Luận án TS: Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Luận án TS Các yếu tố tác động tới  quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu , tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch và hiệu quả

Luận án TS: Các yếu tố tác động tới  quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Thị trường tài chính đóng vai trò kênh dẫn vốn trong nền kinh tế. Vì thế, TTTC và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia luôn có mối quan hệ mật thiết. Phát triển TTTC là mục tiêu của hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm các mục tiêu liên quan đến các trụ cột chính của hệ thống tài chính là tín dụng ngân hàng, cổ phiếu và trái phiếu. Mặc dù nhiều quốc gia có hệ thống tài chính không cân bằng giữa ba trụ cột này như Nhật Bản (tín dụng ngân hàng có quy mô lớn hơn) hay Mỹ (TTTP có quy mô lớn hơn) vẫn có nền kinh tế rất phát triển, nhưng theo nhiều quan điểm phổ quát, một thị trường tài chính cân bằng giữa ba trụ cột sẽ có nhiều ưu điểm hơn.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá thực trạng tác động của một số yếu tố tới quy mô thị trường TPDN Việt Nam;

Đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng quy mô thị trường TPDN Việt Nam.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy mô của thị trường TPDN Việt Nam và các yếu tố tác động tới quy mô của thị trường

Đề tài tập trung vào các trái phiếu đã được phát hành và các trái phiếu niêm yết có giao dịch trên thị trường thứ cấp.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Luận án thu thập, xử lý và phân tích đánh giá số liệu về quy mô phát hành, quy mô giao dịch và các yếu tố tác động tới quy mô phát hành và quy mô giao dịch của TPDN

1.5 Những đóng góp mới 

Luận án đã phát triển thêm mô hình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành của TPDN và thực hiện kiểm định đối với thị trường TPDN sơ cấp Việt Nam. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) quy mô của nền kinh tế, (2) độ mở của nền kinh tế, (3) giai đoạn phát triển của nền kinh tế, (4) quy mô của hệ thống ngân hàng, (5) chênh lệch lãi suất, (6) biến động của tỷ giá hối đoái, (7) dự trữ ngoại hối và (8) quyền chủ nợ

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu

 Cơ sở lý luận về các yếu tố tác động tới quy mô của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tổng quan các công trình nghiên cứu về các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp

2.2 Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Khái quát môi trường kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017

Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Chính sách phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới

2.3 Phương pháp nghiên cứu

Khung nghiên cứu và mô hình nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Số liệu nghiên cứu

Quy trình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp

2.4 Phân tích các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp

Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp

2.5 Một số khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian tới

Một số khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu

3. Kết luận

Thị trường TPDN đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tăng quy mô thị trường TPDN sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, giảm bớt việc phụ thuộc vào hệ thống NHTM, hạn chế rủi ro trên thị trường tài chính, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Để xây dựng được các giải pháp phù hợp nhằm tăng quy mô thị trường TPDN thì việc tìm hiểu về các yếu tố tác động tới quy mô của thị trường là rất cần thiết. Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước đó và vận dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, luận án đã thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đề ra

4. Tài liệu tham khảo

Alexander, G. J., Edwards, A. K., and Ferri, M. G. (2000), 'The determinants of trading volume of high-yield corporate bonds', Journal of Financial Markets, Số 3, tr. 177 – 204.

Amadeo, K. (2018), Corporate Bonds, Types, and Market Size, Truy cập ngày 25/7 2018, từ liên kết:  https://www.thebalance.com/what-are-corporate-bonds-3305604

Asian Development Bank (2016), Asean +3 Bond market guide 2016 – Thailand, Philippines.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM