Luận án TS: Giải pháp tài chính phát triển bền vững Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Luận án TS Giải pháp tài chính phát triển bền vững Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang nghiên cứu xác định và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân yếu kém trong việc sử dụng các giải tài chính của các chủ thể có liên quan trong việc PTBV các KCN trên địa bàn tỉnh

Luận án TS: Giải pháp tài chính phát triển bền vững Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Bắc Giang là một tỉnh trung du và miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, đang trong quá trình phát triển và chuyển dịch c cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Vì thế, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN) là một chủ trương đúng đắn của các cấp chính quyền địa phương trong những năm qua, nhằm nâng cao tỷ trọng công nghiệp, tạo cơ sở để phát triển dịch vụ

1.2 Mục đích nghiên cứu

Phân tích có hệ thống các vấn đề c bản về KCN và PTBV KCN;

Phân tích các chỉ tiêu thể hiện sự PTBV của KCN;

Phân tích có hệ thống các vấn đề lý luận c bản về giải pháp tài chính PTBV KCN;

Phân tích đánh giá thực trạng phát triển của các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo các chỉ tiêu PTBV;

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của luận án: tập trung vào các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng nghiên cứu: Các KCN và các giải pháp tài chính của các chủ thể khác nhau nhằm phát triển bền vững các KCN tỉnh Bắc Giang

Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu những thông tin, số liệu có liên quan từ năm 2010 - 2015.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận chung

Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp phân tích số liệu

2. Nội dung

2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Những kết quả đã nghiên cứu trong nước

Về các nghiên cứu của nước ngoài

Sự khác biệt của luận án so với các nghiên cứu trước đây

2.2  Khu công nghiệp và giải pháp tài chính phát triển bền vững khu công nghiệp

Khu công nghiệp 

Phát triển bền vững khu công nghiệp

Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp

Kinh nghiệm của một số quốc gia và địa phương trong việc sử dụng giải pháp tài chính để phát triển các khu công nghiệp 

2.3 Thực trạng sử dụng giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh bắc giang 

Thực trạng phát triển các khu công nghiệp tỉnh bắc giang 

Thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính đối với việc phát triển các khu công nghiệp bắc giang

Đánh giá việc sử dụng các giải pháp tài chính đối với việc phát triển các khu công nghiệp bắc giang

2.4 Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2025 

Quan điểm và mục tiêu sử dụng các giải pháp tài chính phát triển các khu công nghiệp của tỉnh đến 2020

Một số giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh bắc giang

3. Kết luận

Trên thực tế, phát triển bền vững các KCN vẫn đang là bài toán khó đối với nhiều địa phương, tỉnh Bắc Giang là một trong số đó. Lời giải cho bài toán này chính là hệ thống chính sách và giải pháp đồng bộ để phát triển các KCN, trong đó có các chính sách và giải pháp tài chính. Chính sách và giải pháp tài chính có vai trò rất quan trọng, khi thực thi chúng có tác động đến nhiều chủ thể có liên quan, đặc biệt các chủ thể hoạt động trong các KCN. Luận án Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giangđược thực hiện nhằm xác định hệ thống các giải pháp tài chính để phát triển các KCN của Bắc Giang theo hướng bền vững

4. Tài liệu tham khảo

Lê Xuân Bá (2007), Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCN, KCX, đề tài cấp Bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội.
Nguyễn Hải Bắc (2010), “
Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững công nghiệp địa phương”, Tạp chí công nghiệp (3/2010), Bộ Công thương, Hà Nội.
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (2015),
Báo cáo tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, 2010-2015, Bắc Giang

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM