Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Luận văn ThS Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội nghiên cứu hệ thống những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức quản lý. Tổ chức công tác kế toán tốt có ý nghĩa hết sức quan trọng và to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp, thực hiện đúng chế độ quản lý kinh tế tài chính của nhà nước mà còn cung cấp chính xác, đầy đủ kịp thời thông tin về kinh tế tài chính giúp nhà quản trị điều hành đơn vị ra quyết định đúng đắn nhằm sử dụng tốt tài sản, nguồn vốn đem lại hiệu quả kinh tế cao và tạo ra môi trường hoạt động hiệu quả.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Tổ chức công tác kế toán trong một đơn vị là vận dụng tốt các chính sách, chế độ, các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận vào việc tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, vận dụng các phương pháp kế toán để ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin chính xác cho lãnh đạo của đơn vị nhằm góp phần quản lý và điều hành đơn vị có hiệu quả. Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực kế toán công nói chung và kế toán trong các đơn vị SNCL nói riêng

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Trên cơ sở đó xác định những tồn tại, vướng mắc trong hạch toán và cung cấp thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý điều hành tại Trường và các đơn vị liên kết của trường.

Thông qua nghiên cứu thực tiễn đề ra các yêu cầu quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung vào nghiên cứu tổ chức công tác kế toán từ lý luận đến thực trạng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, khảo sát tổ chức công tác kế toán trong phạm vi Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội, tại địa chỉ Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội. Những tư liệu được thu thập phục vụ luận văn là số liệu trong 4 năm từ 2012 đến 2016.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định lượng: tác giả tiến hành quan sát quá trình hoạt động của bộ máy kế toán, các quy trình nghiệp vụ kết hợp với khảo sát các nhà quản lý và cán bộ công nhân viên để thu thập và phân tích số liệu. Ngoài phương pháp trên tác giả còn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp để tìm hiểu về thực trạng và nắm bắt, hiểu rõ được công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các trường học

Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2.2Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tổng quan về Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

2.3 Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 

3. Kết luận

Công tác tổ chức kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý tài chính. Một trong các biện pháp nhằm góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo nguồn thu, tiết kiệm chi cho trường đã được đề cập trong Luận văn là nâng cao công tác tổ chức kế toán tại Trường

4. Tài liệu tham khảo

Accounting for Govermental and Nonprofit Entities (2001) của các tác giả Earl R.Wilson, Leon E.Hay, và Susan C.Kattelus, nghiên cứu các nội dung về các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận, hướng dẫn cách thức ghi nhận các sự kiện, cách thức lập báo cáo tài chính cuối kỳ, phân tích đặc thù hoạt động của một số lĩnh vực sự nghiệp như tổ chức kế toán trong các trường học, bệnh viện, an ninh, quốc phòng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Thông tư số: 14/2009/TT-BGDĐT, Thông tư ban hành Điều lệ trường cao đẳng, Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 Thông tư ban hành Điều lệ trường cao đẳng, Hà Nội

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên-

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM