trò, hiệu quả của kiểm toán nội bộ tại Agribank?

Giải pháp nào để hoàn thiện Kiểm toán nội bộ tại Agribank?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là kiểm toán nội bộ tại Agribank.

Thời gian nghiên cứu là hoạt động KTNB của Agribank trong 4 năm 2012, 2013, 2014, 2015

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu bao gồm các giai đoạn như phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá và khái quát hoá những lý thuyết cũng như những công trình nghiên cứu thực tiễn của các tác giả ở trong và ngoài nước đã được đăng tải trên các sách báo, tạp chí về những vấn đề liên quan đến Kiểm toán nội bộ tại NHTM

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại

Những vấn đề chung về kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại 

Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại

Kinh nghiệm về kiểm toán nội bộ tại các tctd và bài học rút ra

2.2 Thực trạng kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Thực trạng kiểm toán nội bộ tại agribank 

Các nhân tố ảnh hưởng tới thực trạng kiểm toán nội bộ tại agribank 

Đánh giá thực trạng kiểm toán nội bộ tại agribank

 

2.3 Giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Định hướng hoạt động của agribank trong thời gian tới

Giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại agribank

Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại agribank

3. Kết luận

Với tư cách là trung gian tiếp nhận, chuyển đổi rủi ro, NHTM cần phải xây dựng một hệ thống quản lý phục vụ cho quản trị, điều hành NH, trong đó Kiểm toán nội bộ là một cấu phần không thể thiếu, vốn được coi là tầng bảo vệ thứ ba, chốt chặn cuối cùng giúp phòng ngừa, hạn chế rủi ro. KTNB là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu của hệ thống quản lý doanh nghiệp

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Minh Phƣơng, Đặng Thế Tùng 2010 , “Tác động của đạo luật Sarbanes-Oxley đến kiểm toán nội bộ”, Tạp chí ngân hàng số 20, tháng 10/2010, trang 52-55.
Nguyễn Minh Phƣơng, Lê Hồng Vân 2012 , “Các nguy cơ dẫn đến rủi ro bảo mật thông tin trong tổ chức và thách thức đối với kiểm toán nội bộ”, Tạp chí kế toán, số tháng 5/2012, trang 15-17.
Nguyễn Minh Phƣơng, Lê Hồng Vân 2012 , “Tƣơng lai của kiểm toán nội bộ chuyên trách sau quy định mới?”, Tạp chí Ngân hàng, số 8, tháng 4/2012, trang 25-30

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM