Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nình Bình

Luận văn ThS Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nình Bình nghiên cứu hệ thống hóa lí luận về tổ chức kế toán trong các đơn vị  sự nghiệp công lập

Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Nình Bình

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Con người là nhân tố quan trọng nhất quyết định trực tiếp đến sự phát triển của xã hội. Vì vậy, muốn có một xã hội phát triển, đòi hỏi chúng ta phải phát triển nguồn nhân lực, trong đó có việc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ con người. Để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế phấn đấu luôn đảm bảo công bằng, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các cơ sở y tế trong khu vực dân cư mà chủ yếu là các bệnh viện là các đơn vị trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, cung cấp các dịch vụ y tế cho nhân dân với các giường bệnh, đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật được tổ chức thành các Khoa, Phòng sử dụng trang thiết bị và các cơ sở hạ tầng thích hợp. Như vậy việc phát triển và hoạt động có hiệu quả đối với các bệnh viện đặc biệt là hệ thống các bệnh viện công lập đã và đang là một vấn đề được quan tâm đặc biệt của ngành y tế

1.2 Tình hình nghiên cứu

Thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Ninh Bình, thảo luận kết quả, phân tích nhận biết những tồn tại, hạn chế của nghiên cứu

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nhằm tìm ra những mặt còn tồn tại, từ đó mạnh dạn đề xuất các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại đơn vị

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu lí luận về tổ chức kế toán và thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổ chức vận dụng các yếu tố của hệ thống kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình, số liệu nghiên cứu năm 2015 và 2016

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chuyên gia: Để phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Để thực hiện đề tài, luận văn sử dụng các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp liên quan đến tổ chức kế toán tại Bệnh  viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo có ý nghĩa về tổ chức kế toán trong đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính một phần, tiến tới tự chủ hoàn toàn theo xu hướng chung hiện nay

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập và đặc điểm tài chính

Tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập

2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Tổng quan về Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình

Các chính sách kế toán áp dụng và đặc điểm quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Thực trạng  tổ chức kế toán tại Bệnh viện ĐK tỉnh Ninh Bình

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình

2.3 Kết luận và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Sự cần thiết, yêu cầu, định hướng, hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Điều kiện thực hiện và kiến nghị

3. Kết luận

Với chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động xã hội trong đó có hoạt động y tế, Nhà nước đã và đang tiếp tục đổi mới cơ chế và hoàn thiện các chính sách về cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị của Nhà nước. Một trong những chính sách cải cách đó là việc chuyển các cơ sở công lập trong đó có hệ thống các bệnh viện công lập đang hoạt động theo cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ được cung cấp. Song song với việc ban hành các chính sách đổi mới cơ chế, việc ra đời của chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp mới đã có những tác động nhất định làm thay đổi tình hình tổ chức kế toán trong các bệnh viện công lập

4. Tài liệu tham khảo

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện

Bộ Tài chính (2004), “Thông tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004 hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện Luật ngân sách nhà nước và khoán chi hành chính”.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM