Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Luận văn ThS Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh nghiên cứu một cách khoa học về cơ sở lý luận của tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp và thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Thịnh

Luận văn ThS: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều thay đổi, xu thế mở cửa và hội nhập đang phát triển mạnh mẽ đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển tiếp cận với các công nghệ hiện đại của thế giới. Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng đặt ra là các doanh nghiệp phải đối đầu với sự cạnh tranh quyết liệt từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường thì thông tin đã trở thành một yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng, đặc biệt là các thông tin kinh tế. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải phát huy được thế mạnh, hạn chế và khắc phục những điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lập, củng cố và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh” với mong muốn đóng góp một số kiến nghị giúp doanh nghiệp hoàn thiện tổ chức kế toán, góp phần giúp doanh nghiệp đạt được những định hướng phát triển bền vững đề ra.

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán trong doanh nghiệp.

Phân tích thực trạng tổ chức kế toán hiện nay của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Thịnh.

Xác định các điểm bất cập và nguyên nhân trong tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Thịnh.

Đề xuất phương hướng và giải pháp để hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh từ năm 2015-2016

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu: Tác giả tìm kiếm cơ sở lý thuyết về tổ chức kế toán từ các văn bản luật, nghị định, thông tư .... của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành về kế toán doanh nghiệp; Các tài liệu về tổ chức kế toán tham khảo từ giáo trình, báo, tạp chí, mạng internet; Tìm kiếm các tài liệu về công tác tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Khái niệm về Tổ chức kế toán

Vai trò, ý nghĩa của tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Nguyên tắc tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Nội dung tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Tổng quan về Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

2.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Định hướng phát triển của công ty và yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

3. Kết luận

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Thịnh ngày càng khẳng định vị trí của mình và có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của đất nước. Trong đó, tổ chức kế toán hợp lý, khoa học luôn là một công cụ quan trọng, đắc lực giúp doanh nghiệp quản lý, điều hành và mở rộng hoạt động kinh doanh, thống nhất chung với yêu cầu đặt ra của bối cảnh chung

4. Tài liệu tham khảo

Luật kế toán số:88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015

Bộ tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Bộ tài chính, 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống kê

TS. Lưu Đức Tuyên, TS. Ngô Thị Thu Hồng, TS. Thái Bá Công, Th.S Đặng Thế Hưng (2011), Giáo trình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM